Mer resurser behövs, inte jämförelser

Svensk skola är bättre än debatten ger sken av, skrev Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i NWT den 14 oktober. Utan tvivel är skolan bra på många håll i landet. Men vi lärare är inte nöjda med situationen för svensk skola. 

Visst är det, som Knape skriver, "bara" fem OECD-länder som ligger före oss i läsförmåga, men han förbigår att vi åker långsamt ner i rangordningen och att våra riktigt duktiga läsare blir färre. I matematik och naturvetenskap ligger Sverige numera på en genomsnittlig nivå, vilket är ett problem om vi vill fortsätta att tävla om innovationer och tekniska landvinningar som tidigare. Men också viktigt om skolan ska fortsätta fostra demokratiska och kunniga medborgare.

Vi är inte nöjda förrän alla skolor ges förutsättningar att fungera väl.

Vi ser att skillnaderna i kvalitet och resultat är alltför stora mellan olika skolor. I stället för en garanterad tillgång till bra skolor så blir elevernas ekonomiska, sociala och geografiska bakgrund allt viktigare för vilken skolgång de får. De som har problem i skolan är ofta redan utsatta grupper. Vårt förslag är att snabbt ge rejäla resurser genom en skolakut där staten har överblicken och ansvarar för att rätt resurser ges till skolorna. 

I sina jämförelser av grundskolan samt gymnasieskola säger SKL att bra resultat går att finna i såväl kommuner med låga kostnader, som i kommuner med höga kostnader. Man medger att det finns stora skillnader i resultat mellan elever med lågutbildade respektive medel- och högutbildade föräldrar. Men man har inga analyser eller förslag till vad som bör göras. 

SKL tonar ned betydelsen av resurser för resultaten.

Man säger att i hög grad är det lärarnas skicklighet som är avgörande för elevernas resultat. Detta är en självklarhet och forskningen visar också att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan. Men det vi lärare behöver är rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det krävs tid, och tid är en resurs som måste satsas så att lärare, som ofta är både kompetenta och engagerade, ska kunna fullgöra sitt viktiga uppdrag. 

Därför är det så förvånande att det enda SKL föreslår för exempelvis gymnasiet, där en tredjedel av eleverna hoppar av eller får slutbetyg utan högskolebehörighet, är att kommunerna ska jämföra sina kostnader och sina folkbokförda elevers studieresultat. Trots detta stora misslyckande vågar man inte, eller förmår inte ge kommunerna styrning eller tydlig vägledning om vad som bör göras. Hur ska lärarna få de rätta förutsättningarna för att öka andelen godkända elever? 

Vi lärare instämmer i att vi behöver en nyanserad bild av skolan där mycket fungerar väl.

Men vi måste också kunna se och tala om problemen med ökande klyftor som vi också ser i skolan. 

Så länge som kommunerna har huvudansvaret måste man skärpa sig och verkligen ta ett sammanhållet ansvar för att förbättra resultaten i skolan. Därför tycker Lärarnas Riksförbund att det är illavarslande att när SKL gör en stor undersökning av grundskolan och även gymnasieskolan så väljer man att inte analysera de stora skillnader som finns mellan olika skolor och kommuner. 

En likvärdig och rättvis skola är grunden för att alla elever ska få den skolgång och kunskap de har rätt till. Idag sviks alltför många elever som inte blir godkända och kan gå vidare. 

Istället för att liknöjt konstatera att "pengar behövs, men det räcker inte för att åstadkomma bra resultat", så hade jag velat höra mer om hur SKL ser på betydelsen av fler behöriga lärare, mindre klasser och ökat fokus på skolans uppdrag och hur man från SKL:s sida ser på problemet med den minskade likvärdigheten i skolan. 

Lärarnas Riksförbund har upprepade gånger pekat på olikheterna mellan Sveriges kommuner. Därför kräver vi också ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Med tydliga sektorsbidrag för olika skolformer och en likartad skolpeng såväl för friskolor och kommunala skolor, samt en samlad överblick med fokus på rättvisan och kvalitet för eleverna. 

Det går faktiskt inte att slå sig till ro med att några kommuner anses vara bra. Vi kräver en likvärdig skola av en hög kvalitet för alla elever i Sverige.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund  

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55