Eleverna ska inte betala krisen

Årets första fyra månader har varit krisartade för kommunerna och därmed skolan. Lärarnas Riksförbunds nya rapport "Nedskärningar i skolan" visar att i nästan samtliga kommuner pågår eller har det aviserats ekonomiska nedskärningar. 

Årets första fyra månader har varit krisartade för kommunerna och därmed skolan. Lärarnas Riksförbunds nya rapport "Nedskärningar i skolan" visar att i nästan samtliga kommuner pågår eller har det aviserats ekonomiska nedskärningar.

De ekonomiska framtidsutsikterna under de närmsta åren bedöms vara dåliga eller mycket dåliga. Det svarar 75 procent av Lärarnas Riksförbunds kommunombud. Detta drabbar både eleverna och lärarna. 379 lärare har hittills sagts upp. 665 lärare har varslats om uppsägning under samma period. Hälften av kommunerna planerar att lägga ytterligare varsel av lärartjänster.

Det är uppenbart att kommunerna inte klarar av att upprätthålla kvaliteten inom skolan. Staten måste garantera att skolan får tillräckliga resurser för att kunna ge en kvalitativ och likvärdig utbildning.

I rapporten finns en "svart lista" över kommuner där ett flertal av variablerna i denna undersökning är negativa. Den svarta listan består av totalt 21 kommuner. Bland de kommuner som ingår finns Alvesta och Tingsryd. Vi befarar att i dessa kommuner finns framtidens problemområden när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Det är kommuner som förmodligen behöver extra tillskott för att klara sitt kunskapsuppdrag.

Vår undersökning visar att nedskärningarna inom skolan bland annat kommer att innebära eller har inneburit omfattande uppsägningar och varsel, större klasser, sämre specialundervisning och minskad kompetensutveckling för de lärare som är kvar, men också en försämrad tillgång till elevvård. Det är uppenbart att den ekonomiska krisen kommer leda till sämre kvalitet inom den svenska skolan.

Vi kan förutse omfattande nedskärningar, uppsägningar och varsel i kommunerna. SKL beräknar effekterna av det sviktande skatteunderlaget till hela 21 miljarder för 2010. Samtidigt ska omfattande skolpolitiska reformer genomföras 2010 och 2011. Vi kommer få nya kursplaner och läroplaner, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning, inrättande av lärarlegitimation, skärpta behörighetsregler, ny skollag och nytt betygssystem.

Regeringen bör därför inrätta en skolkommission. Den ska följa upp konsekvenserna av nedskärningar, uppsägningar och varsel, granska resultat och kunskapsutvecklingen i skolan samt säkerställa att de skolpolitiska reformerna genomförs på tillfredsställande sätt.

Skolkommissionen bör vid sidan av ordförande i kommissionen bestå av parterna på arbetsmarknaden, samt branschorganisationer. Skolkommissionen bör rapportera till regeringen och vara direkt underställd ansvarig minister.

Under 90-talets ekonomiska kris betalade Sveriges ungdom priset genom kraftiga besparingar på skolan. Allt tyder nu på att kommunerna är inställda på att upprepa misstaget, vilket vi inte godtar.

Detta är ett nationellt problem. Staten måste garantera en skola som ger alla elever rätten att nå bra resultat. Det är en investering på gynnar alla på sikt. Resultaten i denna undersökning målar upp en tämligen pessimistisk bild av det ekonomiska läget i kommunerna.
Förutsättningarna att bedriva en likvärdig undervisning av hög kvalitet försämras av hastigt.

En ny rapport från Skolverket om kommunernas resursfördelning till skolan, visar också att kommunerna inte har ett genomtänkt resursfördelningssystem och att de i många fall inte vet vilka effekter det egna fördelningssystemet har. Följaktligen skär nu kommunerna ner i blindo.

Det finns skäl att ifrågasätta kommunernas generella förutsättningar att klara av att garantera kvaliteten i undervisningen. Särskilt allvarligt är det med stor sannolikhet i de kommuner som ligger på den svarta listan.

Metta Fjelkner
Lena Siljedahl
Bertil Johansson


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55