Lärarnas Riksförbunds organisation

Lokalombud och lokalavdelningar är basen i förbundet

Det centrala och överordnade syftet med all verksamhet i Lärarnas Riksförbund är att tillvarata och förbättra villkoren för lärare och studie- och yrkesvägledare.

En ny facklig organisering av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare

Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och tar då över den verksamhet för lärare och studie- och yrkesvägledare som i dag bedrivs inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Förbundets verksamhet omfattar tre huvudområdet för att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen i olika frågor på både kort och lång sikt.


Villkorsfrågor

Att teckna avtal och företräda medlemmar­nas intressen i förhållande till sina arbets­givare är basen för allt fackligt arbete.

Lärarnas Riksförbund tecknar, via Lärarnas Samverkansråd, kollektivavtal för lärare med arbets­givare inom statlig, kommunal och privat sektor. Våra ombud har sedan i uppgift att följa upp dessa avtal på lokal nivå.

Om oenighet uppstår finns möjlighet att driva ärenden vidare till kommunnivå och i särskilda fall hanteras frågor vidare av regionala ombuds­män, och ibland även av våra jurister.

De villkor som förhandlas via avtal är främst löne- och arbetstidsfrågor, men vi bevakar även att de lagar som gäller för arbets­marknaden efterföljs.

En viktig del i vårt arbete för att förbättra med­lemmarnas arbets­villkor är att på olika sätt stödja medlemmarna i deras yrkesroll. Därför engagerar vi oss i utformningen av lärar­utbildningen, tillgång och kvalitet på kompetens­utveckling och forskning.

Utbildningspolitik

De utbildningspolitiska frågorna är ett viktigt fackligt verksamhets­område, eftersom det är de politiska besluten som i så hög grad ger förutsättningarna för medlemmarnas vardag och villkoren i arbetet.

Målet med vår utbildnings­politiska verk­samhet är att vara delaktig i utbildnings­politiska skeenden, och att arbeta för att stärka professionens inflytande över utvecklingen.

Förbundet måste därför formulera och föra ut sina ställningstaganden, åsikter, idéer och förslag i utbildnings­politiska frågor.

Konkret handlar det om att formulera policy­dokument inom olika områden, hålla konferenser och utbildningar för ombud och andra medlemmar, genomföra utredningar och analyser av viktiga frågor och svara på remisser.

Både tjänstemän och förtroendevalda deltar i ett flertal olika referensgrupper där andra centrala utbildningspolitiska aktörer också finns representerade. På så sätt får vi möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen och ge professionen inflytande i frågor som är centrala för yrket och yrkesrollen.


Lärarnas Riksförbunds fackliga organisation

Det bedrivs ständigt ett arbete för att förbundet i sig ska vara så attraktivt som möjligt, och därmed vara ett självklart val för alla utbildade lärare och studie- och yrkesvägledare. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vår organisation. Målet är en effektiv organisation som erbjuder utbildning och utveckling för ombud på alla nivåer. Det centrala kansliet ska fungera som stöd och samordnare för verksamheten.

Att utveckla Lärarnas Riksförbund till ett allt effektivare redskap för att driva medlemmarnas frågor, handlar också i grunden om att skapa förutsättningar för bättre villkor för medlemmarna.

Ombud på arbetsplatsen

Det allra största delen fackligt arbete inom Lärarnas Riksförbund utförs av förtroende­valda företrädare. Av förbundets cirka 90 000 medlemmar är drygt 5 000 medlemmar också valda ombud på arbetsplatser. Här kan du läsa mer om rollen som ombud.

I första hand ska du kontakta ditt lokalombud på arbetsplatsen om du som medlem behöver ha råd eller hjälp rörande din anställning. Det kan vara frågor gällande exempelvis arbetsmiljön eller lönesamtalet.

Lokalavdelningar

En lokalavdelning existerar så fort LR har en eller flera medlemmar på arbetsplatsen. Lokalavdelningen ska stärka samhörigheten mellan medlemmar som arbetar på en och samma skola. Lokalavdelningen utgör också ett forum för fackliga frågor på den egna arbetsplatsen. 

Lokalavdelningen utser årligen ett lokalombud, ett eller flera skyddsombud samt distriktsombud tillika valkretsombud till sitt distrikt/sin valkrets. Dessa företräder medlemmarna gentemot den lokala arbetsgivaren enligt reglerna i med­bestämmande­lagen och arbetsmiljölagen.

Medlemmarna kan också, beroende på avdelningens storlek och behov, välja en styrelse för lokalavdelningen.

