Lärarnas Riksförbunds organisation

Lokalombud och lokalavdelningar är basen i förbundet

Det centrala och överordnade syftet med all verksamhet i Lärarnas Riksförbund är att tillvarata och förbättra villkoren för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Förbundets verksamhet omfattar tre huvudområdet för att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen i olika frågor på både kort och lång sikt.

  • Villkorsfrågor
  • Utbildningspolitik
  • Förbundets organisation

De utbildningspolitiska frågorna är ett viktigt fackligt verksamhets­område, eftersom det är de politiska besluten som i så hög grad ger förutsättningarna för medlemmarnas vardag och villkoren i arbetet.

Villkorsfrågor

Att teckna avtal och företräda medlemmar­nas intressen i förhållande till sina arbets­givare är basen för allt fackligt arbete.

Lärarnas Riksförbund tecknar, via Lärarnas Samverkansråd, avtal för lärare med arbets­givare inom statlig, kommunal och privat sektor. Våra ombud har sedan i uppgift att följa upp dessa avtal på lokal nivå.

Om oenighet uppstår finns möjlighet att driva ärenden vidare till kommunnivå och i särskilda fall hanteras frågor vidare av regionala ombuds­män, och ibland även av våra jurister.

De villkor som förhandlas via avtal är främst löne- och arbetstidsfrågor, men vi bevakar även att de lagar som gäller för arbets­marknaden efterföljs.

En viktig del i arbetet för att förbättra med­lemmarnas arbets­villkor är att på olika sätt stödja medlemmarna i deras yrkesroll. Därför engagerar vi oss i utformningen av lärar­utbildningen, tillgång och kvalitet på kompetens­utveckling och forskning.

Utbildningspolitik

Målet med vår utbildnings­politiska verk­samhet är att vara delaktig i utbildnings­politiska skeenden, och att arbeta för att stärka professionens inflytande över utvecklingen.

Förbundet måste därför formulera och föra ut sina ställningstaganden, åsikter, idéer och förslag i utbildnings­politiska frågor.

Konkret handlar det om att formulera policy­dokument inom olika områden, hålla konferenser och utbildningar för ombud och andra medlemmar, genomföra utredningar och analyser av viktiga frågor och svara på remisser.

Både tjänstemän och förtroendevalda deltar i ett flertal olika referensgrupper där andra centrala utbildningspolitiska aktörer också finns representerade. På så sätt får vi möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen och ge professionen inflytande i frågor som är centrala för yrket och yrkesrollen.

Förbundets organisation

Det bedrivs ständigt ett arbete för att förbundet i sig ska vara så attraktivt som möjligt, och därmed vara ett självklart val för alla utbildade lärare och studie- och yrkesvägledare.

Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vår organisation. Målet är en effektiv organisation som erbjuder utbildning och utveckling för ombud på alla nivåer. Det centrala kansliet ska fungera som stöd och samordnare för verksamheten.

Att utveckla Lärarnas Riksförbund till ett allt effektivare redskap för att driva medlemmarnas frågor, handlar också i grunden om att skapa förutsättningar för bättre villkor för medlemmarna.

Ombud på arbetsplatsen

Det allra största delen fackligt arbete inom Lärarnas Riksförbund utförs av förtroendevalda företrädare. Av förbundets cirka 92 000 medlemmar är drygt 5 000 medlemmar också valda ombud på arbetsplatser. Här kan du läsa mer om rollen som ombud.

Kontakta ditt lokalombud på arbetsplatsen om du som medlem behöver ha råd eller hjälp rörande din anställning. Det kan vara frågor gällande exempelvis arbetsmiljön eller lönesamtalet.

Lokalavdelningar

Alla medlemmar på en skola eller arbetsplats bildar tillsammans en lokalavdelning. Lokalavdelningen utser ett lokalombud och ett eller flera skyddsombud. Dessa företräder medlemmarna gentemot den lokala arbetsgivaren enligt reglerna i medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Kommunföreningar och särskilda föreningar

Lokalavdelningarna ingår i en kommunförening, eller på friskoleområdet i en särskild förening. Kommunföreningar och särskilda föreningar förhandlar med arbetsgivaren, tecknar lokala kollektivavtal och driver individärenden. Kommunföreningens ordförande leder det interna föreningsarbetet. Kommunombudet eller föreningsombudet sköter kontakterna med arbetsgivarsidan.

Distrikt

I landet finns ett trettiotal distrikt som leds av varsin vald distriktsordförande. Distrikten samordnar kommunföreningarnas och de särskilda föreningarnas arbete, förmedlar fackliga utbildningar, arbetar med rekrytering med mera.

LR Stud — vår studerandeförening

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud samlar de medlemmar som studerar och som tänker bli lärare eller studie- och yrkesvägledare. LR Stud har studerandeföreningar på de flesta studieorter. Behöver du kontakta LR Stud hittar du kontaktuppgifter här.

