Lita på lärarna

Skolans resultat måste förbättras. Därför måste lärare ha tillräckligt med tid för att planera och följa upp lektionerna, liksom tid att möta den enskilde eleven. Annars drabbas eleverna och kunskapsresultaten fortsätter sjunka. Att införa stämpelklocka, som nu planeras i vissa kommuner, är att visa lärarna misstro och det gynnar inte eleverna, skriver Metta Fjelkner, Sven Olof Jern och Thommy Bergström från Lärarnas Riksförbund.

När avtalsrörelsen drar igång har arbetsgivarna i kommunerna genom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställt krav på att just lärares arbetstid måste kontrolleras mer. Det vackra talet om att öka förtroendet mellan lärare och arbetsgivare för att utveckla och höja kvaliteten i skolan faller platt till marken när vi ser vad kommuner gör i praktiken.

I exempelvis Piteå kommun vill man nu införa stämpeluret, namnändrat till flexklocka, för att få bättre kontroll på lärarna. Vi vet att man haft liknande tankar i Göteborg, men att det inte tycks vara aktuellt just nu.

Med sådana förslag visar arbetsgivarna ett stort misstroende mot lärarkåren. Det är den avtalade så kallade förtroendearbetstiden arbetsgivarna vill komma åt. Denna tid, i genomsnitt snitt två timmar per dag, använder läraren till planerings- och rättningsarbete och förfogar själv över var arbetet utförs.

Begränsa undervisningstiden

Vi i Lärarnas Riksförbund, som enbart organiserar riktiga behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare, har genomfört möten med våra medlemmar runtom i landet. Budskapet är tydligt: En begränsning av undervisningstiden är nödvändig. För att kunna öka kvaliteten krävs tid för planering och uppföljning av undervisningen.

Alla elever har rätt att bemötas individuellt och få enskild tid med sin lärare. Lärare behöver tid för att säkra kvaliteten på sin undervisning. För ämneslärarna handlar det ibland om flera hundra elever per vecka.

Undervisningstiden var reglerad före skolans kommunalisering. Efter att denna reglering togs bort i det centrala avtalet har mängder av nya uppgifter som inte är traditionell ämnesundervisning lagts på lärarna. Det har tyvärr lett till sämre förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten.

En genomsnittlig svensk lärare 2009 undervisar i dag mer än exempelvis 1990, samtidigt som han eller hon har många fler och mer tidskrävande andra uppgifter, som utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, kvalitetsredovisningar, e-posthantering, planeringsmöten som lagts på utöver själva undervisningen.

Samtidigt ser vi att svenska elever inte går framåt i olika internationella kunskapsmätningar. Exempelvis har svenska gymnasieelever blivit tydligt sämre både på matte och fysik sedan 1995 enligt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). I fysik presterar eleverna nu på en genomsnittlig nivå. I avancerad matematik ligger vi näst sist av de 10 länder som studien avser.

Detta är en katastrofal utveckling! En generation med ungdomar sviks av skolan då ansvariga skolpolitiker skapat ett system som vi i Lärarnas Riksförbund länge varnat för.

Förtjusningen i stämpelklockor är ett tydligt exempel på hur arbetsgivarna ser på skolan, som en ren industriproduktion med ett ackordstänkande och där resultaten sjunker oroväckande snabbt sedan kommunerna tog över det dagliga ansvaret för skolan.

Behöver bättre ledarskap

Vi behöver inte arbetsgivare som i oförstånd motarbetar lärarna. Vi behöver tillsammans arbeta för att förbättra resultaten i skolan och även förmå de bästa att vilja bli lärare.

De som väljer läraryrket måste tilltros förmåga att använda sin tid på bästa sätt.

Vi behöver större pedagogisk kompetens och bättre ledarskap från skolledare och kommuner för att vi ska kunna höja resultaten i skolan. Att då införa stämpelklockan är inte framtiden, utan en gammalmodig syn på hur arbetstiden ska hanteras, när, hur och var saker ska utföras.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Thommy Bergström, distriktsordförande i Göteborgsringen Lärarnas Riksförbund

Sven Olof Jern, distriktsordförande i Göteborg Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55