Barn som rör sig lär sig bättre

Skolhälsovården måste följa skollagen och aktivt förbättra elevernas hälsa. Men det kräver medverkan av skolans övriga personal. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Anna Hertting, ordförande för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. 

Publicerad

Enligt skollagen skall skolhälsovården "bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor". Idag förmår man inte att leva upp till detta. I dagens skolhälsovård är samverkan mellan skola och skolhälsovård otillräcklig. Elevers hälsa skall omhändertas av specialister, precis som undervisning i skolämnen skall bedrivas av lärare med behörighet.

Det främsta hälsohotet idag är livsstilsförknippade sjukdomar. Vi vet att fysisk inaktivitet och dåliga matvanor riskerar att minska våra barns och ungdomars chanser att leva ett fullgott, aktivt och långt liv. Vällevnadssjukdomarna ökar och sjukdomar som vi tidigare betraktade som åldersrelaterade, förekommer nu redan hos ungdomar. 

En nyligen publicerad studie av europeiska barn i åldrarna 9-15 år visade att 10 procent av barnen redan utvecklat fyra eller fler riskfaktorer för hjärtsjukdom. Studier har också visat på tydliga samband mellan barnens fysiska aktivitet och riskfaktorer som förhöjt blodtryck, dåliga kolesterolvärden och insulinresistens. 

Andelen barn och ungdomar med övervikt och fetma har ökat lavinartat sedan 70-talet. År 1970 var andelen barn med övervikt eller fetma mindre än 5 procent för att år 2000 ligga mellan 15 och 20 procent. 

Barn som är fysiskt inaktiva behöver ett individuellt anpassat stöd för att komma igång med både lämpliga och för dem roliga motionsformer. Dock är enbart mer idrott på schemat inte lösningen. Idrottsämnet är självklart viktigt, men för den inaktiva eleven räcker det inte bara med fler idrottslektioner. 

Barn och ungdomar som är fysiskt aktiva mår också bättre mentalt än dem som är passiva. Regelbunden motion förebygger och lindrar nedstämdhet och depressioner och gör att vi blir mindre känsliga för stress. 

Bunkefloprojektet startade 1999 på Ängslättsskolan utanför Malmö. I projektet samverkade forskningen med skolan och idrottsrörelsen. Skolans hela vardag fungerar som en stödjande och hälsofrämjande miljö för fysisk, social och psykisk hälsa och lärande. Projektet har utvärderats och resultaten visar att elever som haft utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan fick bättre resultat på nationella prov i svenska och matematik än elever som endast haft skolans idrottsundervisning. 

Det är angeläget att regeringen tar fasta på skolans betydelse för barns ohälsa. Vi menar att behöriga lärare är en förutsättning för att göra skolans mål tydliga för eleverna. Det är allvarligt att andelen lärare med pedagogisk utbildning har minskat under den tid som elevers psykiska stress och ohälsa har ökat. 

Skolan måste präglas av ett övergripande ansvarstagande som garanterar alla elever en adekvat utbildning. Lärare och skolpersonal måste dessutom ha möjlighet att arbeta både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Med motiverande samtal, uppföljning och stöd skulle barnens totala fysiska aktivitetsnivå kunna påverkas positivt. Statens beredning för medicinsk utvärdering har visat att rådgivning om fysisk aktivitet ger effekt - särskilt om den kompletteras med aktivt stöd. 

Vi måste se elevernas stressrelaterade problem och ge dem verktyg att hantera en kravfull verklighet och omgivning. Exempelvis kan barn och elever i många fall få hjälp genom målinriktad träning i stresshantering, fysisk självkänsla och avspänning. 

Det är dags att gå från ord till handling och se till att skolhälsovården verkligen blir en företagshälsovård för skolans elever som hjälper de inaktiva barnen att hitta en hälsosammare livsstil. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Anna Hertting, ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55