Därför säger vi ja till till det nya avtalet

Förra veckan sa Lärarnas Riksförbund nej till ett bud från Sveriges Kommuner och landsting. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag idag kan konstatera att vi nu slutit ett avtal med Arbetsgivaralliansen, som ändå är en början på ett återupprättande av lärarnas löneläge. 

Lärarnas Riksförbunds medlemmar har fått nytt avtal med Arbetsgivaralliansen, som har ett antal skolor utanför SKL:s område. Dessa avtal visar att det går att satsa på lärarna - om man verkligen vill. 

Förra veckan sa Lärarnas Riksförbund nej till ett bud från Sveriges Kommuner och landsting. Ett bud på ett avtal som löpte över fem år, utan garanterade löneökningar för tre av de fem åren och med en flera försämringar för lärarna. I början av denna vecka sa vi nej också till ett nytt bud på ett avtal på ett år och som gav lika mycket som alla andra på arbetsmarknaden, alltså märket på 2,6 procent. 

Därför är det med stor tillfredsställelse som jag idag kan konstatera att vi nu slutit avtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar inom Arbetsgivaralliansen, inom branscherna Folkhögskola och Skola/Utbildning. Det nya kollektivavtalen är tvååriga och gäller perioden 1 maj 2012-30 april 2014. 

Lärarnas Riksförbunds medlemmar garanteras här ett lägsta utfall på 3,2 procent vid lönerevisionen 1 maj 2012. Där är klart högre än märket och visar att arbetsgivarna menar allvar med att åstadkomma förändring för lärarnas löneläge. För det andra året, 2013, finns ett lägsta utfall om 2,4 procent. Om övriga avtalsområden 2013 når nivåer som tydligt överskrider avtalsområde Skola/Utbildning och Folkhögskola, ska detta hanteras av parterna gemensamt. 

För att säkra kvaliteten i det lokala arbetet med lönesättningen och för att åstadkomma balans mellan läraruppdragets olika delar har det tillförts förtydligande skrivningar i det centrala kollektivavtalets bestämmelser om lön respektive arbetstid. Övriga villkor i kollektivavtalet är oförändrade. Dessa skrivningar är resultatet av ett förtroendefullt samarbete mellan parterna med en ömsesidig respekt. 

Det betyder bland annat att medlemmarnas nya löner lokalt som idag kommer att sättas i förhandling mellan arbetsgivaren med Lärarnas Riksförbund lokalt eller i ett lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. Det viktiga är att parterna lokalt är överens om hur det ska gå till. 

Viktigt är också att centrala parter kommer att utforma en gemensam utbildning för skolledare, lönesättande chefer och lokala fackliga företrädare i syfte att förbättra den lokala lönesättningsprocessen i det nya löneavtalets anda. Utbildningen genomförs under september och oktober 2012. Jag är mycket nöjd med att de centrala parterna i kollektivavtalets nya skrivningar om arbetstid konstaterar att lärares främsta uppgift är att undervisa och att strukturera och utveckla elevernas lärande. 

Särskilt viktigt är att parterna uttrycker att det är angeläget att balans eftersträvas mellan de olika delarna av läraruppdraget. För att åstadkomma detta ska ett samtal äga rum mellan rektor och läraren, minst en gång per år, om mängden och förläggningen av arbetsuppgifter och fördelningen av undervisning, administration och utvecklingsarbete. 

Samtalet ska också innehålla en diskussion om lärarens frihet att självständigt utforma de metoder som leder till målet. Parterna är därutöver överens om att arbetstidsfrågorna ska hanteras i enlighet med de regler om inflytande som gäller för individen och den fackliga organisationen. För att stödja lokalt utvecklingsarbete omkring arbetstiden är centrala parter överens om att bistå de lokala parterna. Allt detta är centrala och viktiga frågor för lärare, och för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Under hösten 2012 kommer centrala parter att arbeta fram villkor som ska gälla under nyexaminerade lärares introduktionsperiod och villkor för mentorer. Detta arbete kommer även att omfatta villkor kopplade till övriga aktuella skolreformer. 

Med Arbetsgivaralliansen har Lärarnas Riksförbunds medlemmar alltså fått ett kort avtal, som ändå är en början på ett återupprättande av lärarnas löneläge. Det är inget tvingande långt avtal, och alla år har angivna nivåer. Det finns också förbundsegna potter, och inga ändringar i hur lokala förhandlingar bedrivs. 

Vår förhoppning nu är att de parter vi ännu inte tecknat avtal med kliver fram och visar var man står när det gäller lärarna. Låt detta avtal bli en nystart för att uppvärdera lärarna! 

I veckan har beslut fattats om att förhandlingarna med SKL lämnas till medling. Men SKL är välkomna att resonera med oss om hur vi gemensamt ska kunna lösa den uppkomna situationen. Så länge det finns ett intresse av att verkligen komma överens om någonting som uppvärderar lärarkåren så finns en väg framåt. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55