Ny lärarutbildning nödvändig för kvaliteten

En väldigt hög andel av lärarstudenterna är inte nöjda med sin utbildning inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår. Det är nödvändigt för att höja både kvaliteten och statusen på läraryrket! 

Publicerad

Nyligen presenterades en utredning om en ny lärarutbildning. Detta efter hård kritik mot den nuvarande utbildningen, såväl från utomstående som från lärarstudenterna själva. Den har få disputerade lärare, låga krav på studenterna och brister i den vetenskapliga förankringen. 

För Lärarnas Riksförbund är en förbättrad lärarutbildning en viktig fråga. Vi har länge påtalat brister i nuvarande lärarutbildning och krävt stora förändringar av både struktur och innehåll. Den kritik vi riktat bygger dels på nationella utvärderingar genomförda av till exempel Högskoleverket men också på våra egna undersökningar. 

Lärarna i grundskolan och gymnasiet som organiseras av Lärarnas Riksförbund, stödjer i grunden utredningens förslag att ersätta dagens enda breda lärarexamen med två: grundlärare och ämneslärare. Under arbetet med remissvaret till lärarutbildningsutredningen är det troligt att förbundet kan framföra kritik mot delar i förslaget, men helheten finner förbundet mycket positiv. 

Det är bra med tydligare indelning och specialisering för olika lärarkategorier som utredningen föreslår. Det visar på att det krävs olika, men lika viktiga, kompetenser för olika typer av skolverksamhet. 

Utredningen "Hållbar lärarutbildning" vill också att lärosätena ska införa mer av antagningsprov. Vi bejakar tanken på att införa olika tester på försök. Det kan leda till att det blir ett större intresse för utbildningarna. Det är åtminstone värt ett försök. 

Lärarnas Riksförbund tycker också det positivt att utredaren vill ha examensrättsprövning och att ett lärosäte kan få examensrätt för vissa inriktningar. Högskolan eller universitetet måste visa att man klarar kvalitetskraven för den utbildning man vill erbjuda. 

I utredningen ingår resultaten från en stor enkätundersökning som gjorts bland 8 000 lärarstudenter. Den visar häpnadsväckande siffror. Nuvarande lärarutbildning framstår som ett svek mot studenterna som satsar tid och pengar på sin utbildning. 

Enkätundersökningen visar att endast 36 procent av lärarstudenterna anser att de i stor utsträckning är förberedda med tillräckliga ämneskunskaper. Hela 48 procent av studenterna anser sig inte alls förberedda för prov och bedömning, 42 procent anser sig bara i viss utsträckning förberedda. Det betyder att 90 procent av dagens lärarstudenter inte är tillräckligt förberedda för att bedöma elevernas kunskaper! 86 procent anser sig inte alls eller bara i viss utsträckning för-beredda för utvecklingssamtal. 70 procent anser sig inte tillräckligt förberedda för det -pedagogiska ledarskapet. 

Det är således en väldigt hög andel som inte är nöjda med sin utbildning inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår. Det är nödvändigt för att höja både kvaliteten och statusen på läraryrket! 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55