Lärare och elever överens

Förslagen att elever ska betygsätta lärare är inte bara ogenomtänkta. Det visar också på en främmande inställning till elever och lärare från ledande politiker.

Centern har gjort ett utspel om partiets skolpolitik. Målet är, enligt uppgifter till media, att profilera sig på frågor som rör "skolor och ungas situation". Ett av de avgörande besluten ligger nära det förslag som ska genomföras i Malmö att låta elever betygsätta lärare, i form av att låta elevrepresentanter medverka vid värdering av lärares arbete.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, har nyligen föreslagit att elever ska betygsätta lärare. Som representanter för Sveriges lärare och elever vänder vi oss starkt emot dessa förslag. Inte bara är de ogenomtänkta — det visar också på en främmande inställning till elever och lärare från ledande politiker. Därför går vi, lärare och elever, samman och protesterar.

Vi menar att förslagen kan ses som ett exempel på att det finns en annan syn på läraryrket, jämfört med andra tjänstemannayrken. Självklart ska lärare liksom andra yrkesgrupper utvärderas. Det görs varje dag. Men det är stor skillnad på en seriös utvärdering som ska leda till bättre undervisning för eleverna och det som en del lokala politiker nu ser framför sig när man talar om att betygsätta lärare.

Vad som gör förslaget särskilt märkligt är att man tycks se detta som ett sätt att stärka elevers position i skolan. Misstaget ligger i att behandla lärare och elever annorlunda än andra yrkesgrupper. På så sätt skapas en bild av att skolan som ett eget universum som ska fungera efter egna spelregler och metoder.

Precis som andra arbetstagare och medborgare har elever en roll i att utvärdera skolan. En lösning som vi gärna ser är att kursutvärderingar blir obligatoriska på gymnasiet, precis som de är på universitet och högskola. Men ska man vara med och utvärdera ska det ske på ett seriöst sätt.

Det är klart man gärna säger vad man tycker i en utvärdering, det skulle vuxna göra också. Men det man vill är inte att ha möjlighet att utse en "elevrepresentant", som centern talar om, till en utvärdering, utan att rektor tar sitt ansvar och enbart anställer behöriga lärare.

Att på ett godtyckligt sätt införa "betygssättning" av lärare trivialiserar betygssättningen på ett sätt som är mycket farligt för elevers rättssäkerhet, inte minst i dag när respekten för betyg som myndighetsutövning redan är låg.

För oss handlar det också om en prioritering om vad som är viktiga och oviktiga skolfrågor — och vad som är verkliga eller påhittade rättigheter för elever.

Rektorerna bör gå ut i klassrummen för att själva se vilka lärare som fungerar och inte fungerar i sina yrkesroller. Att, som i Malmöförslaget, skuldbelägga en hel yrkeskår för politikernas och förvaltningarnas misslyckanden är fel väg att gå. Inte minst skulle ett så populistiskt förslag få allvarliga konsekvenser om det fick spridning i landet.

Skolan måste ges rätt förutsättningar med tid, resurser och uppmärksamhet samt stöd från skolans ledning. Samt fler behöriga lärare, mindre klasser och tydligare styrning.

De ansvariga för ledningen av skolan, inklusive politiker och förvaltning, kan inte gå förbi sitt eget uppdrag och i stället lägga ansvaret på eleverna.
Om detta är vi lärare och elever helt eniga.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55