Kommunerna klarar inte att ansvara för skolan

En ny rapport från Sveriges kommuner och landsting om skolan visar tydligt att kommunerna inte klarar sitt uppdrag att ansvara för denna verksamhet. Det krävs ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan i Sverige. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Sveriges kommuner vet inte vad de håller på med. Så måste man tolka en ny genomgång av resultaten i skolan. Den visar att kommunerna inte klarar av att ansvara för kunskapsuppdraget fullt ut.

En ny rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att resultaten för eleverna i årskurs nio varierar stort mellan kommunerna, och även mellan kommuner med liknande förutsättningar finns stora skillnader. Att det finns skillnader mellan olika skolor, kommuner och regioner borde inte vara förvånande. Men däremot är det förfärande att kommunerna inte säger sig kunna se eller veta vilken effekt de resurser man lägger på skolan ger. Det visar på en förskräckande okunnighet om uppgiften att leda skolans verksamhet. Därtill visar det att man inte klarar skolans grundläggande kunskapsuppdrag fullt ut.

Vi noterar särskilt att resultaten på ämnesprovet i matematik i åk 9 visar en kraftig försämring. I två tredjedelar av kommunerna har andelen elever med minst betyget Godkänt minskat. Också för ämnesprovet i engelska har andelen godkända elever minskat i mer än hälften av kommunerna. Detta är inte acceptabelt! Lärarnas riksförbund hävdar att utbildade och för ämne och skolform behöriga lärare har betydelse och har i detta stöd av all internationell forskning. Vi ser att klasstorlekar påverkar arbetet i skolan. Vi förstår hur fler speciallärare gör skillnad för elevernas resultat. Vi vet helt enkelt att hur resurserna fördelas påverkar resultaten. Att SKL väljer att lyfta fram de goda exemplen och visa på variationerna bland rikets kommuner, samt poängtera att det inte finns några samband mellan resurser och resultat, är i strid med en stor del av forskningen. Sådana generella slutsatser går inte att dra av denna undersökning.

Resultatet visar tyvärr bara att inte ens kommuner med resurser är kapabla att påverka skolprestationerna. Eller att de trots denna rapport inte har någon koll. Det finns nämligen belägg för att man med rätt använda resurser kan påverka skolans resultat. Att en ansvarig huvudman för en verksamhet kan säga att det spelar ingen roll hur mycket pengar som stoppas in, det gör ändå ingen skillnad, det menar vi är mycket allvarligt! Vilken annan verksamhet tillåts fungera på det viset? Det visar att de ekonomiska analysverktygen för skolan är katastrofalt dåliga. Jag menar att SKL:s tolkning av den intressanta rapporten "Öppna jämförelser - grundskola 2008" gör att den endast blir till en partsinlaga. Därför kräver Lärarnas Riksförbund att politiker i alliansregeringen och politiker i oppositionen tar sitt ansvar, och verkar för att en utredning av skolans resultat och verksamhet tillsätts. Detta för att garantera alla elever rätt kunskap.

Lärarnas Riksförbund har flera gånger pekat på olikheterna mellan Sveriges olika kommuner. Vi menar att skolan måste vara kompensatorisk. Det är den inte i dag. Den svenska skolan klarar inte att kompensera för olikheter i elevers sociala och ekonomiska förutsättningar.

Därför kräver vi också ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan. Vi har återigen fått belägg för att kommunerna inte klarar sitt uppdrag att ansvara för skolan. Det går faktiskt inte att slå sig till ro med att några kommuner anses vara bra. Lärarnas Riksförbund kräver en likvärdig skola av en hög kvalitet för alla elever i Sverige.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55