LRs styrelse lägger fram förslag till kongressen om att utreda en framtida organisering

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har beslutat att, till förbundets ordinarie kongress i maj, lägga fram ett förslag om att tillsätta en utredning kring en framtida organisering för förbundets medlemsgrupper. Syftet är att utreda om en ny organisation bättre kan tillvarata medlemmarnas intressen än vad respektive förbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, lyckas med idag.

Lärarnas Riksförbunds styrelse har inget mandat i dagsläget från kongressen, varken att utreda eller att komma med förslag till några organisatoriska förändringar. Det krävs ett formellt beslut av en kongress som ger mandat att utreda frågan för att förbundsstyrelsen i nästa led ska kunna återkomma till kongressen med förslag till hur en eventuell organisering skulle kunna se ut. Befintlig samverkan sker idag inom ramen för det samverkansavtal som tecknades 1996 med Lärarförbundet och där de båda förbunden tillsammans utgör Lärarnas Samverkansråd.

En möjlig ny organisering av Sveriges lärare

Tidigare publicerad text angående möjlig ny organisering, september 2019.

Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har i september 2019 enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till respektive kongress nästa år. Inför dessa kongresser ska förbunden diskutera hur principerna för en helt ny organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut.

Det finns idag ett omfattande och väl fungerande samarbete på lokal nivå, men befintlig samverkan har inte lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. Det är också tydligt att resurserna borde kunna samordnas bättre än i dag, inte minst i samband med avtalsrörelserna. Därtill har organisationsgraden bland lärare sjunkit. Det syns inte minst inom fristående verksamhet där en låg andel lärare är fackligt anslutna.

I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer.

Lärarnas Riksförbund kommer i god tid innan kongressen att hämta in medlemmarnas syn på saken. Om kongressbesluten i båda förbunden sedan öppnar för att skapa en helt ny organisering av Sveriges lärare, så kommer det att krävas ytterligare en kongress för att fatta dessa beslut.

I beslutet ingår även ett bättre samarbete mellan förbunden, inom ramen för samverkansavtalet, när det gäller villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering.

Förbundsstyrelsens beslutssatser om möjlig ny organisering


Uppdaterad