LR-föreningar

Lokalavdelningarna inom en geografisk kommun bildar, som utgångspunkt tillsammans en LR-förening. LR-föreningen består alltså av alla medlemmar som har sin arbetsplats inom kommunen, samt de som bor i kommunen men saknar arbetsplats (om de inte tillhör en lokalavdelning som bildat en annan LR-förening).

Lokalavdelningar som tillhör samma arbetsgivare, eller arbetsgivargruppering, som har skolor och arbetsplatser i exempelvis olika geografiska kommuner, kan ansöka till förbundsstyrelsen om att tillsammans utgöra en ny gemensam LR-förening. Syftet med att bilda en sådan LR-förening är att tillgodose arbetsgivarrelaterad verksamhet för en definierad medlemsgrupp.

LR-föreningen leds av en ordförande och har ett föreningsombud. LR-föreningens ordförande öppnar LR-föreningens årsmöten, leder LR-föreningens styrelses och arbetsutskotts arbete, ansvarar för kallelser, övervakar också verkställigheten av fattade beslut. Föreningsombudet ansvarar för att medlemmarna representeras gentemot lokal arbetsgivare i den mån dessa inte företräds av annan facklig förtroendeman inom lokalavdelningen, LR-föreningen eller av förbundet centralt.

LR-föreningens årsmöte beslutar om storleken på LR-föreningens styrelse och väljer ordförande och andra som ska ingå i styrelsen.

Distrikt, distriktsföreningar och valkrets

Alla lokalavdelningar ingår i ett geografiskt distrikt. Karta över geografisk indelning av distrikten finns på LR.se/distriktskarta. I landet finns ett trettiotal distrikt som leds av varsin vald distriktsordförande. 

Varje lokalavdelning med minst 5 medlemmar väljer varje år på årsmötet distriktsombud som tillika alltid är valkretsombud. Med olika trappsteg för medlemsantal väljer årsmötet flera distriktsombud om lokalavdelningen har många medlemmar. Uppdraget som valkretsombud innebär att vart fjärde år välja valkretsens delegater till förbundsmötet, samt att däremellan vid behov kunna fyllnadsvälja delegater.

Distriktsombuden utgör distriktsmötet som är distriktets högsta beslutande organ. Distriktsmötet väljer distriktsordförande som leder distriktsstyrelsens arbete.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland är både LR-förening och distrikt och kallas därför distriktsföreningar och kombinerar uppdragen för distrikt respektive LR-förening.

Valkretsar

Valkretsarna utgörs av valkretsombuden. Deras uppdrag är att välja förbundsmötesdelegater som ska representera valkretsen vid förbundsmötet.

Lokalavdelningar inom primärkommun, kommunalförbund, region eller landsting inom respektive distrikt utgör 29 olika valkretsar. Lokalavdelningar som inte ingår i ovanstående kategorier bildar en 30:e rikstäckande valkrets. Studerandemedlemmar utgör också en valkrets.

LR Stud — vår studerandeförening

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud samlar de medlemmar som studerar och som tänker bli lärare eller studie- och yrkesvägledare. LR Stud har lokalföreningar på många studieorter. Studerandeföreningen har en central styrelse som består av studenter från olika platser i landet.

Behöver du kontakta LR Stud hittar du kontaktuppgifter här.

Intresseföreningar

För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet kan förbundsstyrelsen besluta om och inrätta intresseföreningar. Intresseföreningar bevakar och utvecklar professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
Här kan du läsa mer om förbundets intresseföreningar.

Professionsrådet

Sedan 1 mars 2021 finns ett permanent professionsråd inom Lärarnas Riksförbund. Rådet ska bevaka och utveckla professionens viktigaste frågor som rör lärarutbildning, fortbildning och forskning, samt verka för att det inrättas ett professionsprogram.
Här kan du läsa mer om professionsrådet.

Lärarnas Riksförbunds beslutande organ

Förbundets beslutande organ, som är framröstade i demokratisk ordning, är förbundsmöte och förbundsstyrelse.

Förbundsmötet

För att förstärka demokratin och möjligheterna till diskussion inom förbundet sammanträder Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, förbundsmötet som består av 145 röstberättigade, årligen i en fyra­års­cykel.

