Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Hantering av personuppgifter

På Lärarnas Riksförbund värnar vi om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga integritet. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur organisationer får behandla dina personuppgifter skärps. Den nya dataskyddsförordningen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs. Lärarnas Riksförbund kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Det innebär bland annat:

 • Rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • Rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
 • Medlemsförsäkringar och pensionstjänster som ingår i medlemskapet
 • Förbundstidningen Skolvärlden
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • Tillgång till karriärrådgivning inklusive CV-granskning
 • Nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • Ta del av olika medlemserbjudanden som till exempel rabatter med mera
 • Betala rätt medlemsavgift
 • Tillgång till digitala tjänster och medlemsverktyg

Lärarnas Riksförbund behandlar också dina personuppgifter för att kunna:

 • Genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra enkätutskick gällande bland annat lönestatistik
 • Framställa lönestatistik

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna personuppgifter till följande mottagare:

 • Svenska Lärarförsäkringar för att erbjuda och administrera dina medlemsförsäkringar och ge dig råd och information runt ditt försäkringsbehov, samt för att kunna erbjuda och tillhandahålla pensionsrådgivning och pensionsplanering
 • Din arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Webbutik, tryckerier och distributionsföretag – när det gäller profilprodukter, förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Lärarnas Riksförbund samarbetar med
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd
 • Av förbundet anlitade leverantörer som exempelvis tillgodoser dina medlemsförmåner
 • Akademikernas a-kassa

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

Lärarnas Riksförbund kräver följande uppgifter för att du ska kunna bli medlem i förbundet:

 • Personuppgifter, det vill säga: förnamn, efternamn, personuppgifter (tio siffror), utdelningsadress, postnummer, postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om nuvarande arbetsplats och/eller utbildningssäte
 • Information om du är medlem i Akademikernas a-kassa

Lagringstid

Lärarnas Riksförbund kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje land

När personuppgifter överförs till tredje land ska du som medlem informeras om vilka skyddsåtgärder som har gjorts.

Överföring av personuppgifter till tredje land får ske i följande situationer, och under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:

 • Det finns beslut om att landet eller den internationella organisationen håller en adekvat skyddsnivå.
 • Överföring omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.
 • Det finns standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser (BCR – Binding Corporate Rules).
 • Det finns särskilt tillstånd från Datainspektionen.
 • Överföring sker i samtycke eller i andra särskilt angivna situationer.
 • Överföring sker endast vid enstaka tillfällen.

Personuppgiftsansvarig

Lärarnas Riksförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i din medlemsansökan. Om du önskar ett registerutdrag ska du skriftligen begära detta från Lärarnas Riksförbund. Våra kontaktuppgifter är följande:

Lärarnas Riksförbund
Box 3529
103 69 Stockholm

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bland annat vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Dataskyddsombudet kontaktas på e-postadress: dataskyddsombud@lr.se

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06 10.13

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld