Varför en organisationsutredning?

Till Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 lades ett förslag om en gemensam utredning mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gällande en ny möjlig organisering.

Under kongressen fick ombuden diskutera frågan och föreslå ändringar och tillägg. Alla detaljer diskuterades och flera omröstningar genomfördes. Till slut hade man fått fram ett förslag som i stort sett alla ombud och hela förbundsstyrelsen kunde ställa sig bakom.

Beslutet innebar bland annat att Lärarnas Riksförbund ville äga och göra sin egen utredning, se första att-satsen nedan. Organisationsutredningen är nu genomförd och överlämnad av utredaren till förbundsstyrelsen.

De fyra slutliga beslutssatserna var i sin helhet:

§24 Behandling Organisering - proposition och motioner


Beslut

Kongressen beslutar enligt förbundsordförandens förslag

att behandlingen av § 24 Organisation är sluten


att § 24 Organisering omedelbart justeras

Beslut

Kongressen beslutar enligt utskottets och förbundsstyrelsens jämkade förslag


att uppdra till styrelsen att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen. (1)


att uppdra till styrelsen att inom ramen för utredningen föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande förbund i Saco om hur medlemmar inom utbildningssektorn kan organiseras fackligt. (2)


att uppdra till styrelsen att utifrån medlemmarnas bästa utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.


att uppdra till styrelsen att återkomma till kongressen med konkreta förslag till organisering för förbundets medlemsgrupper.