Fler lärare måste bli forskare

Om elevernas resultat ska bli bättre måste forskningen ta större plats i skolan, skriver företrädare för kommunerna, lärarna, friskolorna, skolledarna och näringslivet. 

Till sommaren införs en ny skollag som slår fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Intentionen är god och för att uppnå den krävs målmedvetet arbete från alla som är involverade i skolan.

I dag är avstånden mellan forskningen och undervisningen i klassrummen för stora.

Vårt samhälle blir ständigt allt mer kunskapsberoende. För att skolan ska leva upp till kraven måste den hålla hög kvalitet. Det är av avgörande betydelse för att skolresultaten ska bli bättre och Sverige stå starkt i ett kunskaps- och konkurrensperspektiv.

Vi är överens om att skolan ska utvecklas och att elevernas resultat måste förbättras. Men då måste skolledare, lärare och annan skolpersonal stå i nära kontakt med forskningen. I dag är det inte så och det hindrar den fortsatta utvecklingen av undervisningen.

Därför kraftsamlar vi, som representerar skolans huvudmän, lärare, skolledare och näringslivet, nu för en mer forskningsbaserad skola och kommer tillsammans att arbeta för att fler elever ska nå sin fulla potential och bli väl förberedda för framtida lärande och arbetsliv.

Det är angeläget att förstärka den forskning som handlar om klassrumssituationen, ämnesdidaktisk kompetens, undervisningsmetoder, hur lärare undervisar och hur elever lär. En starkare koppling till sådan forskning från olika vetenskapliga områden höjer lärarnas kompetens och förmåga att använda olika verktyg i undervisningen beroende på situation och elevernas behov. Det behövs också fler forskarutbildade lärare.

Ytterligare en utmaning är att lärare, skolledare och företrädare för huvudmännen behöver ta del av relevant forskning och använda den i verksamheten i ökad utsträckning. Det ska löna sig att ta fram arbetssätt som utgår från forskningen och därmed öka kvaliteten på undervisningen.

Det är först när den relevanta forskningen finns, sprids och används väl i verksamheten som skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi vill inget hellre än att leva upp till kraven i den nya skollagen. Från vår sida kommer vi på olika sätt att:

  • Skapa fler möjligheter för lärare och skolledare att själva bedriva skolrelevant forskning och kombinera den med arbetet i skolan. Det ska löna sig att utbilda sig på forskarnivå och på olika sätt närma sig forskningen.
  • Öka möjligheterna för lärare att ta till sig forskningsresultat och utveckla sin kompetens. Incitament som tydligt visar att det lönar sig att ha arbetssätt som utgår från forskningen krävs. Då ökar kvaliteten på undervisningen och underlättar för eleverna att nå målen i skolan så att de står väl förberedda för fortsatt lärande och kommande arbetsliv.
  • Stärka skolledarnas förutsättningar att driva och utveckla skolan genom att aktivt delta i forskning.

Vi har en gemensam bild av hur vi ska stärka forskningens inflytande i skolan. För att skollagen ska efterlevas krävs också initiativ från regeringen:

  • Stärk forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området, särskilt praktiknära och ämnesdidaktisk forskning. Staten måste se till att det bland annat via forskarskolor finns tillräckligt med doktorandplatser för att försörja svensk skola med forskarutbildade lärare. För att förbättra resultaten i skolan behöver forskningen i högre grad baseras på de behov som finns i verksamheten och behandla frågeställningar i den konkreta inlärningssituationen. Här krävs åtgärder även på lokal nivå. Vi vill gemensamt diskutera behovet av forskning och kommer bland annat att sprida exempel på hur bra samverkan mellan alla olika aktörer kan se ut.
  • Skapa en funktion som värderar forskningen och säkerställer att vi får kunskap om bra undervisningsmetoder och arbetssätt. Det måste även finnas goda möjligheter för forskningsresultaten att spridas på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.
  • Ta ansvar för att den nya lärarutbildningen blir tydligt forskningsbaserad. Vi som parter bidrar gärna med att återföra erfarenheter från verksamheten till utbildningen.
  • Ta ansvar för att genomförandet av pågående och framtida skolreformer är väl förankrade i forskning och erfarenhet så att de förbereder eleverna för ett gott yrkesliv och stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
  • Vägen att gå är lång innan vi kan säga att alla elever får en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Låt oss ta stegen dit tillsammans.

HÅKAN SÖRMAN, vd Sveriges Kommuner och Landsting

KJELL-OLOF FELDT, ordförande Friskolornas riksförbund

EVA-LÍS SIRÉN, ordförande Lärarförbundet

ANDERS ALMGREN, vice ordförande Lärarnas Riksförbund

LARS FLODIN, ordförande Sveriges Skolledarförbund

ANNIKA LUNDIUS, vice vd Svenskt Näringsliv

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55