FAQ kring övergångsregler för Sveriges Lärare

Det här gäller för dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund

Övergångsreglerna för Sveriges Lärare syftar till att tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångsperioden. De ska säkra hur den nya organisationen ska styras och ledas fram till att Sveriges Lärare konsoliderats genom de första valen enligt organisationens nya stadgar. Här har vi samlat frågor och svar kring övergångsreglerna.

Frågekategorier

 • Allmänna frågor (1–6)
 • Lokal nivå – arbetsplatsen (7–11)
 • Lokalföreningen (12–21)
 • Riksorganisationer, riksföreningar och regionalföreningar (22–26)
 • Regional nivå – valkretsar (27–31)
 • Distriktsråd (32–36)
 • Nationell nivå – kongress (37–40)
 • Förbundsråd (41–42)
 • Förbundsstyrelse Sveriges Lärare (43)
 • Valberedning Sveriges Lärare (44)
 • Avtalsdelegation (45–48)
 • Lärarstudenter (49–51)


1. Hur länge gäller övergångsreglerna?

Svar: Fram till och med maj 2024 då den första kongressen planeras äga rum i Sveriges Lärare.

2. Var hittar jag de nya stadgarna och övergångsreglerna?

Svar: Förbundsstadgar och övergångsregler som kan vara relevant för dig att ta del av innan den 1 januari 2023 hittas du på LR.se/sverigeslärare.

3. I vilka sammanhang gäller övergångsreglerna?

Svar: De nya stadgarna gäller från den 1 januari 2023. Övergångsreglerna övertrumfar de nya stadgarna i det fall det finns någon beskrivning eller princip som finns omnämnd i övergångsreglerna.

4. Vad innebär delat ledarskap?

Svar: Om det finns flera sammankallande/ordförande gäller som princip att det är delat ledarskap, det vill säga det kommer att finnas mer än en sammankallande/ordförande. I det delade ledarskapet arbetar man tillsammans och blir överens om eventuell uppdragsfördelning inom det totala uppdraget.

5. Vem bestämmer om reglerna och hur det ska fungera?

Svar: Lärarförbundets extrakongress och Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte den 21 maj 2022 beslutade om övergångsreglerna. Om reglerna behöver utökas eller justeras gör förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det genom likalydande beslut under 2022. Efter den 1 januari 2023 fattar förbundsstyrelsen i Sveriges Lärare sådana beslut.  

6. Vem förbereder val i Sveriges Lärare?

Svar: De valberedningar som är valda i de tidigare organisationerna slås samman med motsvarande valberedning på samma nivå i det andra förbundet och bildar en gemensam valberedning för Sveriges Lärare tills ny väljs.

För LR:s valnämnd och förbundens nationella valberedningar gäller följande val som ska förberedas efter den 1 januari 2023:

 • LR:s valnämnd tillsammans med Lärarförbundets nationella valberedning ska förbereda val till riksorganisationerna och till valkrets privat samt valkrets stat och andra sektorer.
 • LR:s nationella valberedning tillsammans med Lärarförbundets nationella valberedning ska förbereda val till kongressen 2024.

Lokal nivå — arbetsplatsen


7. Vad händer med mitt uppdrag som ombud på arbetsplatsen?

Svar: Alla ombud på arbetsplatsnivå har kvar sina uppdrag och sin eventuella fackliga tid till och med den 30 juni 2023. Är du vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till den 30 juni så det inte riskerar uppstå något glapp. Under våren kallas det till årsmöte (gäller nivå lokalförening eller motsvarande) respektive årligt medlemsmöte (gäller nivå arbetsplats) i Sveriges Lärare och där väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde från 1 juli om inte annat överenskommits.

8. Det finns ombud från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på arbetsplatsen, vem ska företräda medlemmarna?

Svar: Finns ombud från Lärarförbundet (arbetsplatsombud respektive skyddsombud) och Lärarnas Riksförbund (lokalombud och biträdande lokalombud respektive skyddsombud) på en arbetsplats företräder de medlemmarna gemensamt. Detta gäller fram till att nya ombud, enligt de nya stadgarna, har valts vid årligt medlemsmöte på arbetsplatsen.

