Bygg inte bort barnens naturupplevelser

En förtätning av bebyggelsen innebär att grönområden naggas i kanten och att barn blir av med sina möjligheter till lek i skog och mark. Men forskning visar att barns utemiljö har en avgörande betydelse för hälsa, inlärning och fysisk aktivitet, skriver bland andra Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. 

Varje rast springer skolbarnen ut ur skolan och in i skogens magiska värld. Grenar, stenar och träd blir till kojor, gömställen och klätterträd. Men på många håll är det slut på spring och lek i skogen. Ofta har skogen fått ge plats för parkeringshus, bostäder eller något annat. Det innebär att rasterna får fyllas med andra aktiviteter än lekar i skogen.

Runt om i landet sker en förtätning av bebyggelsen som innebär att grönområden ständigt naggas i kanten. Små skogsdungar och naturområden som kan verka oansenliga och oviktiga vid en första anblick är värdefulla gröna platser för barn, ungdomar och skolors verksamhet.

Försvinner dessa platser till förmån för vägar, bostäder och nya köpcenter försvinner också viktiga förutsättningar för verksamhet i skolan och för barns lek.

Barns önskan väger lätt

För en kommun är naturområden nära bebyggelse åtråvärda för exploatering. I det sammanhanget väger barnens önskan om en bra utomhusmiljö lätt. Vi menar att detta är en felaktig prioritering. Forskning internationellt, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet, visar att barns utemiljö har en avgörande betydelse för deras hälsa, inlärning och fysiska aktivitet. Barn som går på förskolor som arbetar med utomhuspedagogik har lägre sjukfrånvaro och är sjuka kortare tid än andra barn.

Forskningen visar att barn som vistas mycket i naturen är mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Alla dessa faktorer bidrar till att skapa en bättre lärandemiljö för barn och elever. Inte bara de yngre barnen, utan även ungdomar och äldre elever behöver mer naturnära undervisning.

Närhet till naturen ger variation

Alla elever och studenter gynnas av närhet till skog och natur. Undervisning utomhus blir mer varierad och teoretiska modeller kan förklaras på nya sätt. Detta innebär att fler elever hittar sitt sätt att lära på.

Lärare bör ha kunskap och möjlighet att kunna använda naturen som en del i sin pedagogik och yrkesutövning, oavsett ämne och elevernas ålder. Det handlar då inte, som tyvärr ofta blir fallet, om att genomföra en friluftsdag per termin med insektshåvning och korvgrillning. Det handlar om att utifrån skolans uppsatta kunskapsmål komplettera undervisningen inomhus med utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen.

Kräver kunskap

Vi menar att för få lärare har tillräckliga kunskaper i utomhuspedagogisk undervisning. I den tätortsnära naturen får barn även möjlighet att lära känna vilda växter och djur, vilket kan skapa ett ökat intresse för naturen och för samhällets hållbara utveckling. Trots alla dessa fördelar är förutsättningarna för barns vistelse i skogen begränsade på många håll i landet. Det saknas lagar, resurser och kunnande för att kvaliteten på barns utomhusmiljö ska kunna garanteras av samhället.

Tillgången på skog och naturområden i och nära våra tätorter minskar. Alltför få kommuner uppmuntrar och ger stöd till utomhuspedagogisk undervisning trots de fördelar sådana satsningar kan förväntas ge. Ännu färre kommuner, om ens någon, har gjort heltäckande kartläggningar över vilka naturområden som kommunens skolor och barn har behov av.

Kommunpolitikerna har med andra ord inte tillräckliga underlag när de ska fatta beslut om skötsel eller exploatering av dessa naturområden. Att en minskad areal tätortsnära natur kan få en stor inverkan på barnens hälsa och inlärning verkar ha gått större delen av Sveriges kommuner förbi.

Barnperspektiv

Enligt Barnkonventionen ska barnperspektivet finnas med i alla beslut som berör barn och unga. Men barnombudsmannen konstaterar i en nyligen utkommen rapport att barn och unga i fyra av fem kommuner inte har något inflytande över stadsplaneringen och att bara en tredjedel av Sveriges kommuner arbetar med barnkonsekvensanalyser. En förutsättning för barns vistelse i skogen är att skogen är lättillgänglig. Forskning visar att ett grönområde bör ligga inom 300 meter från en skola eller bostad för att användas regelbundet.

Självklart kan inte alla skolor och bostäder ha en skog som ligger nära. I större tätorter har denna möjlighet ofta försvunnit för länge sedan. Det handlar i stället om att de naturområden som finns kvar i dag ska bevaras och göras tillgängliga.

Ta hänsyn till barns behov

Dessa områden behöver inte vara stora, huvudsaken är att hänsyn tas till, och skötseln anpassas efter, barns behov. Om inte annat borde våra barns hälsa och inlärning vara tillräckliga motiv för att bevara den skog som ligger nära skolor och bostäder.

För att skapa förutsättningar för detta vill vi att:

  • plan- och bygglagen tillförs regler för att säkerställa kvaliteten på barns utomhusmiljö vid all planläggning i och i närheten av tätort
  • konsekvensanalyser för barns utomhusmiljö ska göras när planläggning eller lovgivning påverkar barns tillgång till närnatur
  • kommunerna kartlägger vilka skogar som används av barn och utvecklar planer för skydd och skötsel
  • kommunerna strävar efter att bevara alla skogar av särskild vikt för barn samt för verksamheten i skolor och förskolor
  • kommunerna arbetar för att återställa eller restaurera skogar i områden med få grönområden
  • kommunerna ger stöd till fortbildning i utomhuspedagogik för lärare
  • blivande lärare ska få möjlighet till insikt i utomhuspedagogik inom ramen för sin utbildning. Naturen med sin rika variation av synintryck, dofter, ljud och former kan stimulera våra sinnen mer än någon annan miljö.

Skogens magiska värld

Vi vill ge barn möjlighet att upptäcka den magiska värld som skogen utgör, med sin mjuka mossa, sina trolska stenar och spännande gömställen. För många barn är denna möjlighet redan borta. Men för andra barn, skolor och kommande generationer är det av oerhört stor vikt att våra skogar och naturområden bevaras.

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Stina Lindblad, ordförande Naturskoleföreningen

Mattias Klum, fotograf


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55