Staten måste ta över skolan

Kommunaliseringen av skolan har lett till ojämlikhet, sämre kunskapsresultat och lägre lärarlöner, skriver ordföranden för Lärarnas riksförbund, Metta Fjelkner i Sydsvenskan. 

Publicerad

Det är uppenbart för allt fler att det behövs långsiktiga lösningar för skolan. Klyftorna växer och osäkerheten ökar samtidigt som resultaten sjunker. Det är inte hållbart. Allt som framkommit under vårens heta skoldebatt pekar mot att det behövs ett modernt och sammanhållet ansvar för skolan.

Kommunaliseringen och decentraliseringen av skolan för tjugo år sedan var en reform som aldrig utreddes innan den genomfördes. Lärarnas riksförbund varnade för följderna och för att skolans likvärdighet skulle försämras.

Kommunerna införde bland annat absurda lärarlösa lektioner och det fanns en önskan att lärarna inte skulle undervisa utan bara handleda, vilket ledde till att många elever halkade efter. Detta är historia, men också en viktig bakgrund till situationen i dag.

Skolans kris är inte lärarnas fel. Vi strejkade mot förändringarna, som resulterade i sämre kunskapsresultat och sjunkande lärarlöner. Mycket har hänt i svensk skolpolitik de senaste åren som går i rätt riktning, exempelvis lärarlegitimationen, en förändrad lärarutbildning med olika och specialiserade lärarexamina, en ny läroplan med tydligare mål för grundskolan, gymnasieskolans reformering, tidigare betyg och förändringar i skollagen.

På många håll är skolan bra och väl fungerande idag. Men det räcker inte. Med kommunerna som huvudman har den svenska skolan blivit ojämlik, med stora regionala och lokala skillnader, en godtycklighet i beslutsfattandet och sämre kvalitet i undervisningen på många håll.

På medlemsmöten pekar våra medlemmar på det ohållbara i att lärare i grundskolan och gymnasieskolan halkat efter vad gäller arbetsvillkor och lön. När det handlar om lönefrågan tror jag tyvärr inte att kommunerna kommer att vare sig vilja eller kunna rätta till de välutbildade lärarnas usla löneläge.

Föräldrar och elever är idag missnöjda med ett system som inte garanterar plats på en skola av högsta kvalitet, vilket självfallet måste vara målet. Med kvalitet menar jag att eleverna kan tillgodogöra sig de kunskaper de har rätt till och — inte minst — att de kan uppnå sin fulla potential.

Lärarnas riksförbund menar att de kommunala skolorna och friskolorna ska ha samma villkor med en resursfördelning som är jämlik och även medför samma skyldighet att ta emot elever. Ett första steg är att man fördelar resurserna på ett klokare sätt. Vi har granskat hur pengarna används i skolan idag och funnit att nära fem miljarder kan sparas varje år om resurserna fördelas bättre.

Men på längre sikt måste huvudmannaskapet justeras. Det finns också ett tydligt stöd för ett starkare statligt ansvar för skolan. Av 4 500 intervjuade personer i åldrarna 18—74 år ansåg 90 procent att Sveriges elever inte får en likvärdig utbildning och en klar majoritet säger att likvärdigheten skulle förbättras med en statlig finansiering av skolan.

Tyvärr är det en del som varnar för att det kan bli för kostsamt och krångligt med en justering av huvudansvaret för skolan. Man menar att resurserna inte ska läggas på en kostsam omorganisering av skolan. Men en kostsam reform är det väl ingen som har efterfrågat? Meningen är istället att använda pengarna klokare.

När vi alla ser stora problem med en för samhället grundläggande verksamhet är det inte rimligt att låta bli att göra det rätta, bara för att det upplevs besvärligt. Och att bara skjuta till mer pengar är inte lösningen på sikt. Vi måste se till att pengarna används rätt, alltså till att ge alla elever undervisning av hög kvalitet.

Vi kan inte fortsätta med dagens skolsystem där resultaten sjunker. Staten måste ta över skolan.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55