Skolan behöver mer statlig styrning

Vi kan inte låta skolor misslyckas år efter år. Lärarnas Riksförbund tar därför nu fram ett förslag till ett nytt statligt finansieringssystem, baserat på en nationell skolpeng. Pengarna ska gå till undervisning och kraven vara tydliga. De skolor som inte når målen får Skolverket ta över, skriver förbundsordföranden Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet den 30 oktober 2009. 

Publicerad

Svensk skola behöver en ny finansiering och styrning. Det blev än tydligare när Skolverket nyligen presenterade en rapport om orsakerna till sviktande kunskapsresultat i svensk grundskola. Där framgår att kommunaliseringen av skolan är en viktig orsak till tappet.

Det är inte rimligt att kommunerna fortsätter välja i hur stor utsträckning skolan skall prioriteras. Jag välkomnar därför att Folkpartiets partistyrelse inför sitt landsmöte säger att man vill att staten återtar ansvaret för skolan. Men ett sådant förslag måste fyllas med konkret innehåll.

Lärarnas Riksförbund arbetar nu fram ett förslag till nytt heltäckande statligt finansieringssystem för svensk skola. Detta system är tänkt att öka resurserna till undervisningen och minska byråkratin. Idag kan jag presentera grundstrukturen för en likvärdig och nationell skolpeng. Den skall:

- Garantera att pengarna går till undervisningen och inte till kringkostnader. - Kompensera för särskilda behov beroende på bland annat socioekonomiska skillnader. - Gälla både friskolor och kommunala skolor. - Ställa tydliga krav med skarpa sanktioner.

Med vår finansieringsmodell kan staten vara säker på att pengarna går till bättre undervisning för eleverna. En stor del av pengarna till skolan fastnar i dag i den kommunala administrationen. Dessutom används helt olika sätt att fördela resurser till skolan i kommunerna.

Det räcker inte att bara åtgärda de mest iögonfallande bristerna, som att säkra behörigheten hos lärarna, skapa en ny lärarutbildning och fokusera på kunskapsuppdraget. De grundläggande förutsättningarna med ett stabilt finansieringssystem, måste också finnas på plats. Alla elever skall garanteras likvärdiga förutsättningar för att klara målen. Detta innebär en radikal förändring mot idag.

I vår modell finns en grund- resurs som skall gå till kostnader för lärarlöner och undervisningsmaterial. En likvärdighetsresurs skall variera beroende på till exempel elevens socioekonomiska bakgrund och boställe. Den skall garantera att alla elever får de förutsättningar de har rätt till för att klara av skolans mål.

Den nya finansieringsmodellen ska inte användas som bortförklaring till varför skolor kommer till korta. Tvärtom, vårt system ger ingen ursäkt om skolan inte lyckas. För att få den nationella skolpengen är nämligen kravet att man når målen. Det är skolans åtagande för att få de specialriktade resurserna, som skall gå till undervisning. Om det inte sker övergår den enskilda skolans huvudmannaskap till en statlig förvaltare. Då får Skolverket ta över skolan. Vi kan inte låta skolor fortsätta misslyckas år efter år.

Lärarnas Riksförbund har tagit ett kongressbeslut för att vi skall verka för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Men vi kan också se att en stor majoritet av svenska folket vill detsamma. En opinionsundersökning bland 1000 lärare, 1000 elever och 1000 föräldrar visar att nästan 90 procent av lärarna och nästan 70 procent av föräldrarna anser att kvaliteten skulle förbättras om statens ansvar för skolan ökar. Liknande siffror visar flera nya undersökningar.

Nu är det dags att lyssna på folket och samla politiskt mod för att göra upp med det som blev fel när skolan decentraliserades. Socialdemokraterna, som idag på sin kongress debatterar sin nya skol- och utbildningspolitik, måste förstå att en ökad statlig styrning av skolan är det som behövs för att stärka rättvisan och likvärdigheten. Det är hög tid att man slutar vika undan och gömma sig bakom det kommunala självstyret och istället vågar stå upp för elevernas rätt till en likvärdig och rättvis skola.

Till alla i det politiska etablissemanget, såväl i regering som i opposition, som nu avvisar FP:s förslag, erbjuder vi en lösning. Många säger att vi inte kan ha en ny omorganisering av skolan, det tar bara kraft och tid. Men med vår modell blir det ingen jättelik byråkratisnurr. Istället handlar det om att alla elever ska ha en rättvis och likvärdig skola oavsett var man bor eller vilken social eller etnisk bakgrund man har.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55