Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Facklig ordlista

I föreningslivet och det fackliga arbetet används mötestekniska och verksamhetsspecifika facktermer. Här förklarar vi en del av dessa termer.

Acklamation

Att fatta beslut enhälligt och utan omröstning genom ett unisont ”ja”

Adjungera

Att låta en person tillfälligt medverka vid ett möte, i regel med yttranderätt men utan beslutanderätt

Ajournera

Att tillfälligt avbryta eller skjuta upp påbörjade förhandlingar eller sammanträden en viss tid

Anslag

I fackliga sammanhang oftast pengar till visst ändamål

Arbetstidsschema

Av arbetsgivaren fastställt dokument som visar när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar.

Arvode

Överenskommen ersättning

Bordlägga

Att skjuta upp beslut i ett ärende till nästa möte

Budget

En sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år

Budgetår

Den tidsperiod om tolv månader som verksamhetens budget omfattar

Ferie

Arbetsfri del av verksamhetsåret, då lärare har rätt till intjänad ferielön

Förtroendearbetstid

Arbetstid som arbetstagaren enligt avtal själv får disponera

Justera

Granska, godkänna och underteckna ett protokoll

Lov

Elevernas ledigheter under verksamhetsåret, då lärarna har rätt till lön

Majoritet, enkel

Mer än 50 % av de röstande

Majoritet, kvalificerad

Mer än till exempel 2/3 av de röstande

Mandat

Uppdraget för den representant som medlemmarna valt att låta representera sig

Motion

Förslag väckt av till exempel en medlem eller en kommunförening/särskild förening till Lärarnas Riksförbunds kongress

Nominera

Föreslå en kandidat till valbar post

Obekväm arbetstid

Ordinarie arbetstid som är förlagd på ett sätt som enligt avtal ger extra ersättning

Omröstning, sluten

Omröstning via valsedlar

Omröstning, öppen

Omröstning via handuppräckning eller acklamation

Ordinarie arbetstid

Den reglerade arbetstiden som den är förlagd i ett arbetstidsschema

Paus

Uppehåll i arbetet för personliga behov: inräknas i arbetstiden

Prolongering

Innebär att ett gällande kollektivavtal förlängs, sker oftast som en överenskommelse om att parterna förlänger ett avtal fram tills dess att man kommit överens om ett nytt. Prolongering kan också ske om avtalet inte sägs upp i tid, förlängs i så fall automatiskt.

Proposition

Förslag från ordföranden ställt till mötesdeltagarna eller, i samband med kongressen, förslag från förbundsstyrelsen till kongressdelegaterna

Rast

Ledig tid under arbetsdagen, då man inte står till arbetsgivarens förfogande

Reglerad arbetstid

Arbetstid som arbetsgivaren disponerar

Remiss

En hänvisning av en fråga eller ärende till utredning och framtagande av beslutsunderlag

Replik

Ett kort bemötande av något en föregående talare framfört

Revision

Granskning i efterhand av att föreningens redovisning och förvaltning är i god ordning

Revisionsberättelse

Årlig skriftlig redogörelse som innehåller resultatet av slutförd revision

Semester

Lagstadgad ledighet för alla arbetstagare, då man har rätt till intjänad semesterlön

Suppleant

Ersättare för en ordinarie ledamot

Talarlista

En lista över de mötesdeltagare som begärt ordet och den ordning de ska yttra sig i

Verksamhetsberättelse

Styrelsens skriftliga redogörelse för föreningens verksamhet under en viss period

Verksamhetsperiod

Del av verksamhetsåret som ska användas vid planeringen av lärares huvudsakliga arbetsuppgifter

Votering

Omröstning för att avgöra ett ärende

Yrkande

Ett förslag till beslut

Årsarbetstid

Det antal arbetstimmar som enligt avtal ska utföras under ett år

Övertid

Beordrat eller i efterhand godkänt arbete som utförts utöver ordinarie arbetstid

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28 13.39

#ämnesspanare Mia Smith skriver om vikten av att få in rörelse även i de teoretiska ämnena och tipsar om hur man kan få till det i lektionsvardagen.