Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Facklig ordlista

I föreningslivet och det fackliga arbetet används mötestekniska och verksamhetsspecifika facktermer. Här förklarar vi en del av dessa termer.

Acklamation

Att fatta beslut enhälligt och utan omröstning genom ett unisont ”ja”.

Adjungera

Att låta en person tillfälligt medverka vid ett möte, i regel med yttranderätt men utan beslutanderätt.

Ajournera

Att tillfälligt avbryta eller skjuta upp påbörjade förhandlingar eller sammanträden en viss tid.

Anslag

I fackliga sammanhang oftast pengar till visst ändamål.

Arbetstidsschema

Av arbetsgivaren fastställt dokument som visar när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar.

Arvode

Överenskommen ersättning.

Bordlägga

Att skjuta upp beslut i ett ärende till nästa möte.

Budget

En sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.

Budgetår

Den tidsperiod om tolv månader som verksamhetens budget omfattar.

Ferie

Arbetsfri del av verksamhetsåret, då lärare har rätt till intjänad ferielön.

Förtroendearbetstid

Arbetstid som arbetstagaren enligt avtal själv får disponera.

Justera

Granska, godkänna och underteckna ett protokoll.

Lov

Elevernas ledigheter under verksamhetsåret, då lärarna har rätt till lön.

Majoritet, enkel

Mer än 50 % av de röstande.

Majoritet, kvalificerad

Mer än till exempel 2/3 av de röstande.

Mandat

Uppdraget för den representant som medlemmarna valt att låta representera sig.

Motion

Förslag väckt av till exempel en medlem eller en kommunförening/särskild förening till Lärarnas Riksförbunds kongress.

Nominera

Föreslå en kandidat till valbar post.

Obekväm arbetstid

Ordinarie arbetstid som är förlagd på ett sätt som enligt avtal ger extra ersättning.

Omröstning, sluten

Omröstning via valsedlar.

Omröstning, öppen

Omröstning via handuppräckning eller acklamation.

Ordinarie arbetstid

Den reglerade arbetstiden som den är förlagd i ett arbetstidsschema.

Paus

Uppehåll i arbetet för personliga behov: inräknas i arbetstiden.

Prolongering

Innebär att ett gällande kollektivavtal förlängs, sker oftast som en överenskommelse om att parterna förlänger ett avtal fram tills dess att man kommit överens om ett nytt. Prolongering kan också ske om avtalet inte sägs upp i tid, förlängs i så fall automatiskt.

Proposition

Förslag från ordföranden ställt till mötesdeltagarna eller, i samband med kongressen, förslag från förbundsstyrelsen till kongressdelegaterna.

Rast

Ledig tid under arbetsdagen, då man inte står till arbetsgivarens förfogande.

Reglerad arbetstid

Arbetstid som arbetsgivaren disponerar.

Remiss

En hänvisning av en fråga eller ärende till utredning och framtagande av beslutsunderlag.

Replik

Ett kort bemötande av något en föregående talare framfört.

Revision

Granskning i efterhand av att föreningens redovisning och förvaltning är i god ordning.

Revisionsberättelse

Årlig skriftlig redogörelse som innehåller resultatet av slutförd revision.

Semester

Lagstadgad ledighet för alla arbetstagare, då man har rätt till intjänad semesterlön.

Suppleant

Ersättare för en ordinarie ledamot.

Talarlista

En lista över de mötesdeltagare som begärt ordet och den ordning de ska yttra sig i.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens skriftliga redogörelse för föreningens verksamhet under en viss period.

Verksamhetsperiod

Del av verksamhetsåret som ska användas vid planeringen av lärares huvudsakliga arbetsuppgifter.

Votering

Omröstning för att avgöra ett ärende.

Yrkande

Ett förslag till beslut.

Årsarbetstid

Det antal arbetstimmar som enligt avtal ska utföras under ett år.

Övertid

Beordrat eller i efterhand godkänt arbete som utförts utöver ordinarie arbetstid.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-21 16.03

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...