Ta ansvar för kultur i skolan

Lärare är beroende av en engagerad kulturpolitik som lyfter kunskap och skapande för unga och ser utbildning och bildning som grundläggande i skolarbetet. 

I kulturpropositionens portalparagraf slås bland annat fast att kulturen skall vara dynamisk och utmanande med yttrandefriheten som grund. Särskilt nämns att kulturpolitiken skall främja barn och unga. Regeringen dubblerar anslaget till satsningen Skapande skola från 56 till 112 miljoner kronor från 2010. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbund. 

Från och med nästa år utökas Skapande skola till att förutom årskurs 7-9, även omfatta årskurs 4-6. Framöver kommer satsningen att gälla hela grundskolan. Målet är att i samverkan med kulturlivet, integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att bättre möjlighet att nå kunskapsmålen. 

Jag ser detta som en mycket viktig och lovvärd satsning. Men det hade behövts betydligt större belopp. Det är viktigt att satsa på kultur i skolan och för eleverna i skolan. Och det är bara bra att Kulturdepartementet satsar riktade pengar på kulturen i skolan. 

Vi välkomnar regeringens beslut att rikta pengar till detta ändamål men frågar oss samtidigt varför det är omöjligt att rikta pengar till skolan som helhet. 

Problemet är att när regeringen decentraliserar ansvaret för kulturpolitiken så riskerar man att begå samma misstag som när skolan decentraliserades genom kommunaliseringen på 1990-talet. 

Utslaget per elev handlar det tyvärr inte om mycket pengar som regeringen ger genom Skapande skola. Det blir ungefär en dryg hundralapp extra till varje skolelev. 

En summa som redan försvunnit för de elever som måste transporteras till olika evenemang. Även elever i glesbygd har behov att besöka kulturinstitutioner i städer. 

Det är förenat med stora kostnader att transportera elever i glesbygd Skolan är den mest tillgängliga vägen för bildning för den som inte har med sig vana och redskap hemifrån. Vi får emellertid gång på gång bevisat att segregationen ökar. Vi vet att lärare vill ge sina elever kulturupplevelser, men att den kommunala ekonomiska sparivern ofta sätter stopp för dessa ambitioner. 

En likvärdig skola med hög kvalitet är ett nationellt intresse. Skolan skall vara kompensatorisk, i alla avseenden. Just därför måste staten garantera att skolan erbjuder kulturupplevelser för dem som aldrig annars skulle få ta del av dessa. Skolan är en del av Sveriges infrastruktur och vi har som nation inte råd med att elevernas kunskapsutveckling äventyras. 

Vi behöver en skola och en kulturpolitik som kan ge utbildning av hög kvalitet samt bildning och kultur till alla elever. Vi behöver en skola som försvarar demokratin och stärker våra ungdomars möjligheter i livet. Det kräver att kulturdepartementet satsar mer på kultur i skolan. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55