FAQ kring beslutet om organisering

Frågor och svar kring beslutet att bilda Sveriges Lärare

Vad innebär det att fackförbunden har beslutat att gå vidare och etablera Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare? Här har vi samlat frågor och svar.
Har du frågor om våra övergångsregler, ta del av dem här.

Vad är det som har beslutats?

Svar: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har inom respektive förbunds kongress/förbundsmöte den 21 maj 2022 fattat beslut om att skapa en ny facklig organisering. Beslutet innebär att två helt nya fackförbund bildas: Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Därtill kommer förbunden bilda en gemensam förening, Facken inom utbildning, som kommer arbeta med de frågor där förbunden gynnas av att göra gemensam sak. De nya förbunden och föreningen etableras per den 1 januari 2023.

Varför har förbunden beslutat att skapa en ny organisation för Sveriges lärare respektive Sveriges skolledare?

Svar: Sveriges lärare och skolledare behöver göra sin ställning i samhället ännu starkare. För att nå dit behöver lärare och skolledare en ny form av organisering som genererar större möjligheter att tillvarata och driva medlemmarnas intressen. Avsikten är att bli en tydligare röst i den nationella skoldebatten och i påverkansarbetet lokalt och nationellt samt att lyckas nå bättre avtalslösningar för medlemmarna.

Hur ser den övergripande strukturen ut?

Svar: Det etableras två helt nya fackförbund: Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Därtill bildas en gemensam förening som kallas Facken inom utbildning vars syfte är att utgöra en stark stödstruktur för facklig och professionell samverkan mellan de ingående förbunden för att skapa ökad medlemsnytta.

Vad är Facken inom utbildning?

Svar: De två förbunden kommer att skapa en gemensam förening som kallas Facken inom utbildning. Föreningen ska utgöra en stark stödstruktur mellan de två förbunden som ska bidra till att skapa en förstärkt medlemsnytta. Facken inom utbildning ska bedriva verksamhet åt de ingående förbunden och ska bland annat tillhandahålla tidningsverksamhet, inter­nationell samverkan, IT- och medlemssystem, erbjuda försäkringserbjudanden till de ingående förbundens medlemmar samt utifrån fastställt politiskt program bedriva politisk påverkan.

Hur ser organisationen för Sveriges Lärare ut?

Svar: Medlemmar i Sveriges Lärare kan engagera sig och göra sin röst hörd på arbetsplatsen, i den lokala skolformsföreningen samt lokalföreningen på kommunnivån och hela vägen upp i organisationen. För medlemmar som inte är anställda av en kommunal huvudman bildas en riksorganisation för privat sektor och möjlighet till att bilda riksföreningar samt en riksorganisation för medlemmar som jobbar i staten och andra sektorer.

Vad innebär det här för mig som lärare?

Svar: För dig som medlem så innebär det bland annat att den fackliga styrkan samlas inom ett förbund för samtliga lärare. Alla legitimerade och behöriga lärare kommer ingå i samma organisation och kan tillsammans driva på för de förändringar som behöver göras både på arbetsplatsen, inom huvudmannens organisation och nationellt.

Vad händer med min medlemsavgift i Sveriges Lärare?

Svar: Medlemsavgift från 1 januari 2023 och fram till kongressen 2024 blir 280 kr/månad för yrkesverksamma medlemmar. Medlemsavgift för studerandemedlemmar blir 0 kr/månad. Medlemsavgift för pensionärsmedlemmar och doktorander blir 65 kr/månad.

Vad krävs för att bli medlem i Sveriges Lärare?

Svar: Alla som är medlemmar i något av förbunden idag kommer bli medlemmar i Sveriges Lärare.
För att framöver bli medlem i Sveriges Lärare ska man:

  • vara behörig och legitimerad för sitt uppdrag. Den som inte omfattas av legitimationskrav ska vara behörig med adekvat akademisk utbildning eller ha den formella behörighet som läraruppdraget kräver, eller
  • studera till något av de yrken som Sveriges Lärare ansluter, eller
  • vara behörig och legitimerad för uppdrag enligt ovan och ha gått i pension, eller
  • ha särskilda skäl som godkänns av förbundsstyrelsen.

Hur kommer olika lärargruppers specifika särart synliggöras i det nya förbundet?

