En ny lärarutbildning är nödvändig

Nyligen presenterades en utredning om en ny lärarutbildning. Detta efter hård kritik mot den nuvarande utbildningen, såväl från utomstående som från lärarstudenterna själva. Den har få disputerade lärare, låga krav på studenterna och brister i den vetenskapliga förankringen. 

Publicerad

För Lärarnas Riksförbund är en förbättrad lärarutbildning en viktig fråga. Vi har länge påtalat brister i nuvarande lärarutbildning och krävt stora förändringar av både struktur och innehåll. Den kritik vi riktat bygger dels på nationella utvärderingar genomförda av till exempel Högskoleverket men också på våra egna undersökningar.

Lärarna i grundskolan och gymnasiet som organiseras av oss, stödjer i grunden utredningens förslag att ersätta dagens enda breda lärarexamen med två: grundlärare och ämneslärare. Under arbetet med remissvaret till lärarutbildningsutredningen är det troligt att förbundet kan framföra kritik mot delar i förslaget, men helheten finner förbundet positiv. 

Det är bra med tydligare indelning och specialisering för olika lärarkategorier som utredningen föreslår. Det visar på att det krävs olika, men lika viktiga, kompetenser för olika typer av skolverksamhet. 

Utredningen "Hållbar lärarutbildning" vill också att lärosätena ska införa mer av antagningsprov. Vi bejakar tanken på att införa olika tester på försök. Det kan leda till att det blir ett större intresse för utbildningarna. Det är åtminstone värt ett försök. 

Lärarnas Riksförbund tycker också att det är positivt att utredaren vill ha examensrättsprövning och att ett lärosäte kan få examensrätt för vissa inriktningar. Högskolan eller universitetet måste visa att man klarar kvalitetskraven för den utbildning man vill erbjuda. 

I utredningen ingår resultaten från en enkätundersökning som gjorts bland 8 000 lärarstudenter. Nuvarande lärarutbildning framstår som ett svek mot studenterna som satsar tid och pengar på sin utbildning. 

Enkätundersökningen visar att endast 36 procent av lärarstudenterna anser att de i stor utsträckning är förberedda med tillräckliga ämneskunskaper. Hela 48 procent av studenterna anser sig inte alls förberedda för prov och bedömning, 42 procent anser sig bara i viss utsträckning förberedda 

70 procent anser sig inte tillräckligt förberedda för det pedagogiska ledarskapet 

Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår. Det är nödvändigt för att höja både kvaliteten och statusen på läraryrket! 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55