Ny lärarutbildning nödvändig för kvaliteten

Utredningen "En hållbar lärarutbildning" har ett genomtänkt förslag till ny lärarutbildning. På vilket sätt förklarar Metta Fjelkner i en debattartikel i Sundsvalls Tidning.

Publicerad

Många av dagens lärarstudenter är inte nöjda med sin utbildning inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det utredningsförslag som presenterats. 

Utredningen "En hållbar lärarutbildning" har ett genomtänkt förslag till ny lärarutbildning. Den nuvarande utbildningen har fått hård kritik, såväl från utomstående som från lärarstudenterna själva. Den har få disputerade lärare, låga krav på studenterna och brister i den vetenskapliga förankringen. 

Lärarnas Riksförbund har länge påtalat brister i nuvarande lärarutbildning och krävt stora förändringar av både struktur och innehåll. Den kritik vi riktat bygger dels på nationella utvärderingar genomförda av till exempel Högskoleverket men också på våra egna undersökningar. 

Lärarna i grundskolan och gymnasiet som organiseras av Lärarnas Riksförbund, stödjer utredningens förslag att ersätta dagens enda breda lärarexamen med två: grundlärare och ämneslärare. Under arbetet med remissvaret till lärarutbildningsutredningen är det troligt att förbundet kan framföra kritik mot delar i förslaget, men helheten finner förbundet mycket positiv. 

Det är bra med tydligare indelning och specialisering för olika lärarkategorier som utredningen föreslår. Det visar på att det krävs olika, men lika viktiga, kompetenser för olika typer av skolverksamhet. 

Att hålla fast vid en enhetslärarexamen, som några nu talar om, vore att fastna i den modell som visat sig så negativ för läraryrket. Bejaka istället de olika specialiteter som det innebär att vara lärare. Det är inte samma sak att vara förskollärare eller lärare i lågstadiet som att vara lärare för ungdomar i högstadiet eller i gymnasieskolan. Vi måste värna den särskilda kunskap och de krav som finns i alla delar av skolsystemet. 

Vi avvisar påståenden att förslaget till ny lärarutbildning skulle ge mindre poäng till lärarna. Den nuvarande lärarutbildningen var inget magiskt trollspö som innebar att vi kunde utbilda en lärare för all skolverksamhet. Däremot har det nuvarande systemet medfört att det är alltför ofta är oklart vilken verksamhet en ny lärare är utbildad för. 

Till exempel utbildas få lärare enbart med inriktning mot förskolan, de har ofta istället också kompetens att i vissa ämnen undervisa i grundskolans tidigare år. De kan däremot sakna kompetenser som kan behövas inom förskolan. Detsamma gäller dem som idag utbildas mot grundskolans tidigare år där delar av utbildningen istället är inriktad på verksamhet i förskola eller i fritidshem. 

Många lärarstudenter lägger alltså en eller flera terminers studier på något de aldrig kommer att dra nytta av i sitt yrkesliv samtidigt som många uttrycker att de saknar utbildning i viktiga moment. I utredningen ingår resultaten från en stor enkätundersökning bland 8 000 lärarstudenter. Den visar häpnadsväckande siffror.

Nuvarande lärarutbildning framstår som ett svek mot studenterna som satsar tid och pengar på sin utbildning. 

Undersökningen visar att endast 36 procent av lärarstudenterna anser att de i stor utsträckning är förberedda med tillräckliga ämneskunskaper. Hela 48 procent av studenterna anser sig inte alls förberedda för prov och bedömning, 42 procent anser sig bara i viss utsträckning förberedda. Det betyder att 90 procent av dagens lärarstudenter inte är tillräckligt förberedda för att bedöma elevernas kunskaper. 

Det är således en väldigt hög andel som inte är nöjda med sin utbildning inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår. Den är nödvändigt för att höja både kvaliteten och statusen på läraryrket. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55