Ge oss lärarstudenter ensamrätt på att vikariera i skolan

Det är bara i Sverige det ses som en mänsklig rättighet att stå som lärare i ett klassrum. I och med lärarlegitimationen har regeringen tagit första steget mot en bättre skola. Att då fortfarande tillåta obehöriga att vikariera undergräver hela intentionen med den reformen. Varför inte istället låta lärarstudenter fungera som lärarvikarier. 

— Jag förstår inte frågan.

Vid ett besök på en skola utomlands kommer du ha svårt att göra dig förstådd om du frågar om de tillåter obehöriga lärare att undervisa och vikariera. De kommer nog först tro att du har svårt med språket. Sedan kommer de förvånas över hur vi tänker i Sverige. Varför skulle man låta outbildade utföra så kvalificerade arbetsuppgifter som att förmedla kunskap och värderingar. Det är bara i Sverige det ses som en mänsklig rättighet att stå som lärare i ett klassrum.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening kräver behörighet hos lärarvikarier. Det är skolan och samhällets skyldighet att ge varje elev en bra utbildning och start i livet. För att möjliggöra detta krävs en uppvärdering av läraryrket, en utbildad och behörig lärare kan inte ersättas av annat än en likvärdig sådan. Läser vi skollagen är den väldigt tydlig på denna punkt: "13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen."

Nu är verkligheten den att behovet är stort och det är svårt att hitta legitimerade vikarier. Tidigare löstes det med heltidsanställda ambulerande lärare vilket även idag skulle kunna vara en möjlighet. Eller varför inte låta lärarstudenter som är inskrivna på en lärarutbildning och fullgjort fyra terminer fungera som behöriga lärarvikarier. Lärarstudenter har viljan och engagemanget som krävs för att temporärt fylla rollen som lärare. När de dessutom fullgjort fyra terminer besitter de didaktiska färdigheter och en god ämnesgrund att stå på.

Lärarstudenter är redan ett naturligt inslag i skolan genom den under utbildningen återkommande praktiken. Så steget är inte långt att under kortare perioder även ta ett större ansvar för undervisningen. Läser man skollagen är det uppenbart att lärarstudenter bör prioriteras som lärarvikarier:"18 § Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska:
1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. "Vilka har i så stor utsträckning som möjligt en utbildning som motsvarar den behörighetsgivande om inte lärarstudenter som fullgjort delar av densamma."

Läkarkåren och läkarstudenterna har redan denna möjlighet. Ingen utanför professionen tillåts att utföra en läkares arbetsuppgifter. Efter 6 terminer får läkarstudenterna arbeta som undersköterska, efter 7 terminer läkarassistent och efter 9 terminer får de vara underläkare. En tydlig progression och tillit till den framtida professionen.

Marknaden för vikarieförmedlare har fullständigt exploderat, framförallt i storstäderna. En snabb genomgång av dessa företags webbplatser visar att vikarieförmedlarna sällan prioriterar behörighet och kompetens hos deras vikarier. Istället för att framställa vikariernas utbildning och behörighet lyfter de egenskaper som flexibilitet, lyhördhet, entusiasm och tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Det är viktiga egenskaper hos en lärare men kompetensen tycker vi i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening ska vara avgörande.

I och med införandet av en lärarlegitimation har regeringen tagit första steget mot en bättre skola. Att då fortfarande tillåta obehöriga att vikariera undergräver hela intentionen med den reformen. Det är dags att göra lärarutbildningen mer attraktiv genom att ge dessa studenter ensamrätt på att få vikariera. Ta ansvar för svensk skola och låt undervisningen vara förbehållen lärare och lärarstudenter.

Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55