9. När väljs förtroendevalda till Sveriges Lärares föreningsstyrelser?

Svar: Under våren 2023, senast den 31 maj 2023, genomförs årsmöten i lokalföreningar, riksföreningar, riksorganisation och regionalföreningar i Sveriges Lärare där nya förtroendevalda till respektive förening väljs. Dessa tillträder den 1 juli 2023.

Även på arbetsplatsen bör ombuden kalla till årligt medlemsmöte, senast den 31 maj enligt de nya stadgarna, för att välja ett eller flera arbetsplatsombud och skyddsombud.

10. Kan vi enligt övergångsreglerna förlänga de lokala mandatperioderna ytterligare?

Svar: Vid behov av eventuella ytterligare förlängningar av mandatperioder för förtroendeuppdrag inom Lärarförbundet och/eller Lärarnas Riksförbund lägger Sveriges Lärares styrelse för lokalförening senast den 1 april 2023 ett sådant förslag till förbundsstyrelsen som beslutar i frågan.

11. Vi har en styrelse på vår arbetsplats, vad händer med styrelsen och med oss som är förtroendevalda?

Svar: Alla befintliga styrelser i lokalavdelningar för Lärarnas Riksförbund (arbetsplatsnivå) respektive klubbar inom Lärarförbundet som finns den 31 augusti 2022 kommer finnas med i övergången till Sveriges Lärare, fram till första ordinarie kongressen 2024. Om det finns motsvarande arbetsplatsstruktur i det andra förbundet bildar de en gemensam styrelse/klubb.

Alla förtroendeuppdrag kvarstår till 30 juni 2023. Under våren 2023 väljs förtroendevalda enligt stadgarna för Sveriges Lärare och tillträder 1 juli 2023. Det innebär att själva styrelsen och organisationen finns kvar (om man inte aktivt är överens om att lägga ner den), men personerna i den sitter bara till den 30 juni 2023. Vid årligt medlemsmöte på arbetsplatsen väljs nya/omväljs styrelseledamöter inom ramen för Sveriges Lärare.

Lokalföreningen

12. Vad är en lokalförening?

Svar: I Sveriges Lärare kommer det på kommunal nivå att finnas lokalföreningar. Förändringar i ansvar eller upphörande av förening beslutas av förbundsstyrelsen. I lokalföreningen hålls årsmöte och det finns en styrelse. Det kan även finnas skolformsföreningar och andra föreningar. I lokalföreningen ingår alla medlemmar med kommunal anställning inom den geografiska kommunen.

13. Vad är en regionalförening?

Svar: Finns det flera arbetsplatser inom kommunalt avtalsområde i olika lokalföreningar som tillhör samma arbetsgivare kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en regionalförening för alla arbetsplatser inom den arbetsgivaren. Bildas en regionalförening kommer medlemmarna formellt att lämna sina respektive lokalföreningar och organiseras i stället i den nybildade regionalföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan regionalförenings upphörande.

Inledningsvis finns det ett antal regionalföreningar som existerar. LR-föreningar, som har en huvudman som är kommunalförbund eller region, övergår i Sveriges Lärare till att kallas regionalföreningar. Kommunalförbunds- och regionanställda medlemmar i Lärarförbundet flyttas till berörd regionalförening i Sveriges Lärares om sådan finns. Regionanställda medlemmar inom folkhögskola kommer alla att tillhöra samma riksförening Folkhögskola.

Lokalföreningar och regionalföreningar omfattas båda av begreppet ”lokalföreningar” i stadgan och övergångsreglerna.

14. Vad gör en skolformsförening eller annan förening?

Svar: Professions- och villkorsfrågorna inom verksamhetsområdet ska genomsyra föreningens arbete. Föreningen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta med att fånga upp och tillsammans med medlemmarna internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor. Föreningen ska inför lokalföreningens årsmöte utifrån sin representativa medlemsandel nominera kandidater till lokalföreningens styrelse.

Föreningen formerar sig efter årsmötets beslut om inrättande och beslutar om förslag till arbetsordning som underställs lokalföreningens styrelse. Lokalföreningens styrelse beslutar om föreningens uppdrag, inom aktuellt verksamhetsområde, gällande mandat att som ombud företräda förbundet gentemot arbetsgivaren på huvudmanna-/förvaltningsnivå, gentemot arbetsgivare på skolor utan arbetsplatsombud och gällande stöd och råd till medlemmar.

