FAQ kring övergångsregler för Sveriges Lärare

Det här gäller för dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund

Övergångsreglerna för Sveriges Lärare syftar till att tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångsperioden. De ska säkra hur den nya organisationen ska styras och ledas fram till att Sveriges Lärare konsoliderats genom de första valen enligt organisationens nya stadgar. Här har vi samlat frågor och svar kring övergångsreglerna.

Frågekategorier

 • Allmänna frågor (1-4)
 • Lokal nivå - arbetsplatsen (5-9)
 • Lokalföreningen (10-18)
 • Riksorganisationer, riksföreningar och regionalföreningar (19-22)
 • Regional nivå - valkretsar (23-27)
 • Distriktsråd (28-32)
 • Nationell nivå - kongress (33-36)
 • Förbundsråd (37-38)
 • Förbundsstyrelse Sveriges Lärare (39)
 • Valberedning Sveriges Lärare (40)
 • Avtalsdelegation (41-44)
 • Lärarstudenter (45-47)


1. Hur länge gäller övergångsreglerna?

Svar: Som längst fram till och med maj 2024 då den första kongressen planeras äga rum i Sveriges Lärare. I övergångsreglerna finns ett antal datum nämnda. Finns det inget annat datum specifikt nämnt innebär det att mandatperioder med mera för val gjorda i de gamla organisationerna gäller till den första kongressen i maj 2024.

2. I vilka sammanhang gäller övergångsreglerna?

Svar: De nya stadgarna gäller från den 1 januari 2023. Övergångsreglerna övertrumfar de nya stadgarna i det fall det finns någon beskrivning eller princip som finns omnämnd i övergångsreglerna.

3. När bildas den nya organisationen?

Svar: 1 januari 2023 bildas den nya organisationen Sveriges Lärare.

4. Vem bestämmer om reglerna och hur det ska fungera?

Svar: Lärarförbundets extrakongress och Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte den 21 maj 2022 beslutade om övergångsreglerna. Om reglerna behöver utökas eller justeras gör förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det genom likalydande beslut.

Lokal nivå — arbetsplatsen


5. Vad händer med mitt uppdrag som ombud på arbetsplatsen?

Svar: Alla ombud på arbetsplatsnivå har kvar sina uppdrag och sin fackliga tid till och med den 30 juni 2023. Är du är vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till det datumet så det inte riskerar uppstå något glapp.

6. Det finns ombud från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på arbetsplatsen, vem ska företräda medlemmarna?

Svar: Finns ombud från Lärarförbundet (arbetsplatsombud respektive skyddsombud) och Lärarnas Riksförbund (lokalombud och biträdande lokalombud respektive skyddsombud) på en arbetsplats företräder de medlemmarna gemensamt fram till att nya ombud, enligt de nya stadgarna, kunnat väljas vid årligt medlemsmöte på arbetsplatsen.

7. När väljs förtroendevalda till Sveriges Lärares föreningsstyrelser?

Svar: Under våren 2023, senast den 31 maj 2023, genomförs årsmöten i lokalföreningar, riksföreningar, riksorganisation och regionalföreningar i Sveriges Lärare där nya förtroendevalda till respektive förening väljs. Dessa tillträder den 1 juli 2023.

8. Kan vi enligt övergångsreglerna förlänga mandatperioderna ytterligare?

Svar: Vid behov av eventuella ytterligare förlängningar av mandatperioder lägger Sveriges Lärares styrelse i lokalförening eller motsvarande senast den 1 april 2023 ett sådant förslag till förbundsstyrelsen som beslutar i frågan.

9. Vi har en klubb på vår arbetsplats, vad händer med klubben och oss som är förtroendevalda?

Svar: Alla befintliga styrelser i lokalavdelningar för LR (arbetsplatsnivå) som finns den 31 augusti 2022 kommer finnas med i övergången till Sveriges Lärare, fram till första ordinarie kongressen 2024. Om det finns motsvarande arbetsplatsstruktur hos Lärarförbundet bildar de en gemensam styrelse/klubb. Alla förtroendeuppdrag kvarstår till som senast 30 juni 2023. Under våren 2023 väljs förtroendevalda enligt stadgarna för Sveriges Lärare som tillträder senast 1 juli 2023. Det innebär att själva styrelsen som organisation finns kvar (om man inte vill lägga ner den), men personerna i den sitter bara till den 30 juni 2023. Vid årligt medlemsmöte på arbetsplatsen väljs nya/omväljs styrelseledamöter inom ramen för Sveriges Lärare.

