Arbetsgivarna saknar vilja att satsa på lärarna

Om lönenivån var densamma i Sverige som i Tyskland skulle en svensk grundskollärare med 15 års erfarenhet tjäna 44 000 kronor i månaden. De svenska lärarlönerna står sig också slätt mot andra svenska akademikerlöner, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel på SVT Debatt. Just nu försöker medlare hitta en lösning på det dödläge som uppstått i lärarnas förhandlingar med SKL.

Publicerad

Vad är en lärare värd?

Den frågan kan besvaras på olika sätt. Ett svar är att en lärare är värd minst 10 000 kronor mer i månadslön. Så mycket har vi lärare nämligen förlorat i löneutveckling jämfört med andra jämförbara akademiska yrken de senaste årtiondena. Både i Sverige och i utomlands. 

Idag är de svenska lärarlönerna anmärkningsvärt sammanpressade, både avseende år i yrket och skolform som lärare återfinns i. De svenska lärarlönerna står sig slätt mot andra svenska akademikerlöner i jämförelse med hur andra OECD-länders lärarlöner står sig mot sina respektive övriga akademikerlöner. 

Idag är en civilingenjörs rekommenderade ingångslön 29 600 kronor i månaden. Det är den slutlön som en lärare i gymnasiet kan förvänta sig. Det är inte rimligt. Och en svensk grundskollärarlön skulle ligga på 44 000 kronor i månaden för de med 15 års yrkeserfarenhet om lönenivån var densamma i Sverige som i Tyskland. För en gymnasielärare skulle lönen i vara över 53 000 kronor. 

Just nu sitter medlare och försöker hitta en lösning i lärarnas avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting. Kraven på att ett första steg måste tas mot att återupprätta lärarnas löneläge klarade inte SKL av att möta. 

Läget är allvarligt för svensk skola och utbildningsväsende. Allt färre söker till lärarutbildningarna. Allt fler är medvetna om den dåliga löneutvecklingen i läraryrket. Det talas om att lärarbrist väntar för vissa ämnen. 

Jag oroas egentligen inte av att det är ont om utbildade behöriga lärare. Det är logiskt eftersom arbetsgivarna valt att under lång tid inte satsa på lärarnas löner och arbetsvillkor. Den bristsituation som är på väg att uppstå är helt arbetsgivarnas ansvar. 

Kanske måste lärarbristen brisera i politikernas ansikten innan förändringen sker? Kanske krävs det tomma lektionssalar och skolor utan lärare för att de ansvariga ska vakna och ta sitt ansvar? 

Dagens huvudmän måste vända utvecklingen. Men också staten måste se över på vilket sätt man kan höja lärarlönerna. Detta görs inte i ett slag men det behövs en konkret plan för att uppnå önskat resultat. Arbetsgivarna kan ta tydliga steg i riktning mot målet om att lärare ska återhämta glappet till andra grupper och på sikt ha 10 000 kronor mer i månaden. De kan i medlingen visa vilja att verkligen göra något åt lärarlönerna. 

Många talar idag om att läraryrket behöver en statushöjning. Men det kräver att arbetsgivarna förmår och vill satsa på lärarkåren. Det finns mycket som kan göras. Bland annat bör den karriärstege som riksdag och regering har fattat beslut om definieras tydligt i skollagen och innebära rejält höjd lön. De utbildningspolitiska reformerna som innebär ett ökat ansvar för lärarna, måste ge särskilda löneökningar. 

Jag menar att skolan är av ett så stort nationellt intresse att staten måste ta ansvar också för att lärarlönerna i Sverige höjs. Det kan göras på många olika sätt. Ett är att staten betalar ut statsbidrag som enbart får användas till lärarlöner.

Vi behöver ett lärarlönelyft för att hela skolan ska kunna lyftas. Vi har efterfrågat detta förut och vi fortsätter att kräva det. Det är inget som hindrar att arbetsgivarna själva står för ett lärarlönelyft, det handlar enbart om vilja. 

Jag önskar att vi i förhandlingarna hade kunnat komma överens med SKL om ett rejält lärarlönelyft. Nu är vi istället hänvisade till medlarna. 

Ska Sverige även i fortsättningen vara en kunskapsnation krävs satsningar på lärarnas lön och arbetsvillkor. Gränsen är nådd för vällovliga uttalanden och utfästelser utan innehåll. Är inte kommunerna bereda att satsa på skolan så är förtroendet förverkat! 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55