15. Vilka skolformsföreningar kan finnas?

Svar: I grunden finns tre skolformsföreningar i lokalföreningarna och regionalföreningarna:

 • Sveriges Lärare i förskola
 • Sveriges Lärare i grundskolan
 • Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Lokalföreningens/regionalföreningens årsmöte kan även besluta att lägga skolforms­föreningar vilande. Lokalföreningens årsmöte ska årligen pröva frågan om vilka skolforms­föreningar som ska finnas om någon satts vilande. Frågan behöver därför årligen finnas med på årsmötets dagordning. Det är den del av årsmötets närvarande medlemmar inom berörd skolform som avgör om det finns stöd för att återuppta en skolformsförening ur vilande läge.

För riksföreningar och riksorganisationer gäller att man kan inrätta skolformsföreningar om man vill, men det ligger inte i grunden för alla och inte heller som en fråga som riksföreningen/ riksorganisationen årligen måste pröva. Förslag från medlem om att inrätta skolformsförening ska vara riksorganisationens/riksföreningen tillhanda senast den 1 februari. Beslut fattas på riksorganisationens/riksföreningens årsmöte.

Till skolformsföreningen kan styrelsen i lokalföreningen eller motsvarande välja att delegera förhandlingsmandat.

16. Vad är ”andra föreningar”?

Svar: Lokalföreningar och motsvarande kan inrätta andra föreningar om medlemmarna så önskar. Förslag från medlem om att inrätta annan förening ska vara lokalförening eller motsvarande tillhanda senast den 1 februari. Beslut fattas på årsmötet. Föreningar kan skapas för särskilda verksamhetsformer inom skolväsendet, till exempel fritidslärare, studie- och yrkesvägledare eller en mindre men stabil solitär verksamhetsform inom riksorganisationen.

Till föreningen kan styrelsen i lokalföreningen eller motsvarande välja att delegera förhandlingsmandat.

17. Mitt uppdrag i LR-föreningen, vad händer med det?

Svar: Alla förtroendevalda i LR-föreningarna (styrelse och andra förtroendeuppdrag som till exempel biträdande föreningsombud) i Lärarnas Riksförbund har kvar sina uppdrag och sin fackliga tid till och med den 30 juni 2023. Är du är vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till det datumet så det inte riskerar uppstå något glapp. Är du vald för längre mandatperiod behöver styrelsen ansöka till förbundsstyrelsen senast den 1 april 2023 om eventuell förlängning av era samlade förtroendeuppdrag från de tidigare organisationerna (se fråga ovan).

18. Vem företräder medlemmarna — Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund?

Svar: Delat ansvar mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller och gemensamt företräder man medlemmarna fram till och med den 30 juni 2023. Från 1 juli tillträder sedan valda för Sveriges Lärare.

19. När väljs nya förtroendevalda i Sveriges Lärare?

Svar: Under våren 2023, senast 31 maj, genomförs årsmöten i Sveriges Lärares lokalföreningar och motsvarande där nya förtroendevalda väljs. Dessa tillträder senast den 1 juli 2023.

20. Ingår jag som arbetsplatsombud i lokalföreningen och/eller skolformsföreningen?

Svar: Alla medlemmar som arbetar inom kommunal sektor ingår i lokalföreningen som finns i den kommun hen är verksam inom. Om det finns en aktuell skolformsförening eller annan förening, som beslutats av årsmötet, till vilken arbetsplatsombudet tillhör ingår hen även där.

Alla medlemmar som arbetar hos arbetsgivare / arbetsgivargruppering / myndighet / verksamhetsområde som riksföreningen, regionalföreningen eller riksorganisationen omfattar ingår i nämnd förening. Om det finns en aktuell skolformsförening eller annan förening som beslutats av årsmötet till vilken arbetsplatsombudet tillhör ingår hen även där.

21. Normalstadga för den fackliga verksamheten på lokal nivå, när ska den vara klara?

Svar: Senast den 31 december 2022 ska förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ha fattat beslut om normalstadgar för lokalförening och motsvarande. Normalstadgan kommer att tydliggöra mer hur organisationen ska fungera lokalt och ska bland annat att reglera valförfarande på olika nivåer.

