Ta ställning för skolan

Lärarnas Riksförbund har frågat 3 000 väljare om deras skolpolitiska åsikter. Fyra av tio säger att skolfrågorna kan avgöra vilket parti de kommer att rösta på. Skolan kommer alltså återigen bli en av de viktigaste politiska valfrågorna. 

Trots att skollagen fastslår all utbildnings likvärdighet tror 89 procent av väljarna att den svenska skolan inte är det. 51 procent tror att likvärdigheten skulle förbättras med ett ökat statligt ansvarstagande. Hela 73 procent anser att staten bör finansiera skolan. Endast 28 procent anser att kommunen ska vara huvudfinansiär.

60 procent anser att fristående skolor är positiva för det svenska utbildningssystemet. Endast 13 procent anser dock att ägarna, i enlighet med dagens lagstiftning, själva ska bestämma hur vinsten ska disponeras. 54 procent av väljarna menar att eventuell vinst ska återinvesteras i skolan och 29 procent att vinsten ska återbetalas till kommunen.

Kommunaliseringen av skolan var ett misstag och vi kräver att konsekvenserna utreds. Till detta bör även friskolereformen utvärderas. Kommunerna kommer även framgent vara viktiga för skolan. Däremot måste övergripande förutsättningar för skolan garanteras av staten. Det går inte, som idag, att utkräva att 290 olika kommuner med olika förmåga och engagemang ska kunna bedriva en likvärdig skola.

Vi har nyligen visat att många kommuner varslar lärare och att varslen i högre utsträckning än innan leder till uppsägningar. 75 procent av kommunerna har dåliga ekonomiska framtidsutsikter. Det är troligt att trenden kommer att förstärkas genom sviktande kommunalt skatteunderlag under 2010. Även väljarna oroas: 68 procent befarar att lågkonjunkturen kommer att medföra minskade resurser till skolan.

Den rödgröna oppositionen har ännu inte börjat formera en gemensam skolpolitik, så vi undrar vad som kommer hända med skolan om de får makten efter valet 2010. Samtidigt finns det en osäkerhet om hur den borgerliga alliansen ska fortsätta sin gemensamma skolpolitik om den får fortsatt förtroende att regera.

Vi kräver därför att såväl de två riksdagsblocken som de enskilda partierna redan nu presenterar en vision för skolan efter 2010, på nationell och kommunal nivå. Vår undersökning visar en överraskande stor enighet hos svenska folket i skolfrågor. Nu stundar sanningens minut: ska de politiska partierna företräda folkets åsikter och ställa sig på väljarnas sida?

Metta Fjelkner, Ordförande Lärarnas Riksförbund
Sten Hagberg, Distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Halland