Om Professionsrådet

gäller från 1 mars 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att det från och med 1 mars 2021 inrättas ett permanent professionsråd.

Professionsrådets uppgift

 • Att bevaka och utveckla för professionen viktiga frågor som rör lärarutbildning, fortbildning och forskning.
 • Att verka för att det inrättas ett professionsprogram och därefter systematiskt arbeta med frågor som berör styrningen av professionsprogrammet för lärare.
 • Att bidra till lärarkårens utveckling.
 • Att vid behov samverka med Lärarnas yrkesetiska råd.

Professionsrådets tre ben är:

  1. Lärarutbildning
  2. Professionsprogram
  3. Vetenskap och forskning

  Ansök om att bli ledamot i nya Professionsrådet

  Här kan du anmäla ditt intresse att vara ledamot i det nya Professionsrådet. Senast den 20 januari 2021 vill vi ha din anmälan. Ansök här »

  Professionsrådets sammansättning och möten

  Professionsrådets ledamöter utses av förbundsstyrelsen, och utnämningar sker löpande. Ett utnämnande gäller i fyra terminer, från den termin utnämnandet skedde, men Förbundsstyrelsen kan besluta att en person ska utnämnas för ytterligare perioder.

  Professionsrådet sammanträder minst en gång per termin. Presidieledamoten, och ansvarig adjungerad tjänsteman, ombesörjer att kallelse och aktuella handlingar går ut.

  Professionsrådet ska bestå av 10 st yrkesverksamma lärare och forskare. Ledamöterna ska vara väl fördelade över skolformer, olika lärarkategorier och forskare med en tydlig skolanknytning. Professionsrådet leds av någon från presidiet och till professionsrådet ska det knytas adekvat tjänstemannastöd.

  Bakgrund och syfte

  Lärarnas Riksförbund måste växla upp arbetet med professions- och yrkesfrågor inom förbundet. Förbundet måste ta en än mer aktiv roll i frågor kring lärarutbildning, fortbildning och forsknings. Det är en ödesfråga för lärarkårens status och ställning.

  Förbundsstyrelsen har beslutat att det från och med 1 mars 2021 inrättas ett permanent professionsråd.

  Utöver ett eget proaktivt arbete kring dessa frågor ska professionsrådet utgöra professionens organisatoriska motsvarighet gentemot en kommande professionsmyndighet och professionsprogrammet. Utnämningar, inspel och debatt kanaliseras genom rådet.


  Nya intresseföreningar inrättas inom LR

  Nya intresseföreningar inrättas inom LR

  Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska finnas intresse­föreningar inom LR för ett antal medlems­grupper, för att tydliggöra mindre gruppers specif...

  Läs mer
  Våra nuvarande ämnesforum

  Våra nuvarande ämnesforum

  Lärarnas Riksförbunds forum fungerar som mötesplatser för lärare och studie- och yrkesvägledare och arrangerar exempelvis vidareutbildningar samt semi...

  Läs mer

  Mer inom ämnet