Lokalföreningen

10. Vad är en lokalförening?

Svar: I Sveriges Lärare kommer det på kommunal nivå att finnas lokalföreningar. Förändringar i ansvar eller upphörande av förening beslutas av förbundsstyrelsen. I lokalföreningen hålls årsmöte och där finns en styrelse. Det kan även finnas skolformsföreningar och andra föreningar. I lokalföreningen ingår alla medlemmar med kommunal anställning inom den geografiska kommunen.

11. Vad gör en skolformsförening eller annan förening?

Svar: Professions- och villkorsfrågorna inom verksamhetsområdet ska genomsyra föreningens arbete. Föreningen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta med att fånga upp och tillsammans med medlemmarna internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor. Föreningen ska inför lokalföreningens årsmöte utifrån sin representativa medlemsandel nominera kandidater till lokalföreningens styrelse.

Skolformsföreningen formerar sig efter årsmötet. Skolformsföreningen beslutar därefter om förslag till arbetsordning som underställs lokalföreningens styrelse. Lokalföreningens styrelse beslutar om skolformsföreningens uppdrag, inom aktuellt verksamhetsområde. Skolformsföreningen kan delegeras mandat att som ombud företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren.

12. Vilka skolformsföreningarna kan finnas?

Svar: I grunden finns tre skolformsföreningar i lokalföreningarna och regionalföreningarna: Sveriges Lärare i förskola, Sveriges Lärare i grundskolan och Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lokalföreningens/regionalföreningens årsmöte kan även besluta att lägga skolformsföreningar vilande. Lokalföreningens årsmöte ska årligen pröva frågan om vilka skolformsföreningar som ska finnas om någon satts vilande. Frågan behöver därför årligen finnas med på årsmötets dagordning. Det är den del av årsmötets närvarande medlemmar inom berörd skolform som avgör om det finns stöd för att återuppta en skolformsförening ur vilande läge.

För riksföreningar och riksorganisationer gäller att man kan inrätta skolformsföreningar om man vill, men det ligger inte i grunden för alla och inte heller som en fråga som riksföreningen/ riksorganisationen årligen måste pröva. Förslag från medlem om att inrätta skolformsförening ska vara riksorganisationens/riksföreningen tillhanda senast den 1 februari. Beslut fattas på riksorganisationens/riksföreningens årsmöte

Till skolformsföreningen kan styrelsen i lokalföreningen eller motsvarande välja att delegera förhandlingsmandat.

13. Vad är ”andra föreningar”?

Svar: Lokalföreningar och motsvarande kan inrätta andra föreningar om medlemmarna så önskar. Förslag från medlem om att inrätta annan förening ska vara lokalförening eller motsvarande tillhanda senast den 1 februari. Beslut fattas på årsmötet. Föreningar kan skapas för särskilda verksamhetsformer inom skolväsendet, till exempel fritidslärare, studie- och yrkesvägledare eller en mindre men stabil solitär verksamhetsform inom riksorganisationen.

Till föreningen kan styrelsen i lokalföreningen eller motsvarande välja att delegera förhandlingsmandat.

14. Mitt uppdrag i LR-föreningen, vad händer med det?

Svar: Alla förtroendevalda i LR-föreningarna (styrelse och andra förtroendeuppdrag som till exempel biträdande föreningsombud) i Lärarnas Riksförbund har kvar sina uppdrag och sin fackliga tid till och med den 30 juni 2023. Är du är vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till det datumet så det inte riskerar uppstå något glapp. Är du vald för längre mandatperiod behöver styrelsen ansöka till förbundsstyrelsen senast den 1 april 2023 om eventuell förlängning av era samlade förtroendeuppdrag från de tidigare organisationerna (se fråga ovan).