Riksorganisationer, riksföreningar och regionalföreningar

22. Vilka ingår i riksorganisationerna?

Svar: Alla medlemmar som jobbar inom statlig sektor och alla medlemmar som jobbar på någon folkhögskola tillhör i teorin ursprungligen en som samma riksorganisation.

Alla medlemmar inom privat sektor utom de som arbetar på Folkhögskola tillhör i grunden riksorganisation privat sektor.

Ur denna riksorganisation kan det sedan bildas olika riksföreningar. Bildas en riksförening kommer medlemmarna formellt att lämna riksorganisationen och organiseras i stället i den nybildade riksföreningen.

Finns det flera arbetsplatser inom privat avtalsområde som tillhör samma arbetsgivare / arbetsgivargrupperingen alternativt inom staten samma myndighet/verksamhetsområde kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en riksförening för alla arbetsplatser inom den arbetsgivaren/ arbetsgivargrupperingen. Bildas en riksförening kommer medlemmarna formellt att lämna riksorganisationen och organiseras i stället i den nybildade riksföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan riksförenings upphörande. Skulle så ske återförs medlemmarna organisatoriskt till riksorganisationen.

Inledningsvis finns det ett antal riksföreningar som existerar. Privatanställda medlemmar inom folkhögskola kommer alla att tillhöra samma riksförening Folkhögskola.

I riksorganisationen hålls årsmöte och det finns en styrelse. Fram till första årsmötet, som förbundsstyrelsen ska kalla till, är förbundsstyrelsen även styrelse för riksorganisationen.

Det kan även finnas skolformsföreningar och andra föreningar inom riksorganisationen.

23. Vad är en riksförening?

Svar: En riksförening kan beslutas av förbundsstyrelsen efter ansökan (se fråga om riksorganisation). Alla arbetsplatser som tillhör den arbetsgivaren eller arbetsgivar­grupperingen tillhör då samma riksförening. I riksföreningen hålls årsmöte och det finns en styrelse. Det kan även finnas skolformsföreningar och andra föreningar inom riksföreningen.

24. Vi har redan en LR-förening alternativt en nationellt omfattande klubb. Vad händer med dem?

Svar: LR-föreningar inom privat och statlig sektor som bildats senast den 31 oktober 2022 efter ansökan till förbundsstyrelsen kommer finnas med i övergången till Sveriges Lärare. Motsvarande gäller för nationellt omfattande klubbar som bildats inom Lärarförbundet.

Förtroendevald behåller alltså sitt förtroendeuppdrag och fackliga tid fram till den 30 juni 2023. Där det finns motsvarigheter i det andra förbundet bildas en gemensam styrelse med alla förtroendevalda i respektive styrelse. Om det inte finns en motsvarighet blir den gamla styrelsen den gemensamma i Sveriges Lärare. Senast den 31 maj ska årsmöten för riksförening / regionalförening i Sveriges Lärare hållas. De som väljs tillträder senast den 1 juli 2023.

Är du är vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till det datumet så det inte riskerar uppstå något glapp. Är du vald för längre mandatperiod än så behöver styrelsen ansöka till förbundsstyrelsen senast den 1 april 2023 om eventuell förlängning av era samlade förtroendeuppdrag från de tidigare organisationerna (se fråga ovan).

25. Jag arbetar inom fristående sektor eller statlig sektor och tillhör en geografisk LR-förening/lokalavdelning inom Lärarförbundet (vi har alltså inte ansökt om och bildat en egen LR-förening enligt § 11 i förbundsstadgan alternativt nationellt omfattande klubb för Lärarförbundet). Vem företräder mig?

Svar: Du företräds av ombud på din arbetsplats precis som tidigare och kommer att tillhöra en av de båda riksorganisationerna.

Riksorganisationen för privat sektor respektive riksorganisationen för stat och andra sektorer kommer från den 1 januari 2023 att ha den gemensamma förbundsstyrelsen som styrelse fram tills årsmöte genomförts. Har du behov av ytterligare stöd och hjälp får du kontakta Sveriges Lärares kansli som guidar dig till en person som kan stödja dig/ditt ombud på arbetsplatsen.

Senast den 31 maj 2023 ska den gemensamma förbundsstyrelsen ha kallat till ett årsmöte för respektive riksorganisation. Nyvalda styrelser tillträder därefter direkt efter avslutat årsmöte.

