Avsiktsförklaring om en ny organisering

Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering.

Vid förbundets kongress 2020 fattades beslut om att uppdra till styrelsen att utreda hur förbundet ska vara organiserat i framtiden. Beslutet innebar även att samtal ska föras med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund och att styrelsen ska återkomma med konkreta förslag till förbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet.

Lärarnas Riksförbund har fört samtal med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund. Samtalen har varit konstruktiva och förbunden gör bedömningen att det kommer vara möjligt att finna en samsyn i de grundläggande förutsättningarna som krävs för att respektive förbund ska kunna gå vidare i en gemensam process.

Lärarnas Riksförbund fattade den 16 juni 2021 beslut om att anta en avsiktsförklaring för att fortsätta samtalen med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund om att etablera en ny organisering.

Förbunden är överens om att följande fyra grundläggande förutsättningar ska utgöra en grund för de fortsatta samtalen:

  • En ny organisering behöver återfinnas i Saco. Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund stödjer en eventuell ansökan från Lärarförbundet.
  • En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att lärarna är behöriga för sitt uppdrag.
  • En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation.
  • Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.

En gemensam process och tidplan fram till bildande av en ny organisering

En grundläggande förutsättning för att det ska bildas en ny organisering är att de tre förbunden har en gemensam process fram till etableringen. Den gemensamma processen förutsätter flera formella beslut inom förbunden. Under förutsättning att det fortsatt finns en samsyn gällande de grundläggande förutsättningarna och en samsyn gällande inriktning till en ny organisering avser förbunden att:

  • genomföra extra kongresser i Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund och ett extra förbundsmöte i Lärarnas Riksförbund senast oktober 2021. Inför dessa sammankomster ska en gemensam inriktning till en ny organisering presenteras.
  • inhämta synpunkter gällande förslag till inriktning hos medlemmar och ombud inom respektive organisation.
  • att utifrån en gemensam inriktning lägga förslag på en ny gemensam organisering till parallella kongresser/ förbundsmöten i maj 2022 med syfte att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.
  • Sveriges Skolledarförbund avser att ingå i den nya gemensamma organiseringen från och med den 1 januari 2023. Det formella beslutet kommer att slutligen fattas av kongressen våren 2024.

Ta del av avsiktsförklaringen om ny organisering under rubriken ”Filer för nedladdning” här nedan.

FAQ om avsiktsförklaringen

Om du är medlem i Lärarnas Riksförbund kan du ta del av vår FAQ som vi tagit fram om avsiktsförklaringen. Logga in och ta del av vår FAQ.

Medlemsundersökning om lärarnas fackliga organisering

Med anledning av de pågående diskussionerna mellan Lärarnas Riksförbund,Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund, om en ny facklig organisering av landets lärare och skolledare, genomförde Lärarnas Riksförbund en medlemsundersökning under perioden 27 maj–17 juni 2021. Ta del av undersökningen under rubriken ”Filer för nedladdning” här nedan.

Sammanställning av remissvar på organisationsutredningen

Om du är medlem i Lärarnas Riksförbund kan du ta del av dokumentet "Sammanställning av remissvar på organisationsutredningen". Logga in och ta del av sammanställningen.

Filer för nedladdning