Svar: I Sveriges Lärare kommer organisationen att vara liknande den som finns i förbunden idag.

  • På din arbetsplats kommer det finnas arbetsplatsombud och skyddsombud som arbetar med de frågor som medlemmarna har på arbetsplatserna.
  • På huvudmannanivå kommer det finnas lokalföreningar som kan inrätta skol­forms­föreningar där olika lärargrupper samlas, till exempel kan gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildningen ingå i en förening. Föreningen driver skolformens frågor vilket skapar ett tydligare fokus för just de frågorna.
  • På nationell nivå inrättas skolformsföreningar för förskola, grundskola och gymnasie­skola / vuxen­utbildning samt nationella råd för fritidshem, kulturskola och studie- och yrkes­vägledare. Dessa kommer arbeta specifikt med den gruppens frågor.

Vad innebär det här för mig som förtroendevald i organisationen?

Svar: Kongresserna har beslutat om övergångsregler som beskriver hur olika för­troende­manna­roller ska hanteras under en övergångsperiod. Alla förtroendevalda kommer behålla sina uppdrag tills dess att uppdraget löper ut. Det innebär att vissa uppdrag kommer bemannas dubbelt under perioden. Övergångsreglerna gäller som längst till maj 2024.

Vad innebär det här för den som är skolledare?

Svar: Frågor och svar kring skolledare och det nya förbundet Sveriges Skolledare finns i Lärar­förbundets FAQ. Länk till annan webbplats.

Vad visade medlemsomröstningarna i de tre förbunden?

Svar: Medlemmarna i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund som deltog i medlemsomröstningen röstade ja till att vi ska bilda en ny organisering för Sveriges lärare och Sveriges skolledare.

Hur ser den fortsatta processen ut?

Svar: Nu kommer Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund arbeta med att etablera den nya organisationen på alla nivåer i förbunden. Stöd för för­troende­valda och medlemmar kommer att finnas tillgängligt för att implementera den nya organisationen inför etablerandet den 1 januari 2023. De nya förbunden startar den 1 januari 2023.

Vilken politisk inriktning kommer de nya förbunden driva?

Svar: Kongresserna har beslutat om en politisk inriktning som dels innehåller gemensam politik för de två förbunden, dels en specifik politik för Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Utgångspunkten i politiken är att lärare och skolledare har ett av de viktigaste samhällsuppdragen och tillsammans ska ge barn och elever en likvärdig och kompensatorisk utbildning av hög kvalitet. För att lyckas med uppdraget måste lärare och skolledare ges rätt förutsättningar och fler måste vilja bli och förbli lärare och skolledare.

Hur kommer det fungera lokalt?

Svar: När den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2023 kommer de lokala styrelserna som finns i förbunden på huvudmannivå idag att utgöra gemensam styrelse under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen eller motsvarande där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Vad händer lokalt på min arbetsplats?

Svar: På din arbetsplats har du arbetsplatsombud / facklig förtroendeman och skyddsombud som företräder dig precis som idag. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds ombud respektive Sveriges Skolledarförbunds och Lärarförbundets ombud kommer att i än större utsträckning verka tillsammans redan under hösten 2022 för att från och med 1 januari 2023 tillsammans utgöra Sveriges Lärare på x-skola respektive Sveriges Skol­ledare i y-kommun. De tidigare organisationernas styrelser/uppdrag utgör således den nya organisationens gemensamma styrelse/uppdrag till och med senast 30 juni 2023. Under våren 2023 väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Hur påverkas mina försäkringar inom Lärarförsäkringar?

Svar: Dina försäkringar som du har via Lärarförsäkringar är oförändrade. Lärarförsäkringar ägs redan idag gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Hur påverkas mina försäkringar inom If?

Svar: Initialt kommer inga förändringar att ske gällande försäkringarna. De försäkringar du har via If är oförändrade till eventuella nya beslut fattas.

Vad händer med a-kassan?

Svar: I nuläget finns Lärarnas a-kassa och Akademikernas a-kassa inom Saco. Styrelsen för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet rekommenderar medlemmar i blivande Sveriges Lärare att gå med i Lärarnas a-kassa. Läs mer här

Mer inom ämnet


Uppdaterad