15. Vem företräder medlemmarna— Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund?

Svar: Delat ansvar mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller och gemensamt företräder man medlemmarna fram till och med den 30 juni 2023. Från 1 juli tillträder sedan valda för Sveriges Lärare.

16. När väljs nya förtroendevalda i Sveriges Lärare?

Svar: Under våren 2023, senast 31 maj, genomförs årsmöten i Sveriges Lärares lokalföreningar och motsvarande där nya förtroendevalda väljs. Dessa tillträder senast den 1 juli 2023.

17. Ingår jag som arbetsplatsombud i lokalföreningen och/eller skolformsföreningen?

Svar: Alla medlemmar som arbetar inom kommunal sektor ingår i lokalföreningen som finns i den kommun hen är verksam inom. Om det finns en aktuell skolformsförening eller annan förening, som beslutats av årsmötet, till vilken arbetsplatsombudet tillhör ingår hen även där.

18. Normalstadga för den fackliga verksamheten på lokal nivå, när ska den vara klara?

Svar: Senast den 31 december 2022 ska förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ha fattat beslut om normalstadgar för lokalförening och motsvarande. Normalstadgan kommer bland annat att reglera valförfarande på olika nivåer.

Riksorganisationer, riksföreningar och regionalföreningar

19. Hur bildas riksföreningar och regionalföreningar och vilka ingår där?

Svar: I Sveriges Lärare kommer det finnas två riksorganisationer – en för privat sektor och en för stat och andra sektorer. Ur respektive riksorganisation kan det skapas riksföreningar eller regionalföreningar.

20. Mitt uppdrag i LR-förening som bildats enligt § 11 i LR:s förbundsstadga, vad händer med det?

Svar: LR-föreningar inom privat och statlig sektor som bildats senast den 31 oktober 2022 efter ansökan till förbundsstyrelsen kommer finnas med i övergången till Sveriges Lärare. Du behåller alltså ditt förtroendeuppdrag och fackliga tid fram till den 30 juni 2023. Där det finns motsvarigheter i Lärarförbundet bildas en gemensam styrelse med alla förtroendevalda i respektive styrelse. Om det inte finns en motsvarighet blir den gamla styrelsen den gemensamma i Sveriges Lärare. Senast den 31 maj ska årsmöten för riksförening/regionalförening i Sveriges Lärare hållas. De som väljs tillträder senast den 1 juli 2023.

Är du är vald med en mandatperiod som tar slut innan den 30 juni bör uppdraget förlängas till det datumet så det inte riskerar uppstå något glapp. Är du vald för längre mandatperiod än så behöver styrelsen ansöka till förbundsstyrelsen senast den 1 april 2023 om eventuell förlängning av era samlade förtroendeuppdrag från de tidigare organisationerna (se fråga ovan).

21. Jag arbetar inom fristående sektor eller statlig sektor och tillhör en geografisk LR-förening (vi har alltså inte ansökt om och bildat en egen LR-förening enligt § 11 i förbundsstadgan). Vem företräder mig?

Svar: Du företräds av ombud på din arbetsplats precis som tidigare. Har du behov av ytterligare stöd och hjälp får du kontakta Sveriges Lärares kansli som guidar dig till en person som kan stödja dig/ditt ombud på arbetsplatsen. Riksorganisationen för privat sektor respektive riksorganisationen för stat och andra sektorer kommer från den 1 januari 2023 att ha den gemensamma förbundsstyrelsen som styrelse. Senast den 31 maj 2023 ska den gemensamma förbundsstyrelsen ha kallat till ett årsmöte för respektive riksorganisation. Nyvalda styrelser tillträder därefter direkt efter avslutat årsmöte.

22. Jag jobbar på folkhögskola, vad händer med mig?

Svar: Alla medlemmar i Sveriges Lärare som arbetar på någon folkhögskola flyttas till Sveriges Lärare riksförening Folkhögskola. En del av LR:s medlemmar som arbetar på folkhögskola tillhör en geografisk LR-förening och andra tillhör en LR-förening som bildats efter beslut från förbundsstyrelsen (enligt § 11 i förbundsstadgan). Samtliga flyttas alltså från 1 januari 2023 över till Riksförening Folkhögskola. Lärarförbundets avdelningsstyrelse för folkhögskola blir den nya riksföreningens styrelse från 1 januari 2023 och ska senast den 31 maj 2023 ha kallat till ett årsmöte i riksföreningen. Den nyvalda styrelsen tillträder senast den 1 juli 2023.

