Frågor och svar om en möjlig ny organisering av Sveriges lärare

Vad är beslutat?

De respektive förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare till respektive kongress och för Lärarnas Riksförbunds del innebär det en diskussion på ordinarie kongress i maj 2020. Inför dessa kongresser ska förbunden diskutera hur principerna för en ny organisering skulle kunna se ut. Det är därmed inte beslutat att det ska skapas en ny organisation och respektive styrelse äger slutgiltigt frågan om eventuella förslag till respektive kongress.

I beslutet ingår även ett bättre samarbete mellan förbunden när det gäller villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering inom Samverkansavtalets ram.

Varför har beslutet om att lyfta frågan om en ny organisering fattats?

Fackförbund finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen. Att fundera över en möjlig ny organisering är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att leverera bättre arbetsvillkor för förbundens medlemmar.

Samverkansavtalet mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har utvärderats. Slutsatsen är att det i dag finns ett omfattande och väl fungerande samarbete på lokal nivå, men att befintlig samverkan inte har lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer.

Det är också tydligt att resurserna borde kunna samordnas bättre än i dag, inte minst i samband med avtalsrörelserna. Därtill har organisationsgraden bland lärare sjunkit. Det syns inte minst inom fristående verksamhet där en låg andel lärare är fackligt anslutna.

Kommer förbunden att gå ihop?

Nej, det är inte aktuellt med ett samgående, utan det handlar om är att undersöka möjligheterna att bilda en helt ny organisering som ger ökad facklig styrka på arbetsplatserna och nationellt.

Vad innebär det för förbundens medlemmar?

På kort sikt är det ingen skillnad. Båda förbunden fortsätter att arbeta i enlighet med de kongressbeslut och de verksamhetsplaner som finns för respektive förbund.

Fram till kongresserna är vi överens om att leva upp till samverkansavtalets intentioner, det innebär bland annat att vi inte aktivt rekryterar varandras yrkesverksamma medlemmar. Den medlem som själv vill byta förbund får givetvis göra det, men utan aktiv påverkan.

Det blir sedan upp till förbundens respektive kongresser att ta ställning till om och i så fall hur en ny organisering skulle kunna se ut. Besluten kommer också att föregås av en involvering av medlemmar och förtroendevalda.

Om kongresserna kommer fram till samma ställningstagande inleds en diskussion med Lärarförbundet om en ny organisering och det krävs ytterligare en kongress för att en ny organisering ska kunna bli verklighet.

Vad innebär det för förbundets ombud och förtroendevalda?

Ombud och förtroendevalda kommer självklart att vara involverade fram till kongressen. Ombuden förväntas fortsätta arbeta helt i enlighet med de kongressbeslut och den verksamhetsplan som finns för respektive förbund.

Vad innebär detta för centralorganisationerna, Saco och TCO?

Ingenting just nu. Frågan är för tidigt väckt.

Vad innebär det för de anställda inom förbundet?

Ingenting just nu. En ny organisering är fortfarande långt ifrån att bli verklighet. Det är först efter de båda förbundens kongresser i maj 2020 som vi vet om och hur processen kommer att fortskrida. Tills vidare har LRs kansli fortsatt fokus på att leverera medlemsnytta till våra medlemmar och i det arbetet är personalens kompetens och engagemang avgörande.

Vad händer nu?

Under tiden fram till respektive kongress i maj har förbundsstyrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i uppdrag att diskutera inledande principer för hur en ny organisering av landets lärare skulle kunna se ut. De ska även komma överens om ett utökat samarbete när det gäller villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering. Respektive förbund kommer under hösten att involvera medlemmar och förtroendevalda inom respektive förbund i detta.