Förbundsmötet består av:

  • Förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden.
  • 131 delegater valda av valkretsar enligt fastställd valordning.
  • 11 delegater valda av studerandeföreningen enligt fastställd studerandevalordning.
  • Lika många delegater som suppleanter väljs och inträder i den ordning de väljs. Förbundsmötesdelegat, som är ledamot av förbundsstyrelsen, ersätts i förbundsmötet av suppleant.
  • Förbundsmötesdelegat som får förhinder att delta i förbundsmöte ska omedelbart underrätta förbundsstyrelsen som istället kallar suppleant.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden, 2:e vice förbundsordföranden samt ytterligare tolv ledamöter. Till förbundsstyrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för studerandeföreningen. Företrädaren för studerandeföreningen har yttrande- och förslagsrätt.

Mellan förbundsmötena är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i Lärarnas Riksförbund.

Förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen ansvarar för den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med Lärarnas Riksförbunds stadgar och av förbundsmötet fattade beslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut om förbundets årliga verksamhetsplan med budget. Förbundsstyrelsen verkställer kongressens beslut, bereder frågor till kommande kongress, beslutar om förbundets ekonomi och ger riktlinjer åt arbetsutskottet en mindre del av förbundsstyrelsen som fått mandat att handlägga och fatta beslut i många frågor.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet består av förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden samt två ledamöter och två suppleanter valda av förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet handlägger och fattar beslut i de frågor som förbundsstyrelsen delegerar. Förbundsstyrelsen har även delegerat åt kanslichefen att fatta beslut i vissa frågor.

Val till förbundsstyrelsen

Det är Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte som var fjärde år väljer en förbundsordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande samt de 12 ledamöterna till förbundets styrelse. Mandatperioden är fyra år. Val förrättas i samband med förbundets ordinarie förbundsmöte.


Ett centralt kansli

Till stöd för de förtroendevalda ombuden finns ett kansli med ungefär 95 anställda under ledning av en kanslichef. Kansliet består av ombudsmän och en rad experter på arbetsrätt villkors- och yrkesfrågor.

Så är Lärarnas Riksförbund uppbyggt

Klicka på bilden för att se en förstoring


Organisationer och samarbetspartners

Lärarnas Riksförbund är med i en rad organisationer och sammanslutningar, både inom landet och internationellt.

Sverige

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Lärarnas Riksförbund är en del av Saco

Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten och samlar över 700 000 akademiker i 21 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och a...

LÄS MER OM SACO

Lärarnas samverkansråd

I detta råd förhandlar Lärarnas Riksförbund till­sammans med Lärar­förbundet om lön och andra villkor, med arbetsgivar­organisationerna som motpart. Förbunden har tre ledamöter vardera i Lärarnas samverkansråd.

OFR — Offentliganställdas förhandlingsråd

OFR är en sammanslutning av 14 fackförbund inom kommunal och statlig sektor. Länk till annan webbplats. På uppdrag av förbunden förhandlar OFR bland annat om pensionsavtal, försäkringsavtal och om de viktiga omställningsavtalen.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

PTK (utlästes tidigare Privat­tjänste­manna­kartellen) är en samverkans­organisation för sammanlagt 27 fackförbund. Länk till annan webbplats. PTK förhandlar kollektivavtal, samverkar med fackförbund och utbildar förbundsanställda och förtroendevalda.

Internationellt

NLS — Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) Länk till annan webbplats. är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan lärarfacken i de nordiska länderna. Lärarnas Riksförbund är aktiv medlem sedan många år. Numera ingår även studerande­organisationerna. Det innebär att fackligt aktiva lärarstudenter från Norge, Danmark, Sverige och Finland möts en gång per år.

Education International

Education International (EI) Länk till annan webbplats. är världens största skolfackliga federation och samlar över 400 organisationer världen över. De representerar över 30 miljoner lärare från 172 länder.

ETUCE

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) Länk till annan webbplats. är den europeiska delen inom Education International (EI). Lärarnas Riksförbund har en representant i styrelsen för ETUCE.

Union to Union

Foto: Denny Lorentzen

Union to union

Union to Union Länk till annan webbplats. är ett samarbetsorgan för inter­nationellt fackligt utvecklings­arbete. Union to Union ger Lärarnas Riksförbund möjlighet att delta och driva olika biståndsprojekt. Mer om verksamheten på Union to Unions Youtube-kanal. Länk till annan webbplats.

Verksamheten finansieras av Sida Länk till annan webbplats. och anslag från medlems­förbunden. Union to Union bildades när Saco anslöt sig till LO-TCO biståndsnämnd, en process där Lärarnas Riksförbund var drivande.

”Vi stärker fack i världen. Vi påverkar. Vi bidrar med kunskap.”

Union to Union Länk till annan webbplats. om sin verksamhet