Elever och lärare överens: Utvärdering inte betygssättning

Reepalu har själv talat om att elever ska betygsätta lärare, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, och Mikael Grenefalk ordförande för Sveriges elevråds centralorganisation, Seco. 

Den hårda kritiken, som med rätta riktats mot förslaget handlar inte, som Reepalu vill påskina, om misstro mot eleverna. Som representanter för Sveriges lärare och elever vänder vi oss gemensamt emot förslaget.

Vi menar att detta förslag är ett exempel på att det finns en annan syn på läraryrket, jämfört med andra tjänstemannayrken. Självklart ska lärare liksom andra yrkesgrupper utvärderas. Det görs varje dag. Men det är stor skillnad på en seriös utvärdering som ska leda till bättre undervisning och det som en del politiker nu ser framför sig när man talar om att betygsätta lärare.

När Ilmar Reepalu säger att "den lärare som är fjäskig får inte bra betyg" ger han en fördomsfull och felaktig bild av lärare — och av elever.

Vad som gör Reepalus förslag särskilt märkligt är att man tycks se det som ett sätt att stärka elevers position i skolan. Men bara för att lärare befinner sig i en maktposition när man sätter betyg innebär inte det att man skapar en jämbördig relation genom att låta elever sätta betyg tillbaka. En stärkt position för elever kommer bara när skolan fungerar som andra myndigheter och arbetsplatser — och då är betygssättning av lärare knappast rätt väg att gå.

Misstaget ligger i att behandla lärare och elever annorlunda än andra yrkesgrupper. På så sätt skapas en bild av att skolan som ett eget universum som ska fungera efter egna spelregler och metoder.

Nu är det så att vem som helst inte har rätt att sätta betyg. betygssättning är myndighetsutövning och har sin grund i förvaltningslagen. För att sätta betyg krävs utbildning och särskild befogenhet.
Att på ett godtyckligt sätt införa "betygssättning" av lärare trivialiserar betygssättningen på ett sätt som är mycket farligt för elevers rättssäkerhet, inte minst idag när respekten för betyg som myndighetsutövning redan är låg.

För oss båda handlar det här också om vad som är verkliga eller påhittade rättigheter. Nyligen har Centerpartiet presenterat ett förslag, där lagen ska tvinga representanter för elever att före lönesättning utvärdera individuella lärares arbete.

Många slår sig gärna för bröstet och tror att de nu har gjort en insats för elever. Men det är en felaktig inställning. Få elever skulle tacka nej till att fylla i en enkät om en lärares prestationer. Men en sådan utvärdering är inget nytt och knappast något att ta poäng på. När fokus hamnar på så obetydliga frågor tar man också all uppmärksamhet från verkliga elevfrågor. Frågan om betygssättning av lärare blir då ett trivialt sätt att själv göra sig till elevernas förkämpe.

Om politiker vill stärka elevers rätt till utbildning så ska fokus ligga på att garantera behöriga och kompetenta lärare. Ett sådant ansvar ska inte läggas på eleverna. Tvärtom måste rektorer gå ut i klassrummen för att själva se vilka lärare som fungerar och inte fungerar i sina yrkesroller. Att, som i Malmöförslaget, skuldbelägga en hel yrkeskår för politikernas och förvaltningarnas misslyckanden är fel väg att gå. Inte minst skulle ett så populistiskt förslag få allvarliga konsekvenser om det fick spridning i landet.

Skolan måste ges rätt förutsättningar med tid, resurser och uppmärksamhet samt stöd från skolans ledning. Samt fler behöriga lärare och mindre klasser. De ansvariga för ledningen av skolan, inklusive politiker och förvaltning, kan inte gå förbi sitt eget uppdrag och istället lägga ansvaret på eleverna.
Om detta är vi lärare och elever helt eniga.

Metta Fjelkner

Mikael Grenefalk


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55