Skärp lagstiftningen för religiösa friskolor

Moderaterna kan tänka sig att ändra reglerna för religiösa friskolor. Lärarnas Riksförbund välkomnar partiets ändrade hållning. Det är angeläget att regeringen tar ansvar för att alla barn får en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. 

Redan våren 2006 väckte Lärarnas Riksförbund frågan om religiösa friskolor. Vi ser nu med stort intresse på den utveckling som frågan fått. Den senaste tiden har kritiken varit hård mot att den religiösa sekten Plymouthbröderna ska få starta friskola. Vilket har godkänts såväl av Skolverket som Förvaltningsrätten.

Det nu aktuella exemplet, med att Plymouthbröderna ska starta en friskola och att debatten av lämpligheten av detta är intensiv efter det att Skolverket gett sitt tillstånd, vittnar om behovet av en lagskärpning.

Skolan skall verka inkluderande, inte exkluderande. Att låsa in elever i miljöer där man inte tillåter kontakt med det som inte är officiell rätt religiös inriktning är fel. Med de nya ställningstaganden som moderaterna nu gjort är det viktigt att Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna sätter press på Kristdemokraterna i frågan om religiösa friskolor. För elevers rätt att få en allsidig undervisning baserad på vetenskaplig grund och i enlighet med den demokratiska värdegrunden och alla elevers rätt enligt barnkonventionen att själv få välja religion eller livsåskådning.

Det är av största vikt att vi har en skola med ett tydligt kunskapsuppdrag, en religionsneutral värdegrund uppbyggd på humanistiskt resonemang och att rätt utbildade lärare anställs på akademiska meriter för att garantera undervisningens objektivitet och allsidighet. Det svenska skolsystemet av i dag är frukten av det moderna sekulariserade samhällsbygget. Vetenskapen som ledstjärna och det demokratiska fostrandet av barn och ungdom har byggt efterkrigstidens stabila samhälle som utgår från aktiva och självständiga medborgare.

Lärarnas Riksförbund har en positiv grundsyn på friskolor med olika typer av profiler. Valfriheten har fört mycket gott med sig och det finns anledning att bejaka den. Men friheten att välja kan aldrig få vara total. Vissa ramar för vad som är möjligt och önskvärt ur samhällssynpunkt måste finnas.

I skolan ska rätt utbildade lärare förmedla kunskaper till eleverna i olika ämnen och se till att eleverna når de kunskapsmål som staten satt upp. Inte under några omständigheter får det finnas tveksamheter om att det är en demokratisk värdegrund och kunskaper härledda ur vetenskapliga metoder som ensamma skall råda innanför skolans väggar.

Skolan som samhällsinstitution måste sätta barnets bästa och barnets rättigheter i centrum. Först i andra hand kan övriga intressen beaktas. Barnens rätt att bilda sig en egen uppfattning, att slippa politisk eller religiös indoktrinering, borde här gå före föräldrars önskemål om en konfessionell inriktning på skolverksamheten.

Lärarnas Riksförbund anser att skolan måste stärka sin status som en given mötesplats för alla religioner, kulturer och etniciteter, där vetenskapen står i centrum. Det strider mot den moderna samhällstanken att premiera en specifik religion i utformandet av en enskild skolverksamhet.

Lärarnas Riksförbund kräver därför:

  • Skärpt lagstiftning för friskolor
  • Noggrannare analyser av Skolverket
  • Flygande och tätare inspektioner av Skolverket

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund