Inriktningsdokument för ny organisering

Läs inriktningsdokument för ny organisering

Sveriges lärare och skolledare behöver göra sin ställning i samhället ännu starkare. Det har varit utgångspunkten för den diskussion som har pågått under sommaren och hösten mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund om att finna former för en helt ny facklig organisering, en facklig organisering som ersätter samtliga tre förbund.

Läs inriktningsdokument för ny organisering som tagits fram.

Filer för nedladdning


Ökad styrka och ökad medlemsnytta

Det självklara kravet för en ny facklig organisering inom utbildningsområdet är att den ska leda till ökad styrka och ökad medlemsnytta jämfört med idag. Det handlar om bättre avtals-lösningar, större påverkansmöjlighet lokalt samtidigt som våra medlemmar ges en tydligare röst i den nationella skoldebatten, starkare rekryteringsfokus för högre anslutningsgrad där full kraft kan läggas på de oorganiserade, mer effektivt nyttjande av medlemmarnas ekonomiska resurser och där en totalt sett större medlemskår öppnar för bättre medlems-erbjudanden.

Den nya organisationen måste bli attraktiv och svara upp mot behov och förväntningar som finns hos medlemmar och presumtiva medlemmar. Vi behöver tillsammans skapa en organisering som å ena sidan är handlingskraftig och stark och som å andra sidan är specifik i relation till olika medlemsgruppers särart.