Ett nytt avtal som utvecklar skolan

Elevernas bästa måste styra lärarnas antal, inriktning och arbetstider, skriver ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting och lärarförbundens ordförande.

Vi som företräder lärarna och landets kommuner har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge eleverna en bättre skola och lärarna högre lön och bättre arbetsvillkor.

Vi är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra elevernas resultat. Vi vill att alla elever i grundskolan når skolans alla kunskapsmål, att alla elever får behörighet till gymnasiet och att alla elever får med sig nödvändiga kunskaper ut i vuxenlivet. Vi vill ha en bra arbetsmiljö som ger lärare förutsättningar att göra ett professionellt jobb. Vi vill attrahera de bästa till läraryrket.

Överenskommelsen bygger på att lärarnas insatser är det allra viktigaste för att förbättra kvalitet och resultat i skolan. Läraruppdraget ställer höga krav på individerna och på ett professionellt samarbete. För att eleverna ska få bästa möjliga undervisning krävs en flexibel och effektiv organisering av arbetet så att förutsättningar för undervisningen blir så bra som möjligt.

Det nya avtalet innebär att det på skolor och förskolor ska tas initiativ som syftar till att utveckla verksamheten i syfte att förbättra elevernas resultat. Förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse ska leda till höjda löner, vilket också bidrar till att attrahera kommande lärargenerationer. Det är naturligt att verksamhetsutveckling som leder till förbättrat resultat, även under nuvarande arbetstidsbestämmelser det vill säga ferieanställning, ska ge högre lön.

Avtalet ger stabila spelregler i arbetet med att utveckla alternativa former till arbetstidsreglering. I de skolor där man väljer att teckna lokalt kollektivavtal om en ny arbetstidsmodell med 40-timmarsvecka och vanlig semester eller 40-timmarsvecka med 5 timmars förtroendearbetstid inom ramen för en ferieanställning får lärarna en extra löneökning på 1 500 kronor det första året och möjlighet till ytterligare en extra löneökning det andra året.

Det finns också möjlighet i avtalet att lokalt hitta en annan form av arbetstidsreglering som ger högre måluppfyllelse.

Vad vi nu måste fokusera på är hur elevernas kunskapsutveckling ska kunna bli bättre och vad som kan göras åt att mer än var tionde niondeklassare inte klarar skolans mål. Elevernas bästa måste styra lärarnas antal, inriktning och arbetstider. Förändringar måste ske i dialog mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Vi har verksamhetens bästa framför oss i detta gemensamma arbete.

För att det nya avtalet ska få önskad effekt ställs stora krav på alla inblandade.

1. Vi som centrala parter står upp för alla de möjligheter som vårt avtal ger. Vi uppmanar till lokala initiativ för att uppnå förbättrade resultat för eleverna och ökad måluppfyllelse och produktivitet i skolan. Vi kommer att stötta lokala parter i detta arbete.

2. Skolan måste ha bra ledare. Politiker och skolchefer måste ta tydlig ställning och aktivt ansvar för skolan. Skolledningarna behöver presentera konkreta förslag på hur skolans resultat kan förbättras, och i öppen dialog med medarbetarna utveckla metoder och arbetsorganisation som bidrar till att skapa en bättre skola för eleverna.

3. Skolan ska vara en modern arbetsplats som tillvaratar forskning och tillämpar ny teknik. Det ska finnas goda förutsättningar att arbeta på skolan, när det gäller tillgång till lokaler och datorer som gör att lärare kan pröva nya sätt att arbeta.

4. Förtroendefulla relationer måste utvecklas. Vi låser oss inte vid en enda modell för förbättring. Utgångspunkten i diskussionerna ska vara kvalitet och resultat. En viktig förutsättning är att alla på den lokala nivån: politiker, skolchefer, rektorer, lärare och deras fackliga organisationer vågar släppa gamla föreställningar och tänka nytt.

5. Bra lärare ska ha bra betalt. Under de närmaste åren kommer tusentals nya lärare att behövas. Både lön och en möjlig lönekarriär är viktiga delar för att behålla och locka de bästa till läraryrket. Och det nya avtalet ger förutsättningar för bra löneutveckling för lärare. Rektorer ska tydligare premiera insatser och arbetssätt som leder till goda och förbättrade resultat och använda lönesättningen aktivt. Både arbetsgivare och fackliga företrädare ska fortsatt verka för en ökad lönespridning.

Vi kommer med gemensamma ansträngningar stötta ett långsiktigt förtroendeskapande arbete, som ska ge elever, lärare och skolledare en gemensam grund att stå på i arbetet för en skola med högre kvalitet.

Anders Knape Ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting
Ilmar Reepalu 2:e vice ordförande (S), Sveriges Kommuner och Landsting
Metta Fjelkner Ordförande, Lärarnas Riksförbund
Eva-Lis Sirén Ordförande, Lärarförbundet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55