Skolan behöver fler normkritiska läroböcker

Det finns inget läromedel i matematik där bostadslånet skall beräknas för Karin och Felicia som skall bo ihop. Det är dags att läromedelsförfattarna tar sitt ansvar att göra normkritiska läromedel, skriver Anders Almgren, Freddy Grip och Dina Oetterli i en debattartikel på Newsmill. 

Publicerad

Temat för Stockholm Pride 2012 är Tillsammans. Av den anledningen står lärare, lärarstudenter och elever tillsammans för en öppen skola. Alla i skolan behöver stå enade för att motverka kränkningar och göra skolan till en öppen arbetsplats.

Det är tydligt i både läroplanen för grundskolan samt gymnasieskolan att: "Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas". Aktivt motverkas innebär att det inte räcker med att agera på enstaka fall utan att även förebygga alla former av intolerans mot det som bryter normen. Detta arbete måste genomsyra hela skolans organisation. Det är dags för kuratorer och skolsköterskor att kunna möta elever med könsöverskridande identitet och uttryck. 

Eleverna har rätt att mötas som individer. I en färsk undersökning som Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening låtit göra bland sina medlemmar visar det sig att landets lärarstudenter har helt olika uppfattning huruvida deras utbildning förberett dem på lärarens sociala uppdrag. De framtida lärarna kommer stå olika rustade för att bemöta den mångfald av elever som landets skolor är berikade med. Det är dags för lärarutbildarna att på riktigt rusta framtidens lärare för att bemöta elever som alla inte är heterosexuella. 

Detta och det faktum att en undersökning som publicerades för ett par år sedan visade att bara två av hundra lärare kände att de hade tillräckliga kunskaper för att möta homofobi i skolan och i sin undervisning. Hela 50 procent uppgav att de mött en kränkande jargong bland eleverna kring sexualitet, därtill uppgav 10 procent att de sett samma attityd bland skolans vuxna. Det behövs stora fortbildningssatsningar bland landets lärare. Det är dags att ge lärarna bättre möjligheter att fortbilda sig för att kunna bemöta varje elev och kollega även om dessa skulle vara queer. 

I läroplanen står det att rektorn har ansvar för att "eleverna får kunskaper om sex och samlevnad." Det är viktigt att arbetet med sexualitetsfrågorna följer en långsiktig och strukturerad plan med integration i samtliga ämnen och inte rivs av som en temadag i en aula. Att främja elevernas rätt till identitetsskapande i skolan och deras acceptans, även om de bryter mot normerna, måste likt arbetet för att förebygga mobbning involvera hela skolan. Det är dags för rektorerna att ta ansvar för en skola som kan möta varje elev och medarbetare, oavsett sexuell läggning. 

Att införa ett normkritiskt perspektiv på undervisningen är en förutsättning för att detta arbete skall fortsätta. Vi vet att jargongen på landets skolor är starkt heteronormativ och könsbinär. Det finns inget läromedel i matematik där bostadslånet ska beräknas för Karin och Felicia som ska bo tillsammans. Samtliga personer vi får följa i läromedlen för moderna språk är cispersoner (en person vars kön och könsidentitet genom livet varit och är entydigt). Det är dags att läromedelsförfattarna tar sitt ansvar att göra normkritiska läromedel som kan tilltala varje elev och lärare. 

Listan över personer och yrken som har en nyckelroll i arbetet med att skapa en öppen skola kan göras lång. Vi har alla ett stort ansvar att förändra det heteronormativa arbetssättet i skolan och det är uppenbart är att vi måste göra detta viktiga arbete tillsammans. Därför välkomnar vi Stockholms Prides tema detta år och inser att tillsammans är ett ord som saknas i arbetet för en öppen skola. Under veckan har lärare, lärarstudenter och elever valt att ställa sig tillsammans. Du är välkommen att göra oss sällskap. 

Anders Almgren, Andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund  

Freddy Grip, Ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening 

Dina Oetterli, Ordförande för Södra Latins Elevkår 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55