Om LR-föreningen inom LR

gäller från 1 januari 2021

I varje geografisk kommun finns per automatik en LR-förening. Inom föreningen representeras alla medlemmar gentemot arbetsgivaren. De flesta medlemmarna där är kommunalt anställda och representeras mot kommunen som arbetsgivare.

För enhetlig benämning och likställande i värde samt för att inte särskilja och utgå från kommunen som normarbetsgivare, har begreppen kommunförening, särskild förening och koncernförening tagits bort från den 1 januari 2021 och ersatts med begreppet LR-förening.

Det fackliga arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt hos olika typer av arbetsgivare eller arbetsgivargrupperingar (ex koncern). Därför kan förbundsstyrelsen även bevilja en grupp medlemmar, som har en annan arbetsgivare än kommunen, att bilda en LR-förening hos sin arbetsgivare.

Finns det andra lokalavdelningar som inte har bildat en egen LR-förening inom sin arbetsgivare eller arbetsgivargruppering representeras de också av den geografiska LR-föreningen i kommunen. Det blir dock svårare att kunna representera på annat än lokalavdelningsnivå, med hjälp av lokalombud, skyddsombud eller annat ombud i LR-föreningen, i sådana fall.

När arbetsgivaren är ett gymnasieförbund, en region eller ett privat företag så representeras LR i stället av den egna LR-föreningen om sådan bildats och finns. Det blir tydligare och lättare att kunna påverka ordentligt på så sätt.

Titeln på de förtroendevalda som har rätt att företräda medlemmarna i LR-föreningen kallas föreningsombud. Man kan ha ett föreningsombud och ett eller flera biträdande föreningsombud. Man väljer också en ordförande i föreningen som ansvarar för det interna arbetet i föreningen. Det kan vara samma person som är föreningsombudet, men behöver inte vara det.

Många privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med skolor i många kommuner. En LR-förening vid sådana företag har verksamhet över flera kommuner. Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver bara en skola. Sådana skolor kallas ibland för solitärer och lokalombudet är då ombud även på huvudmannanivå.

Behöver man som lokalombud på huvudmannanivå, stöd och hjälp i det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet kan man kontakta föreningsombud inom LR-föreningen i den geografiska kommunen man verkar och där lokalavdelningen ingår. LR-föreningen i den geografiska kommunen har förbundets mandat att företräda alla medlemmar i arbetsgivarrelaterat fackligt arbete inom det geografiska området om dessa inte tillhör en annan LR-förening som Förbundsstyrelsen beslutat att bilda.

Inom staten företräds LR:s medlemmar av Saco-S. Saco-S är ett partssamarbete där alla fackliga organisationer inom Saco-federationen samarbetar på det statliga området och väljer gemensamt ombud. Önskar LR-medlemmarna samarbeta tydligare inom Lärarnas Riksförbund, som komplement till Saco-samarbetet, kan man ansöka om att bilda en LR-förening. En LR-förening inom staten har dock inte samma mandat att företräda alla medlemmar i arbetsgivarrelaterat fackligt arbete eftersom det mandatet innehas av Saco-S.