Regional nivå — valkretsar

23. Vilken valkrets tillhör jag?

Svar: Sveriges Lärare kommer ha femton valkretsar, tretton geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive en för privat sektor. På denna sida kan du se en kartskiss över de geografiskt indelade valkretsarna https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/kurser--aktiviteter/evenemang/forbundsmote/distrikt-sveriges-larare Länk till annan webbplats.

24. Vilka uppdrag väljs på valkretsmötet?

Svar: Valkretsmötet, som består av valkretsombud som väljs på årsmöte i lokalavdelning eller motsvarande, väljer året före kongress (det vill säga 2023 nästa gång) kongressombud och suppleanter till kongressen, förbundsrådsombud och suppleanter samt avtalsdelegationsledamöter. Valkretsmötet väljer även en valkretsvalberedning som förbereder alla val inför nästa valkretsmöte.

25. Vilka är valberedning i valkretsen inför valet 2023?

Svar:

 • För kommunal sektor bildar Lärarförbundets kretsvalberedning(ar) tillsammans med distriktsvalberedning(ar) i Lärarnas Riksförbund inom valkretsens geografiska område från den 1 januari 2023 gemensam valberedning. Den gemensamma valberedningen i valkretsen har mandattid fram till den 31 oktober 2023 och ska förbereda alla val som valkretsmötet 2023 ska genomföra.
 • För privat sektor respektive statlig och andra sektorer kommer Lärarförbundets nationella valberedning och Lärarnas Riksförbunds valnämnd bilda en gemensam valberedning. Denna konstellation är även valberedning inför årsmötet i riksorganisationen privat sektor och inför årsmötet i riksorganisation för statlig och andra sektorer. Detta gäller bara till första valkretsmötet och riksorganisationen inför första årsmötet. Vid första valkretsmötet och årsmötet väljer dessa egna valberedningar.

26. Hur regleras valförfarandet på valkretsnivå?

Svar: Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beslutar om valordningen för valförfarande på valkretsnivå senast den 31 december 2022.

27. Hur utses valkretsombud?

Svar: Valkretsmöte genomförs året före kongress. Ombud till valkretsmötet utses på lokalföreningens och motsvarandes årsmöte som första gången ska genomföras senast den 31 maj 2023. Antalet valkretsombud som ska väljas i respektive lokalförening eller motsvarande avgörs av medlemsantalet i lokalföreningen eller motsvarande.

 • Upp till 50 medlemmar har rätt till fem valkretsombud
 • 51 - 150 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså sju)
 • 151 - 300 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså nio)
 • 301 - 500 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså 11)
 • 501 - 999 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud (alltså 13)

Därefter ytterligare två valkretsombud per påbörjat 500-tal medlemmar.

Distriktsråd

28. Vilket distrikt tillhör jag?

Svar: Sveriges Lärare kommer ha 22 distrikt, tjugo geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive en för privat sektor. På denna sida kan du se en kartskiss över de geografiskt indelade distrikten https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/kurser--aktiviteter/evenemang/forbundsmote/distrikt-sveriges-larare Länk till annan webbplats.

29. Vad är distriktsrådets uppdrag?

Svar: I Sveriges Lärare kommer det finnas distriktsråd. Distriktsråden är arenor för erfarenhetsutbyte mellan olika lokalföreningar och regionalföreningar inom distriktets geografiska område samt inom distrikt privat sektor mellan den riksorganisationen och dess riksföreningarna och inom distrikt, stat och andra sektorer mellan den riksorganisationen och dess riksföreningar. Distriktsråden har även uppdrag att bland annat samordna och genomföra facklig utbildning och ansvara för verksamhetsuppföljning i förhållande till kongressens mål.

