Satsa på speciallärare för barn med stödbehov

Skolorna brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har störst behov av insatser. Skolverkets utbildningsinspektions senaste rapport visar att det stöd som eleverna har rätt till ofta uteblir eller inte är anpassat efter elevernas behov, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en debattartikel i Norrköpings Tidningar. 

Skolverket påpekar att lärare och skolor har rutiner för att identifiera problemen, men inte åtgärda dem. Man har tagit bort specialister, speciallärare, som kan hjälpa barnen utifrån ett individperspektiv. Det vill säga speciallärare som kan hjälpa elever med deras speciella inlärningssvårigheter. För detta behövs många gånger ett alldeles speciellt professionellt kunnande. Jag instämmer med Skolverket i att undervisning för dessa elever som bäst behöver det har ersatts med omsorg i alltför hög grad. 

Lärarnas Riksförbund har under många år kritiserat beslutet att lägga ner speciallärarutbildningen. Speciallärare med gedigen kunskap är de som bäst kan hjälpa elever med särskilda behov. 

Specialundervisning för de barn som behöver det är en förmån, precis som det är en förmån att kunna få specialisthjälp inom sjukvården. Denna förmån har undanhållits de barn som bäst behöver den! 

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens förslag som nu är ute på remiss om införande av en ny speciallärarutbildning. Speciallärare behövs som har olika behörigheter i sin lärarutbildning. Det behövs speciallärare som är matematik- och svensklärare. Men det behövs också speciallärare i engelska för många elever som har särskilt svåra problem med att lära sig det där speciallärarna också har ämneskompetens för den undervisning som skall bedrivas. 

Skolplikt innebär i realiteten en rätt för alla barn och elever att klara skolan. Regeringens förslag att införa nationella prov i tolv av grundskolans ämnen är ett sätt att ge eleverna rätt att klara sin skolgång. Men det kostar pengar. Nationellt prov i till exempel fysik ser jag inte som en kontroll utan också som en rättighet att, om så behövs, få specialundervisning i fysik för att kunna gå ut 9:an med godkänt betyg i det ämnet. Utan den möjligheten spelar nationella prov ut sin roll om det inte finns möjlighet att åtgärda de kunskapsluckor som finns. Extra resurser och rätt utbildade lärare är den enda vägen dit. 

Lärarnas Riksförbund välkomnade dåvarande regeringens beslut att införa skolinspektioner. När nu felen identifieras måste den nya regeringen fortsätta genom att vidta adekvata åtgärder. 

Den svenska skolans problem med försämrad kunskapsnivå är ett resultat av att samhället inte satsat tillräckligt på det som kallas skolans kompensatoriska roll. Efter de ekonomiska nerdragningarna i kommunerna på 1990-talet har bland annat många speciallärare försvunnit från skolan. Dessutom avskaffades speciallärarutbildningen helt. Det är en utveckling i helt fel riktning. 

Skolans kompensatoriska roll innebär att skillnader i elevernas bakgrund ska motverkas och inte ha någon betydelse för utbildningen - det vill säga skolan ska ha resurser att ge barn som inte kommer från studievana hem extra stöd och rätt undervisning. Alla barn har inte föräldrar som har möjlighet att stötta och hjälpa sina barn i skolarbetet. Om skolan inte ges möjlighet att ta detta uppdrag på allvar så ökar skillnaderna mellan barn från olika socialgrupper i skolan. 

Det är mycket nedslående att läsa Skolverkets allvarliga rapport som slår fast att en huvudorsak till bristande kunskapsresultat är att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. Skolorna använder heller inte, i tillräcklig omfattning, de stödinsatser som eleverna har rätt till enligt skolförfattningarna, till exempel individuella studieplaner och åtgärdsprogram. 

Skolverkets rapport visar på det faktum att det behövs ordentliga satsningar för att även de elever som har sämst förutsättningar, måste ges möjlighet att klara sin skolgång. Och eftersom det är fastslaget i rapport efter rapport, att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas inlärning är lärarna är det lika viktigt att påpeka följande. Den enskilt viktigaste faktorn för de elever som har det svårast i skolan att klara sig är också lärare, till och med speciallärare! 

Skolan har ansvaret om det viktigaste vi har - våra barn. Skolan ger förutsättningarna för att dessa också ska få rätt kunskap för att klara av ett kommande yrkesliv och även få ett liv som är gott. Skolans elever och våra barn är värda den bästa undervisningen av utbildade lärare. Och när det gäller elever med särskilda behov av stöd så har de också rätt till speciallärare särskilt utbildade och kunniga i att just ge särskilt stöd. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55