Rättssäker omprövning av betyg

Läraryrket är ett komplext yrke. En av de mest grannlaga uppgifterna för en lärare är betygssättning. Det är många aspekter av en elevs prestationer som ska vägas in.

Ett slutbetyg i svenska i årskurs 9 återspeglar flera hundra lektioner i klassrummet och ytterligare ett antal timmar av enskilt arbete av eleven. Detta ska en lärare bedöma och väga i ett betyg. Den typ av omprövning av slutbetyg i grundskolan och kursbetyg i gymnasiet som nyligen föreslogs av en utredning utgår vällovligt från principen att den myndighetsutövning som betygsättning utgör ska kunna prövas som all annan myndighetsutövning. Förslaget motiveras med att möjligheten till omprövning skulle stärka elevernas rättssäkerhet. Lärarnas Riksförbund menar att om betygsättning ska kunna överklagas måste det också finnas ett hållbart system för detta.

Utredningen har dock en rad blottor i sina förslag vilka alla bidrar till det inte går att genomföra i den form som utredaren föreslår. Det finns en rad krav som måste uppfyllas för att ett system för överklagande av betyg ska fungera. Den metodik som föreslås kommer onekligen att bidra till att det allt för enögt tittas på kvantitativa resultat till förfång för mer kvalitativa bedömningar som grundar sig på iakttagelser och resonemang i klassrummet.

Betygssättning kräver erfarenhet och stor kunskap i det ämne i vilket betyget är satt. Det är befängt att tro att de rektorer som aldrig satt betyg skulle kunna göra kvalitativt bättre bedömningar än den lärare som arbetat med eleven under lång tid. Med de reformer och åtgärder som nu införs förebyggs risken med felaktig betygssättning. Från och med 2012 får enbart legitimerade lärare som är behöriga för och utbildade i ämnet sätta betyg. Skolinspektionen har fått uppdraget av regeringen att granska hur skolorna sköter betygssättningen.

Om betyg ska omprövas ska det göras av lärare med stor erfarenhet av betygsättning i just det ämne och den årskurs som omprövningen avser. Och så länge regeringen inte gör verklighet av Jörgen Ullenhags förslag om särskilt kvalificerade lärare och antalet lektorer vid landets gymnasieskolor totalt understiger 200 kan inte omprövning av betyg ske på ett rättssäkert och tillförlitligt sätt.

Tills dessa villkor är uppfyllda tror jag att en omprövning av betyg skulle vara till större nackdel än fördel för landets elever. Se till att utreda frågan ytterligare. Under tiden kan den elev som tycker att ett betyg är fel göra en särskild prövning och där visa att dennes kunskaper och färdigheter håller de mått som ett högre betygssteg kräver.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55