30. När träffas distriktsråden?

Svar: Distriktsråden sammankallas vid behov av sammankallande. Under april-maj varje år ska distriktsråden sammankallas och under det mötet utöver ärenden utifrån behov även välja en sammankallande för kommande år.

31. Vilka ingår i distriktsråden?

Svar:

 • För kommunal sektor kommer till en början Lärarförbundets regionala verksamhetsråd och Lärarnas Riksförbunds nuvarande distriktsstyrelseledamöter tillsammans bilda ett nytt gemensamt distriktsråd. LR-föreningarnas valda distriktsstyrelserepresentanter har i regel ett års mandatperiod och just dessa distriktsstyrelseledamöters uppdrag i distriktsrådet upphör därmed den 30 april 2023. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april-maj 2024. Från 2024 har varje lokalförening och regionalförening en plats i distriktsrådet. Representanter utses från lokalföreningens styrelse.

 • För privat sektor kommer till en början Lärarförbundets nationella friståenderåd tillsammans med de distriktsstyrelseledamöter som på distriktsmöte 2022 direktvalts till någon av Lärarnas Riksförbunds 29 olika distriktsstyrelser och som arbetar inom privat sektor att utgöra distriktsråd. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april-maj 2024. Från 2024 kommer riksorganisationen och varje riksförening att ha en plats var i distriktsrådet.

 • För statlig sektor väljs representanter enligt stadgan för Sveriges Lärare vilket innebär att riksorganisationen och varje riksförening har en plats var på distriktsråd för statlig sektor. Till distriktsrådet tillförs under övergångsperioden även de distriktsstyrelseledamöter som på distriktsmöte 2022 direktvalts till någon av Lärarnas Riksförbunds 29 olika distriktsstyrelser och som arbetar inom stat och andra sektorers verksamhetsområde. Direktvalda distriktsstyrelseledamöter har två års mandatperiod och för dessa upphör uppdraget i distriktsrådet först efter distriktsrådet som sammankallas i april-maj 2024.

32. Har distriktsråden något särskilt uppdrag i bildande av Sveriges Lärare?

Svar: Distriktsrådet ska under övergångsperioden, vid sidan av de uppdrag som finns i stadgarna, användas för att stärka upp utbildning och ambassadörskap och stöd i den nya organisationen.

Nationell nivå — kongress

33. Hur ser representationen i förbundets högsta beslutande organ ut?

Svar: Kongressen är högsta beslutande organ i Sveriges Lärare och består av 201 ombud. 187 ombud utses i valkretsar, 3 ombud utses av nationella råden för kulturskola, lärare i fritidshem och studie- och yrkesvägledare (ett var), 11 ombud utses av Sveriges Lärarstudenter. Ordinarie kongress genomförs vart fjärde år.

Valet i valkretsen ska genomföras så att sammansättningen av valkretsens delegation speglar medlemssammansättningen i valkretsen representativt och proportionerligt. Förbundsstyrelsen ska bistå valberedningen med hur medlemssammansättningen ser ut i valkretsen samt valordning.

34. Vilka är kongressombud när förbundet bildas?

Svar: De som är förbundsmötesdelegater/suppleanter i Lärarnas Riksförbund vid inträdet i Sveriges Lärare kvarstår som kongressombud fram till 31 oktober 2023.

35. När väljs nya kongressombud?

Svar: Nya kongressombud väljs utifrån valordning som fastställs av förbundsstyrelsen för Sveriges Lärare på valkretsmöte. Sveriges Lärare kommer ha femton valkretsar, tretton geografiskt indelade och en för stat och andra sektorer respektive privat sektor. De nya kongressombuden tillträder den 1 november 2023.

36. Om jag är förbundsmötesdelegat, kommer jag att vara med på fler förbundsmöten?

Svar: Om du är förbundsmötesdelegat kommer du vara med vid extra förbundsmöte som preliminärt planeras till november 2022, då en del val ska göras enligt övergångsreglerna (val av LR:s del av de nationella skolformsföreningarnas styrelser och fyllnadsval till de tre avtalsdelegationerna), och vid förbundsmöte under våren 2023. Förbundsmötet ska då besluta om årsredovisning, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för perioden fram till 31 december 2022.