26. Jag jobbar på folkhögskola, vad händer med mig?

Alla medlemmar i Sveriges Lärare som arbetar på någon folkhögskola flyttas till Sveriges Lärare riksförening Folkhögskola. En del av LR:s medlemmar som arbetar på folkhögskola tillhör en geografisk LR-förening och andra tillhör en LR-förening som bildats efter beslut från förbundsstyrelsen (enligt § 11 i förbundsstadgan). Samtliga flyttas alltså från 1 januari 2023 över till Riksförening Folkhögskola. Lärarförbundets avdelningsstyrelse för folkhögskola blir den nya riksföreningens styrelse från 1 januari 2022 och ska senast den 31 maj 2023 ha kallat till ett årsmöte i riksföreningen. Den nyvalda styrelsen tillträder senast den 1 juli 2023.

Regional nivå — valkretsar

27. Vilken valkrets tillhör jag?

Svar: Sveriges Lärare kommer ha femton valkretsar. Tretton geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive en för privat sektor. På denna sida kan du se en kartskiss över de geografiskt indelade valkretsarna https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/kurser--aktiviteter/evenemang/forbundsmote/distrikt-sveriges-larare

28. Vilka uppdrag väljs på valkretsmötet?

Svar: Valkretsmötet, som består av valkretsombud som väljs på årsmöte i lokalavdelning eller motsvarande, väljer året före kongress (det vill säga 2023 nästa gång) kongressombud och suppleanter till kongressen, förbundsrådsombud och suppleanter samt avtals­delegations­ledamöter. Valkretsmötet väljer även en valkretsvalberedning som förbereder alla val inför nästa valkretsmöte.

29. Vilka är valberedning i valkretsen inför valet 2023?

Svar:

 • För kommunal sektor bildar Lärarförbundets kretsvalberedning(ar) tillsammans med distriktsvalberedning(ar) i Lärarnas Riksförbund inom valkretsens geografiska område från den 1 januari 2023 gemensam valberedning. Den gemensamma valberedningen i valkretsen har mandattid fram till den 31 oktober 2023 och ska förbereda alla val som valkretsmötet 2023 ska genomföra.
 • För privat sektor respektive statlig och andra sektorer kommer Lärarförbundets nationella valberedning och Lärarnas Riksförbunds valnämnd bilda en gemensam valberedning. Denna konstellation är även valberedning inför årsmötet i riks­organisationen privat sektor och inför årsmötet i riksorganisation för statlig och andra sektorer. Detta gäller bara till första valkretsmötet och riksorganisationen inför första årsmötet. Vid det första valkretsmötet respektive årsmötet väljer dessa egna valberedningar.

30. Hur regleras valförfarandet på valkretsnivå?

Svar: Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beslutar om valordningen för valförfarande på valkretsnivå senast den 31 december 2022.

31. Hur utses valkretsombud?

Svar: Valkretsmöte genomförs året före kongress. Ombud till valkretsmötet utses på lokal­föreningens och motsvarandes årsmöte som första gången ska genomföras senast den 31 maj 2023. Antalet valkretsombud som ska väljas i respektive lokalförening eller motsvarande avgörs av medlemsantalet i lokalföreningen eller motsvarande.

 • Upp till 50 medlemmar har rätt till fem valkretsombud
 • 51–150 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså sju)
 • 151–300 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså nio)
 • 301–500 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså 11)
 • 501–999 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså 13)

Därefter ytterligare två valkretsombud per påbörjat 500-tal medlemmar.

Distriktsråd

32. Vilket distrikt tillhör jag?

Svar: Sveriges Lärare kommer ha 22 distrikt, tjugo geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive en för privat sektor. På denna sida kan du se en kartskiss över de geografiskt indelade distrikten https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/kurser--aktiviteter/evenemang/forbundsmote/distrikt-sveriges-larare

33. Vad är distriktsrådets uppdrag?

Svar: I Sveriges Lärare kommer det finnas distriktsråd. Distriktsråden är arenor för erfarenhetsutbyte mellan olika lokalföreningar och regionalföreningar inom distriktets geografiska område samt inom distrikt privat sektor mellan den riksorganisationen och dess riksföreningarna och inom distrikt, stat och andra sektorer mellan den riksorganisationen och dess riksföreningar. Distriktsråden har även uppdrag att bland annat samordna och genomföra facklig utbildning och ansvara för verksamhetsuppföljning i förhållande till kongressens mål.

