Reinfeldt sviker Litauens homosexuella

Det är ett problem att inte Fredrik Reinfeldt tydligt markerar att Sveriges tar avstånd från mot Litauens nya diskriminerande skollag mot homosexuella. Därmed riskerar vi att fördomarna sprider sig. Vid framtida utbyten är det viktigt att kunna säga att vår statsminister motsätter sig inskränkningar av yttrandefriheten och diskriminering. Det skriver Metta Fjelkner och Anders Almgren, ordförande och förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet.

Med tanke på detta är det upprörande att parlamentet i ett av våra grannländer, Litauen, nu instiftat en lag som förbjuder positiva yttranden om "icke traditionell sexuell läggning". Man säger sig vilja skydda barnen mot homosexuell propaganda. Såväl Litauens förre som nuvarande presidenten har försökt stoppa med sitt veto, men båda har misslyckats.

Inte nog med att man kan likna lagen vid censur som berövar barn och ungdomar delar av sin yttrandefrihet, utan man riskerar att diskriminera och isolera de som redan hör till de mest utsatta. Röster höjs som menar att denna morallag strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Som tur är går vi i Sverige inte åt detta håll. I stort sett alla de större politiska partierna säger sig stå bakom en ökad tolerans för olika sexuella läggningar. Inget större parti vill heller inskränka yttrandefriheten.

Förvånande är då att när Sverige har ordförandeskapet i EU så hörs ingenting om Litauens förändrade inställning. Det finns fler länder inom EU med likartad syn på exempelvis homosexualitet som Litauen numera har. Således borde det finnas ett behov av att regeringen driver en linje inom EU som stämmer överens med den stora politiska enighet som finns i Sverige. Detta som moteld mot den homofobi som tycks sprida sig inom EU.

Lärarnas Riksförbunds medlemmar tar ett stort ansvar för att lärares yrkesetiska principer förankras i skolan. Det är oerhört viktigt att skolan bidrar till att föra över en humanistisk människosyn till kommande generationer. I skolan ska ingen diskrimineras på grund av sexuell läggning, oavsett om man är elev eller lärare. Allas rätt till att föra fram sina åsikter måste värnas. Sen måste dessa kunna granskas kritiskt och bemötas för att skapa en gemensam värdegrund. Om samhället tiger still när omvärldens värderingar förändras till det negativa, blir det svårt att arbeta i skolan. Barn gör inte alltid som de vuxna säger, utan som de vuxna gör.

Följden av att inte tydligt markera mot Litauens lag, skulle kunna bli att dessa åsikter sprider sig. I dagens skola är det, inte minst på högstadiet, ett utmanande jobb att bearbeta sexualitet. Puberteten är för många en tuff tid då man ska hitta sig själv och bli vuxen. Att få alla individer att växa och tro på sig själva oavsett sexuell läggning är en av förutsättningarna för att kunna nå de kunskapsmål vi har som uppgift att sträva mot. Lärarna behöver inte mer utmaningar att kämpa emot, vilket skulle bli följden om vi skulle stå ensamma som talespersoner mot skrämmande förändringar i vår närhet.

I skolan och resten av samhället går utvecklingen mot en globalisering. Internationellt skolutbyte är idag ett kvalitetsmärke för många skolor. Det är viktigt att vid framtida utbyten kunna säga att vår statsminister motsätter sig inskränkningar av yttrandefriheten och diskriminering. Det är viktigt för alla i skolan. Viktigast kanske för de lärare och elever som har en sexualitet som avviker från det man brukar kalla för heteronormen.

Med kunskap förändrar man världen till det bättre. Okunnighet är ofta grogrund till vanföreställningar likt homofobi. Vi i Lärarnas Riksförbund sätter och har alltid satt kunskapen högt. Så även ifråga om sexualitet. Kunskap som förmedlas objektivt vinner alltid i längden.

Så nu, Fredrik Reinfeldt, anser vi att det är dags att slå ordförandeklubban i bordet och börja tala klarspråk. I skolan arbetar vi sedan många år med en gemensam värdegrund. Är det inte dags att EU gör detsamma?

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Anders Almgren, förste vice ordförande Lärarnas R


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55