Lärarnas Riksförbunds framtida organisering

Fyra grundläggande förutsättningar för att det ska vara möjligt att gå vidare med en ny organisering

Vid kongressen 2020 fattades beslut om att ge i uppdrag till styrelsen att utreda hur förbundet ska vara organiserat i framtiden. I juni 2021 antogs en avsiktsförklaring mellan de tre organisationerna: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund.

Åsa Fahlén kommenterar pågående arbete kring en ny organisering:


Fyra grundläggande förutsättningar

I avsiktsförklaringen finns det en samsyn mellan förbundsstyrelserna om att skapa någonting nytt – en helt ny organisering – där medlemsdemokrati står i fokus. Det innebär stort inflytande för varje enskild medlem och att vi tillsammans med än större kraft möter arbetsgivaren inom arbetsgivarens organisation.

Styrelsen har tagit fram fyra grundläggande förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att gå vidare med en ny organisering. Dessa förutsättningar är:

1. En ny organisering behöver ske inom Saco
2. Grund för medlemskap ska vara legitimation och/eller behörighet
3. Skolledare ska vara organiserade i ett eget förbund
4. Det ska finnas en tydlig federativ karaktär för lärarnas organisering som tar hänsyn till identitet och särart.

Vi kan konstatera att Lärarförbundet som ett led i arbetet har ansökt om medlemskap i Saco och kommer från den 1 januari 2022 att vara medlemmar i federationen. Tidigare har Lärarförbundet fattat beslut om att enbart rekrytera behöriga lärare.

För tillfället pågår samtal mellan de tre förbunden om att skolledare behöver återfinnas i ett eget fackförbund och att det behöver finnas en tydlig federativ karaktär gällande lärarnas organisering. Vi upplever samtalen som konstruktiva och det är vår förhoppning att vi inom kort kan få klarhet i huruvida vi kommer att finna en gemensam ingång i en inriktning för en ny organisering.


Frågor och svar kring ny organisering

Varför avser styrelsen att lägga fram förslag om en ny organisering?

I organisationsutredningen kan vi se att förbundens medlemmar är överens i de avgörande frågorna som rör villkors- och utbildningspolitik och att LR:s medlemmar stödjer en ny organisering om det sker på rätt sätt. Pdf, 261 kB.

Vi kan även se att Lärarförbundet har genomfört avgörande positionsförflyttningar och är allt mer lik LR i sin retorik. Lärarförbundet vill numer att staten ska ta över ansvaret för skolan, rekryterar enbart behöriga lärare och är snart medlemmar i Saco. Dessa förändringar underlättar en ny organisering samtidigt som de också har skapat en ny arena för LR att agera i.

Vi kan konstatera att inget av förbunden lyckats i tillräcklig utsträckning med vårt fackliga uppdrag. Vi behöver teckna bättre kollektivavtal, arbeta fram ett nytt lönesystem och se till att skolan blir statlig. Den kraft och de resurser vi i dag lägger på att konkurrera med varandra på olika sätt skulle vi istället kunna lägga på att vara kraftfulla och tydliga gentemot politiker och arbetsgivare. Det är vår förhoppning att en ny organisering i och med detta har större möjlighet att åstadkomma nödvändiga förändringar för lärarkåren.

Vad kommer det innebära för mig som medlem om det blir en ny organisation?

Det är för tidigt att säga exakt hur det kommer bli i en ny organisering men vår inriktning är:

  • att det på din skola ska finnas ett fackförbund för lärarna istället för två konkurrerande förbund
  • att skolledarna har ett eget förbund
  • att det är medlemmarna som väljer sina ombud på skolan
  • att du i huvudsak ska representeras av ett ombud från samma skolform gentemot arbetsgivaren.

Syftet med en ny organisation är att det ska leda till en ökad medlemsnytta och ett mer slagkraftigt fackförbund.

Vad kommer hända nu och får jag som medlem vara med och bestämma?

Ett extra förbundsmöte, den 26 oktober, kommer att diskutera och ge inspel till en inriktning för en ny organisering. I det fall det finns en samsyn mellan de tre förbunden gällande denna inriktning och att vi därmed kan konstatera att de grundläggande förutsättningarna uppfyllts kommer det att anordnas en medlemsomröstning.

Då får du som är medlem ta ställning till om du anser att LR ska gå in i en ny organisering eller ska LR fortsätta vara ett eget förbund? Om slutligen LR:s ordinarie förbundsmöte i maj 2022 säger ja kommer en ny organisation i så fall att etableras från och med den 1 januari 2023.

I det fall det inte blir någon ny organisering kommer styrelsen lägga fram förslag på hur LR ska utvecklas som organisation vid sidan av Lärarförbundet i Saco.

Vilka risker finns det med en ny organisering?

Som alltid när man skapar nya organisationer finns risken att man lägger för mycket kraft på organisation och för lite på det som är syftet med hela arbetet – att skapa bättre förutsättningar för lärare att utföra sitt arbete.

Det finns också kulturskillnader mellan de tre förbunden och om man inte tar hänsyn till dessa riskerar det att uppstå konflikter.

Filer för nedladdning


Uppdaterad