34. När träffas distriktsråden?

Svar: Distriktsråden sammankallas vid behov av sammankallande. Under april–maj varje år ska distriktsråden sammankallas och under det mötet utöver ärenden utifrån behov även välja en sammankallande för kommande år.

35. Vilka ingår i distriktsråden?

Svar:

 • För kommunal sektor kommer till en början Lärarförbundets regionala verksamhetsråd och Lärarnas Riksförbunds nuvarande distriktsstyrelseledamöter tillsammans bilda ett nytt gemensamt distriktsråd. LR-föreningarnas valda distriktsstyrelserepresentanter har i regel ett års mandatperiod och just dessa distriktsstyrelseledamöters uppdrag i distriktsrådet upphör därmed den 30 april 2023. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april–maj 2024. Från 2024 har varje lokalförening och regionalförening en plats i distriktsrådet. Representanter utses från lokalföreningens styrelse.

 • För privat sektor kommer till en början Lärarförbundets nationella friståenderåd tillsammans med de distriktsstyrelseledamöter som på distriktsmöte 2022 direktvalts till någon av Lärarnas Riksförbunds 29 olika distriktsstyrelser och som arbetar inom privat sektor att utgöra distriktsråd. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april–maj 2024. Från 2024 kommer riksorganisationen och varje riksförening att ha en plats var i distriktsrådet.

 • För statlig sektor väljs representanter enligt stadgan för Sveriges Lärare vilket innebär att riksorganisationen och varje riksförening har en plats var på distriktsråd för statlig sektor. Till distriktsrådet tillförs under övergångsperioden även de distriktsstyrelseledamöter som på distriktsmöte 2022 direktvalts till någon av Lärarnas Riksförbunds 29 olika distriktsstyrelser och som arbetar inom stat och andra sektorers verksamhetsområde. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april–maj 2024.

36. Har distriktsråden något särskilt uppdrag i bildande av Sveriges Lärare?

Svar: Distriktsrådet ska under övergångsperioden, vid sidan av de uppdrag som finns i stadgarna, användas för att stärka upp utbildning och ambassadörskap och stöd i den nya organisationen.

Nationell nivå — kongress

37. Hur ser representationen i förbundets högsta beslutande organ ut?

Svar: Kongressen är högsta beslutande organ i Sveriges Lärare och består av 201 ombud. 187 ombud utses i valkretsar, 3 ombud utses av nationella råden för kulturskola, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare (ett var), 11 ombud utses av Sveriges Lärarstudenter. Ordinarie kongress genomförs vart fjärde år.

Valet i valkretsen ska genomföras så att sammansättningen av valkretsens delegation speglar medlemssammansättningen i valkretsen representativt och proportionerligt. Förbundsstyrelsen ska bistå valberedningen med hur medlemssammansättningen ser ut i valkretsen samt valordning.

38. Vilka är kongressombud när förbundet bildas?

Svar: De som är förbundsmötesdelegater/suppleanter i Lärarnas Riksförbund vid inträdet i Sveriges Lärare kvarstår som kongressombud fram till 31 oktober 2023.

39. När väljs nya kongressombud?

Svar: Nya kongressombud väljs under 2023 utifrån valordning som fastställs av förbunds­styrelsen för Sveriges Lärare. Sveriges Lärare kommer ha femton valkretsar, tretton geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive privat sektor. De nya kongressombuden tillträder den 1 november 2023.

40. Om jag är förbundsmötesdelegat, kommer jag att vara med på fler förbundsmöten?

Svar: Om du är förbundsmötesdelegat kommer du vara med vid extra förbundsmöte som preliminärt planeras till november 2022, då en del val ska göras enligt övergångsreglerna (val av LR:s del av de nationella skolformsföreningarnas styrelser och fyllnadsval till de tre avtalsdelegationerna), och vid förbundsmöte under våren 2023. Förbundsmötet ska då besluta om årsredovisning, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för perioden fram till 31 december 2022.

Förbundsråd

41. Vilka utgör förbundsrådet?

Svar: Ett gemensamt förbundsråd bildas av Lärarförbundets ombud och ombud som utses av Lärarnas Riksförbund. Det gemensamma förbundsrådet har mandatperiod fram till 31 oktober 2023. Den 1 november 2023 startar det nya förbundsrådets mandatperiod. Dessa förbundsrådsombud och suppleanter väljs på valkretsmöte.