Kongress

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Då samlas 145 kongressdelegater för att debattera och besluta kring en lång rad lagda förslag: propositioner (förslag från förbundsstyrelsen) och motioner (förslag från förbundets medlemmar, föreningar eller lokalavdelningar). Kongressen väljer också förbundsordförande och förbundsstyrelse, samt granskar förbundets förvaltning.

Åren mellan kongresserna samlas i stället ett förbundsråd bestående av hälften av kongressdelegaterna.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av sammanlagt 16 personer, med förbundsordföranden i spetsen. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet: verkställer kongressens beslut, bereder frågor till kommande kongress, beslutar om förbundets ekonomi och ger riktlinjer åt arbetsutskottet en mindre del av förbundsstyrelsen som fått mandat att handlägga och fatta beslut i många frågor.

Lärarnas Riksförbunds organisationschema

Ett centralt kansli

Till stöd för de förtroendevalda ombuden finns ett kansli med ungefär 95 anställda under ledning av en kanslichef. Kansliet består av ombudsmän och en rad experter på arbetsrätt villkors- och yrkesfrågor.


Organisationer och samarbetspartners

Lärarnas Riksförbund är med i en rad organisationer och sammanslutningar, både inom landet och internationellt.

”Vi stärker fack i världen. Vi påverkar. Vi bidrar med kunskap.”

Union to Unionlänk till annan webbplats om sin verksamhet

Inom landet

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Saco samlar över 650 000 akademiker i 23 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar Saco för att akademisk utbi...

LÄS MER OM SACO

 

Lärarnas samverkansråd

I detta råd förhandlar Lärarnas Riksförbund till­sammans med Lärar­förbundet om lön och andra villkor, med arbetsgivar­organisationerna som motpart. Förbunden har tre ledamöter vardera i Lärarnas samverkansråd.

OFR — Offentliganställdas förhandlingsråd

OFR är en sammanslutning av 14 fackförbund inom kommunal och statlig sektor.länk till annan webbplats På uppdrag av förbunden förhandlar OFR bland annat om pensionsavtal, försäkringsavtal och om de viktiga omställningsavtalen.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

PTK (utlästes tidigare Privat­tjänste­manna­kartellen) är en samverkans­organisation för sammanlagt 27 fackförbund.länk till annan webbplats PTK förhandlar kollektivavtal, samverkar med fackförbund och utbildar förbundsanställda och förtroendevalda.

Internationell verksamhet

NLS — Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS)länk till annan webbplats är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan lärarfacken i de nordiska länderna. Lärarnas Riksförbund är aktiv medlem sedan många år. Numera ingår även studerande­organisationerna. Det innebär att fackligt aktiva lärarstudenter från Norge, Danmark, Sverige och Finland möts en gång per år.

Education International

Education International (EI)länk till annan webbplats är världens största skolfackliga federation och samlar över 400 organisationer världen över. De representerar över 30 miljoner lärare från 172 länder.

ETUCE

European Trade Union Committee for Education (ETUCE)länk till annan webbplats är den europeiska delen inom Education International (EI). Lärarnas Riksförbund har en representant i styrelsen för ETUCE.

Union to Union

Foto: Denny Lorentzen

Union to union

Union to Unionlänk till annan webbplats är ett samarbetsorgan för inter­nationellt fackligt utvecklings­arbete. Union to Union ger Lärarnas Riksförbund möjlighet att delta och driva olika biståndsprojekt. Mer om verksamheten på Union to Unions Youtube-kanal.länk till annan webbplats

Verksamheten finansieras av Sidalänk till annan webbplats och anslag från medlems­förbunden. Union to Union bildades när Saco anslöt sig till LO-TCO biståndsnämnd, en process där Lärarnas Riksförbund var drivande.

Frågor & svar

Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund, vilket innebär att vi endast ansluter utbildade, behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vi ansluter inte rektorer som är arbetsgivare. I våra ögon skulle det vara helt ohållbart att företräda både arbetsgivare och arbetstagare i en konflikt på arbetsplatsen. Vi driver inte heller frågor som skolledarnas belastning eller förskollärarnas planeringstid, utan allt vårt fokus ligger på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Då vi som förbund inte behöver splittra vår tid på ett flertal olika medlemsgrupper, kan vi istället lägga all vår tid på att bli specialister inom just ditt yrke, vad gäller yrkes- och villkorsfrågor.

Vi menar också att det är viktigt att staten går in och tar ett helhetsansvar för skolan. Vi anser att skolan är en nationell angelägenhet och att alla elever ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett i vilken kommun du bor.

Så om du tycker som vi, bli medlem i Lärarnas Riksförbund.

Mer inom ämnet


Uppdaterad