Förbundsråd

37. Vilka utgör förbundsrådet?

Svar: Ett gemensamt förbundsråd bildas av Lärarförbundets ombud och ombud som utses av Lärarnas Riksförbund. Det gemensamma förbundsrådet har mandatperiod fram till 31 oktober 2023. Den 1 november 2023 startar det nya förbundsrådets mandatperiod. Dessa förbundsrådsombud och suppleanter väljs på valkretsmöte.

38. När väljs nya förbundsrådsledamöter?

Svar: Nya förbundsrådsombud och suppleanter för Sveriges Lärare väljs på valkretsmöten för den nya organisationen under 2023. Mandatperioden för de som väljs till förbundsrådsombud i Sveriges Lärare på valkretsmöte 2023 är 1 november 2023 till 31 oktober 2027.

Förbundsstyrelse Sveriges Lärare

39. Vilka ingår i förbundsstyrelsen?

Svar: Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer gemensamt att vara förbundsstyrelse för Sveriges Lärare fram till första ordinarie kongress i maj 2024. Ett gemensamt presidium bildas av de tidigare styrelsernas presidier.

Valberedning Sveriges Lärare

40. Hur ser kongressvalberedningen ut?

Svar: Den valberedning som valdes vid förbundsmötet 2020 kommer tillsammans med nationella valberedningen i Lärarförbundet, vald vid Lärarförbundets ordinarie kongress 2022, att bilda en valberedning för Sveriges Lärare. Den gemensamma valberedningen har bland annat i uppdrag att förbereda alla val som ska förrättas vid första ordinarie kongressen i Sveriges Lärare i maj 2024.

Avtalsdelegation

41. Hur funkar det med avtalsdelegation i Sveriges Lärare?

Svar: Den 1 januari 2023 bildar Lärarförbundet tillsammans med motsvarande delegationer i Lärarnas Riksförbund tre avtalsdelegationer – en för kommunalt, en för privat och en för statligt avtalsområde. Lärarnas Riksförbunds 35 valda avtalsdelegationsledamöter kommer att fördelas på de tre avtalsdelegationerna utifrån vilket avtalsområde man arbetar inom. På Lärarnas Riksförbunds extra förbundsmöte, som planeras att sammankallas i november 2022, kompletteringsväljs ytterligare ledamöter för att fylla hälften av platserna i respektive avtalsdelegation.

42. Hur länge gäller mitt uppdrag i avtalsdelegationen?

Svar: De tre gemensamma avtalsdelegationerna har mandattid till och med 31 oktober 2023.

43. När väljs nya ledamöter till avtalsdelegationerna? När tillträder de?

Svar: Nya avtalsdelegationer väljs vid valkretsmöten som hålls i Sveriges Lärare under 2023. De nya delegationerna tillträder sitt uppdrag 1 november 2023.

44. Hur många ingår i de olika delegationerna?

Svar: I avtalsdelegationerna ingår 99 ombud i kommunalt, 49 ombud i privat och 19 ombud i statligt avtalsområde.

Lärarstudenter

45. Vilka utgör styrelse för Sveriges Lärarstudenter?

Svar: Styrelserna för Lärarförbundet Student och centrala styrelsen inom Lärarnas Riksförbund (LR Stud) bildar från den 1 januari 2023 en gemensam styrelse fram till dess att val kan förrättas enligt Sveriges Lärare och en ny styrelse kan väljas.

46. Det finns inga övergångsregler för Sveriges Lärarstudenter på lokal nivå, när kommer de tas fram?

Svar: Under hösten 2022 kommer övergångsregler för Sveriges Lärarstudenter att tas fram. Övergångsreglerna är beroende av utformning och beslut rörande stadgar för Sveriges Lärarstudenter och tas fram parallellt med nya stadgar.

47. Det finns inga stadgar för Sveriges Lärarstudenter, när kommer de tas fram?

Svar: Studentorganisationernas styrelser tillsammans med förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer under hösten 2022 att få som uppdrag att fatta beslut om nya stadgar för Sveriges Lärarstudenter som ska gälla från den 1 januari 2023.


Uppdaterad