Skolans ansvar att motverka nätmobbing

Ofta går verbala och fysiska kränkningar i skolan hand i hand med kränkningar på nätet. Har kränkningarna en koppling till skolan är skolan enligt lagen skyldiga att förhindra och förebygga fortsatta kränkningar, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund och Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet i Göteborgs-Posten. 

Publicerad

I senaste programmet av Skolfront diskuterades nätkränkningar. Fokus i debatten var skolans ansvar att förhindra kränkningar på nätet. Enligt gällande lagstiftning har skolan en skyldighet att ingripa vid kränkningar. Lagen gör ingen skillnad på kränkningar på skolgården eller det som sker på nätet.

I de anmälningar från kränkta elever som kommer till Barn- och elevombudet är nätkränkningar ett återkommande problem. Flickor är extra utsatta. Det som börjar med utfrysning under skoldagen fortsätter med elaka rykten och kränkande bilder från samma elever på nätet på kvällen. Kopplingen till skolan blir tydlig.

Få lärare känner till skolans ansvar

Elever och lärare online är en undersökning som Lärarnas Riksförbund presterade under hösten. Där framgår att endast 7 procent av de tillfrågade lärarna anser att skolan har ett ansvar för nätkränkningar på fritiden. 

Resultatet är en väckarklocka som visar att kunskapsluckan om lagen är omfattande. Här är det tydligt att de inte fått rätt information i lärarutbildningen eller av rektor och skolans ägare. 

Nätet är en stor del av ungas verklighet och skolan kan inte blunda inför det. Vi kan inte säga att ansvaret mot kränkningar upphör för att det sker på nätet. Det som händer på nätet är inte frånkopplat det vanliga livet. Det är samma liv och samma kränkningar. 

Lärare kan inte finnas till hands dygnet runt på nätet för att stoppa nätkränkningar. Men det behövs inte heller.

Finns bra exempel

Som programmet Skolfront visade finns det bra exempel på hur en skola kan vara närvarande på nätet genom att arbeta som Fritidsgården Kulan på Lidingö. Där scannar fritidsledarna av nätet en timme varje dag för att se upp om de egna eleverna utsätts för nätkränkningar. Det är ett stöd för lärarnas och skolans arbete. Ofta handlar det om ett par tre sidor som unga umgås på åt gången. Eleverna är experter på var riskområden för kränkningar finns. Både bakom skåpen i korridoren och på vissa sidor på nätet. 

Elevernas delaktighet i det förebyggande arbetet är därför nyckeln till framgång. 

Vi behöver fler bra arbetssätt och fler huvudmän som ger utrymme för skolan att ta sitt ansvar. 

Det finns flera projekt och initiativ för att motverka nätkränkningar. Ett exempel är Datainspektionens sida som riktar dig till unga som är ojuste behandlade på nätet. Men mer behövs. 

Vi vill gemensamt lyfta lagstiftningens krav på att nätkränkningar som är kopplad till skolan också är skolans ansvar. Det finns goda exempel på hur skolan i sitt förebyggande arbete också kan inkludera föräldrar. 

Vuxenvärlden måste reagera och agera när man ser att ett barn blir kränkt. Vi vill särskilt understryka huvudmännens yttersta ansvar för att varje skola lever upp till lagens krav på nolltolerans mot alla former av kränkningar och att de får den kunskap och de resurser som krävs. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55