Distrikt

I landet finns 29 distrikt som leds av varsin vald distriktsordförande. 

Karta över geografisk indelning av distrikten finns på LR.se/distriktskarta.

Varje distrikt består av:

 • Alla lokalavdelningar inom distriktet.
 • Lokalförening/-ar av studerandeföreningen inom distriktet.
 • Medlemmar som bor inom distriktet och saknar arbetsplats.
 • Pensionärsmedlemmar som tillhör LR-förening inom varje distrikt.

Ett distrikt verkar i enlighet med antagna stadgar. I normalfallet används de normalstadgar som fastställts av Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

Distrikt Stockholms stad, distrikt Göteborgs stad, distrikt Malmö stad och distrikt Gotland har samma geografiska område som LR-föreningarna med samma namn. I Normalstadgar för distriktsförening av Lärarnas Riksförbund används begreppet distriktsförening.

Distriktens uppgifter

 • Stimulera verksamheten inom LR-föreningarna och studerandeföreningens lokalföreningar.
 • Samordna den fackliga verksamheten.
 • Verka för rekrytering av nya medlemmar.
 • Utgöra remissinstans för Lärarnas Riksförbund.
 • Fullgöra de arbetsuppgifter som Lärarnas Riksförbunds centrala ledning ålägger distriktet.
 • Verka för samförstånd och samarbete med andra fackliga organisationer.
 • Ansvara för utbildning av fackliga företrädare.
 • Företräda distriktet i regionala organ.
 • I övrigt verka för Lärarnas Riksförbunds syften.

Distriktsordförande

Distriktsordföranden har till uppgift att företräda distriktet, ansvara för kallelser, leda styrelsens och arbetsutskottets sammanträden, öppna distriktsmötet (distriktets årsmöte) samt kontrollera att fattade beslut verkställs.

Varje år, före april månads utgång, ska distriktsordföranden se till att distriktet dokumenterar sitt arbete genom föreningens verksamhetsberättelse och rapporterar in årsbokslut över föregående års verksamhet till förbundet. Distriktsordföranden ansvarar för att kalla till årsmöte i de LR-föreningar där det saknas föreningsombud.

Distriktsordföranden har ett nära samarbete med de fackliga förtroendemännen i distriktet. Två gånger per år möts alla distriktsordföranden vid distriktsordförandekonferensen. Konferenserna är tillfällen för information, samordning och utbildning.

Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen ansvarar för ledningen av distriktets verksamhet och är distriktets verkställande organ. Distriktsstyrelsen består av:

 • Distriktsordförande och vice distriktsordförande samt kassör valda av distriktsmötet.
 • En ledamot samt en suppleant från varje LR-förening, som har sin verksamhet förlagd enbart inom distriktet. Dessa väljs av respektive LR-förening vid LR-föreningens årsmöte. Valen ska fastställas av distriktsmötet för att vara giltiga.
 • En ledamot från varje lokalförening av studerandeföreningen. Ledamoten väljs vid lokalföreningens årsmöte.
 • Ytterligare ledamöter valda av distriktsmötet. Representation av medlemmar hos distriktets huvudmän utöver de kommunala ska eftersträvas.
 • Ordinarie förbundsmötesdelegater, avtalsdelegationsledamöter, liksom förbundsstyrelsens ledamöter med arbetsplats inom distriktet, adjungeras till distriktsstyrelsens sammanträden.

Distriktsmötet

Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Ordinarie distriktsmöte hålls varje år före april månads utgång. Distriktsmötet består av:

 • distriktsordföranden
 • ordföranden i varje LR-förening som har sin lokalavdelning inom distriktet
 • distriktsombud från lokalavdelning eller gemensam lokalavdelning:
  - 5–10 medlemmar har rätt till ett distriktsombud,
  - 11–25 medlemmar har rätt till ytterligare ett distriktsombud,
  - därefter ytterligare ett distriktsombud per påbörjat 25-tal medlemmar.
 • för varje lokalförening av studerandeföreningen utses ett distriktsombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock högst tio.

Anslag, verksamhetsplan och budget

Registrerade distriktsföreningar har rätt till årsanslag för sin verksamhet. Anslaget betalas ut från det centrala kansliet vid två tillfällen per år.

De anslag som distriktsföreningen får från förbundet ska användas på ett sätt som utgår från de mål som förbundsmötet har beslutat om och harmoniera med förbundets årliga verksamhetsplan.

För att uppnå detta ska varje distrikt varje år upprätta en verksamhetsplan och en budget för sina aktiviteter. Dessa antas vid distriktsmötet.

