Lärarna efterlyser ökat statligt ansvar

Sedan staten lämnade över ansvaret för skolans undervisning och lät kommunerna garantera undervisningen och elevernas kunskap har resultaten och likvärdigheten i svensk skola försämrats drastiskt. Detta är en oroande utveckling som Lärarnas riksförbund länge pekat på. Men nu är landets lärarkår enig om att staten måste ta ett ökat ansvar för skolan. 

Lärarnas riksförbund (Saco) var länge ensamt om att varna för det decentraliseringsexperiment som kommunaliseringen var. Sedan kongressen 2008 driver vi kravet om en utredning av likvärdigheten i den svenska skolan för att få staten att ta ett samlat grepp om kvalitén i skolans undervisning.

Det är med tillfredställelse som vi nu ser att Lärarförbundet (TCO) inför sin kongress i höst också ägnar intresse åt skolans bristande likvärdighet. De ger, precis som Lärarnas riksförbund, många goda argument till varför staten ska ta ökat ansvar för skolans finansiering för att stärka likvärdigheten. 

Lärarnas riksförbund har presenterat en modell för en statlig finansiering som garanterar mer pengar till just undervisningen, skolans kärnuppdrag. Lärarförbundet har en ny rapport med ett liknande budskap. Skolans finansiering måste vara säker oavsett konjunktur, likvärdigheten måste förbättras och resursfördelningen till fristående skolor ska ske på samma villkor som till kommunala. För att alla elever ska kunna få en likvärdig utbildning krävs att skolans resurser i betydligt högre utsträckning än i dag styrs utifrån elevernas behov. 

Alltfler inser vidden av skolans strukturella problem. Både oppositionen och regeringen lovade inför valet att på djupet utreda konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan. Därmed finns det förutsättningar för att en förändring kan ske av skolans styrning och finansiering. 

Det är en styrka att de två lärarorganisationerna menar att statens ansvar för skolan måste öka. Nu bör såväl rikspolitiker som lokala politiker i kommunerna inse allvaret i situationen och lyssna. Stat och kommun måste höja kvalitén och öka rättvisan och likvärdigheten i den svenska skolan. 

Metta Fjelkner, Ordförande Lärarnas Riksförbund 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55