42. När väljs nya förbundsrådsledamöter?

Svar: Nya förbundsrådsombud och suppleanter för Sveriges Lärare väljs på valkretsmöten för den nya organisationen under 2023. Mandatperioden för de som väljs till förbundsråds­ombud i Sveriges Lärare på valkretsmöte 2023 är 1 november 2023 till 31 oktober 2027.

Förbundsstyrelse Sveriges Lärare

43. Vilka ingår i förbundsstyrelsen?

Svar: Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer gemensamt att vara förbundsstyrelse för Sveriges Lärare fram till första ordinarie kongress i maj 2024. Ett gemensamt presidium bildas av de tidigare styrelsernas presidier.

Valberedning Sveriges Lärare

44. Hur ser kongressvalberedningen ut?

Svar: Den valberedning som valdes vid förbundsmötet 2020 kommer tillsammans med nationella valberedningen i Lärarförbundet, vald vid Lärarförbundets ordinarie kongress 2022, att bilda en valberedning för Sveriges Lärare. Den gemensamma valberedningen har bland annat i uppdrag att förbereda alla val som ska förrättas vid första ordinarie kongressen i Sveriges Lärare i maj 2024.

Avtalsdelegation

45. Hur funkar det med avtalsdelegation i Sveriges Lärare?

Svar: Den 1 januari 2023 bildar Lärarförbundet tillsammans med motsvarande delegationer i Lärarnas Riksförbund tre avtalsdelegationer – en för kommunalt avtalsområde (100 mandat under övergångsperioden), en för privat (50 mandat under övergångsperioden) och en för statligt avtalsområde (20 mandat under övergångsperioden).

Lärarnas Riksförbunds 35 valda avtalsdelegationsledamöter kommer att fördelas på de tre avtalsdelegationerna utifrån vilket avtalsområde man arbetar inom. På Lärarnas Riksförbunds extra förbundsmöte, som planeras att sammankallas i november 2022, kompletteringsväljs ytterligare ledamöter för att fylla hälften av platserna i respektive avtalsdelegation.

Lärarförbundet kommer att utse sina ledamöter till respektive delegation under hösten 2022 enligt en särskild ordning.

46. Hur länge gäller mitt uppdrag i avtalsdelegationen?

Svar: De tre gemensamma avtalsdelegationerna har mandattid till och med 31 oktober 2023.

47. När väljs nya ledamöter till avtalsdelegationerna? När tillträder de?

Svar: Nya avtalsdelegationer väljs vid valkretsmöten som hålls i Sveriges Lärare under 2023. De nya delegationerna tillträder sitt uppdrag 1 november 2023.

48. Hur många ingår i de olika delegationerna?

Svar: I avtalsdelegationerna ingår från och med den 1 november 2023:

 • 99 ledamöter från kommunalt avtalsområde (100 under övergångsperioden)
 • 49 ledamöter från privat avtalsområde (50 under övergångsperioden)
 • 19 ledamöter från statligt avtalsområde (20 under övergångsperioden).

Lärarstudenter

49. Vilka utgör styrelse för Sveriges Lärarstudenter?

Svar: Styrelserna för Lärarförbundet Student och centrala styrelsen inom Lärarnas Riksförbund (LR Stud) bildar från den 1 januari 2023 en gemensam styrelse fram till dess att val kan förrättas enligt Sveriges Lärare och en ny styrelse kan väljas.

50. Det finns inga övergångsregler för Sveriges Lärarstudenter på lokal nivå, när kommer de tas fram?

Svar: Under hösten 2022 kommer övergångsregler för Sveriges Lärarstudenter att tas fram. Övergångsreglerna är beroende av utformning och beslut rörande stadgar för Sveriges Lärarstudenter och tas fram parallellt med nya stadgar.

51. Det finns inga stadgar för Sveriges Lärarstudenter, när kommer de tas fram?

Svar: Studentorganisationernas styrelser tillsammans med förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer under hösten 2022 att få som uppdrag att fatta beslut om nya stadgar för Sveriges Lärarstudenter som ska gälla från den 1 januari 2023.


Uppdaterad