Kunskapen om aids måste öka

Hiv och aids är fortfarande det största hotet mot utveckling i stora delar av världen. Men även i Sverige, där hotet är mindre, måste vi höja medvetenheten och kunskapen i bland annat sjukvården och skolan, skriver bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, Bengt Westerberg, Röda Korset, och författaren Henning Mankell i Svenska Dagbladet.

Förra året var drygt 33 miljoner människor i världen hivinfekterade eller sjuka i aids (UNAIDS). Varje dag nysmittas 7 000 människor och 5 500 dör av aids.

Det kan vara värt att påminna sig om dessa siffror när vi nu är fullt upptagna av oro för svininfluensa. Vi får för den skull inte glömma de viktiga insatserna mot hiv och aids.

Även i Sverige ökar antalet människor som lever med hiv, men det är ganska tyst om dem. Men vi har alla anledning att fråga oss själva hur vi skulle reagera om en vän i dag berättade att han eller hon är hivpositiv. Många hivinfekterade vittnar om den kränkande attityd som de möter i Sverige, precis som i övriga världen. Smittan och sjukdomen är ett stigma.

Det finns många som inte ens kan tänka sig att sitta bredvid en hivpositiv person. Fördomarna finns överallt, även inom vården. Hivpositiva personer har berättat om situationer där sjukvårdspersonal inte vågar ta i dem.

Detta kräver att vi talar klartext om vad hiv är och hur det smittar och att alla riskerar att drabbas. Vi hoppas att den nya kunskapsboken Som en osynlig sten i mitt hjärta, som riktas till gymnasieungdomar och stöds av Lärarnas Riksförbund, Röda Korset och SOS-Barnbyar, ska bli ett steg på vägen mot målet. I den träder människor från 20 länder fram och berättar om hur det är att leva med hiv och aids.

I Sverige har ungas sexualvanor förändrats. Antalet partners har ökat, men användningen av kondom har inte hängt med. 21 procent av svenska ungdomar 15- 20 år använder inte ens kondom (RFSU 2009). Klamydia har spridits snabbt bland ungdomar.

En av de viktigaste förklaringarna till att hiv fortfarande ökar är okunnigheten och oviljan att ta in rätt kunskap. En undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen visar att trots olika kampanjer så är bristen på korrekt kunskap om hiv och aids stor också i Europa.

Nästan hälften (45 procent) av EU:s invånare tror att man kan smittas genom att dela dricksglas med en hivpositiv person, eller genom att använda samma toalettsits. Även i Sverige är okunskapen stor på många håll. Som framgår av boken finns det svenska gymnasieelever som tror att hiv smittar genom att man andas i ett rum där en hivinfekterad vistas.

Det behövs därför nya satsningar, inte minst i skolan. Det krävs för att ungdomar ska kunna ta ansvar för sig själva, men också för att ska kunna känna solidaritet med de som drabbats.

Vi vet också att om vi kan öka läskunnigheten i världen så kan kampen mot hiv och aids bli mer framgångsrik. Att utrota analfabetismen vore kanske det största steget mot att hejda hiv och aids och att minska stigmat för dem som ändå drabbas. Samtidigt är det ytterst angeläget att driva på jämställdhetsarbetet internationellt, att verka för att kvinnor får makt över sin egen kropp och sexualitet.

Men inte bara skolungdomar, utan också sjukvårdspersonal behöver undervisning. Ungdomar som vill bli testade har mötts av oförståelse och rent av avråtts från testning. Det rapporteras också om att personer med klassiska aidsrelaterade symptom trots upprepade besök inom vården inte har blivit testade, utan diagnosticerats först sedan de utvecklat aids med följd att behandling inte satts in när den skulle ha gjort störst nytta.

Vi välkomnar att den svenska regeringen i det internationella biståndsarbetet satsar resurser på att bekämpa hiv och aids. Men vi vill också se mer förståelse från regeringens sida för det angelägna nationella arbetet. Skolan kan spela en viktig roll för att höja kunskapen och medvetenheten i denna fråga.

Det krävs ett långsiktigt engagemang där skolan involveras. Ansvariga politiker måste vara beredda att ge hiv och aids en självklar plats på den politiska dagordningen och medverka till att nationellt och internationellt arbete naturligt kopplas samman.

Därför uppmanar vi utbildningsminister Jan Björklund att samarbeta med biståndsminister Gunilla Carlsson och folkhälsominister Maria Larsson i denna viktiga kunskapsfråga. Han bör också ta upp problemet på de europeiska utbildningsministrarnas möte i Göteborg under onsdagen.

Därtill måste även statsminister Fredrik Reinfeldt lyfta behovet av mer kunskap kring hiv och aids under sitt EU-ordförandeskap. Detta för att förhindra att hotet växer här hemma och för att vi bättre ska kunna hjälpa i andra länder.

ELISABETH ANDERSSON
generalsekreterare SOS-Barnbyar

METTA FJELKNER
ordförande Lärarnas Riksförbund

LARS OLOF KALLINGS
professor, FN Generalsekreterares Särskilda Sändebud om HIV/AIDS 2003-2008.

HENNING MANKELL
författare

CHRISTINA RALSGÅRD
ansvarig för Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv, Karolinska Universitetssjukhuset

BENGT WESTERBERG
ordförande Svenska Röda Korset