Distriktsordföranden ska varje år, före april månads utgång, se till att distriktet dokumenterar sitt arbete genom föreningens verksamhetsberättelse och rapporterar in årsbokslut över föregående års verksamhet till förbundet. Hur anslagen använts ska i efterhand redovisas till förbundsstyrelsen enligt fastställd kontoplan. Räkenskapsåret och verksamhetsåret sammanfaller.

Distriktsföreningens olika möten

Ordinarie årsmöte, distriktsmötet, hålls varje år före april månads utgång. Om det finns skäl kan ett extra distriktsmöte inkallas, till exempel efter beslut av distrikts- eller förbundsstyrelsen eller på begäran av revisorerna eller minst en tredjedel av distriktsombuden. Distriktsstyrelsen och arbetsutskottet sammanträder när distriktsordföranden eller styrelse anser att det behövs.

Om distriktsordföranden avgår under mandatperioden ska ett extra distriktsmöte sammankallas. Andra möten äger rum när ordförande eller styrelse så beslutar.

Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till möte inom distriktet. Vid ett sådant möte ska företrädare för förbundsstyrelsen närvara.

Mötesformalia för distriktsföreningens möten

Distriktets styrelse bestämmer var och när distriktsmöten ska äga rum. Kallelse ska vara tillgänglig minst sju dagar före ett möte. Till möte där val ska äga rum ska kallelsen vara tillgänglig minst tio dagar före mötet och i kallelsen ska anges vilka val som ska förrättas. Vid val vid distriktsmötet ska valberedningens förslag skickas ut tillsammans med kallelsen. För personval gäller att valsedeln alltid ska uppta det antal namn som valet avser och om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas, ska valet hållas slutet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst vid möte i distriktet. För distriktsmöte gäller dock att distriktsordföranden, LR-föreningsordförande som har sin lokalavdelning inom distriktet och varje närvarande ombud har varsin röst samt att fullmaktsröstning inte är tillåtet. Distriktsmöte är beslutsmässigt då mötet är stadgeenligt utlyst.

Protokoll ska föras vid möten i distriktet där beslut fattas och förvaras så att de finns tillgängliga vid efterfrågan. Distriktsstyrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande.

Ärenden att behandla vid distriktsmötet (distriktets årsmöte)

 • Val av mötesfunktionärer.
 • Fastställande av mötets dagordning.
 • Förteckning av närvarande röstberättigade medlemmar.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 • Val av valberedning inkluderande ordförande.
 • Eventuella fyllnadsval.
 • Beslut om arvodesfördelning.

Ett ärende som inte tagits med i den utskickade kallelsen ska ändå behandlas vid distriktsmötet, om de närvarande beslutar med två tredjedelars majoritet att ärendet ska föras upp på dagordningen. Beslut får dock inte fattas i ärenden som rör val- eller stadgeändring. För beslut i sådana frågor krävs att de funnits med på den utskickade föredragningslistan.

Många distrikt tar tillfället i akt att också redogöra för aktuella fackliga frågor vid sitt årsmöte, ofta med hjälp av en speciellt inbjuden talare.

Ordinarie distriktsmöte

Vid det ordinarie distriktsmötet ska följande väljas:

 • Ordförande.
 • Vice ordförande.
 • Kassör.
 • Två revisorer jämte suppleanter.
 • Ytterligare valda ledamöter till distriktsstyrelsen och eventuella suppleanter enligt det antal som distriktsmötet fastställt. Representation i styrelsen av olika medlemsgrupper ska eftersträvas.

Ordförande, vice ordförande och kassör ingår i dessa egenskaper i distriktsstyrelsen.

Distriktens koppling till förbundet

Distrikten utgör 29 av de 30 valkretsar (utöver studerandeföreningen) som väljer ledamöter till Lärarnas Riksförbunds årliga förbundsmöten. Valordning och mandatfördelningen mellan distrikten fastställs av förbundsstyrelsen.

Distriktsordförandena sammanträder två gånger per år i distriktsordförandekonferensen för information, samordning och utbildning. Förbundsordföranden fastställer föredragningslistan i samråd med en av distriktsordförandena utsedd företrädare.

Exempel på aktiviteter i distrikten

 • Styrelsemöten
 • Fackliga grundutbildningar för nya ombud
 • Kompletterande ombudsutbildningar
 • Politikerträffar
 • Opinionsbildning
 • Samarbete med lärosäten
 • Rekryteringsaktiviteter
 • Medlemsaktiviteter:
  - gemensamma för alla medlemmar
  - riktade till specifika grupper såsom SYV, lärare lägre stadier, karriärlärare, blivande föräldrar, pensionärer, studenter
  - specifika teman såsom yrkesetik, lärares ansvar.
 • Kontinuerlig information till LR-föreningar.

Uppdaterad