Sverige behöver ett lärarlönelyft!

Medlarna försöker nu hitta en lösning i lärarnas avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kraven på att ett första steg måste tas mot att återupprätta lärarnas löneläge klarade inte SKL av att möta under förhandlingarna med Sveriges lärarorganisationer. Det beklagar vi. Detta skriver Metta Fjelkner och Hillevi Sjöblom i en debattartikel i Sundsvalls Tidning. 

Läget är allvarligt för den svenska skolan. Kunskapsresultaten sjunker och allt färre söker till lärarutbildningarna. 1982 fanns nio förstahandssökande till varje plats på ämneslärarutbildningen i samhällsvetenskapliga ämnen, i dag finns det knappt en. Detsamma gäller lågstadielärarutbildningen, där det grundläggande arbetet görs med att få eleverna att börja sin kunskapsresa med skriv- och läsinlärningen. Där fanns över sju sökande till varje plats. I dag fylls knappt platserna på lärosätena. 

Lärarnas Riksförbunds undersökning Läraryrket - En stor livsuppgift med låg livslön visar att lärarlönerna ligger genomgående lågt jämfört med andra jämförbara yrken. Den visar också vilka stora rekryteringsproblem skolorna står inför. Enligt SCB har vi en lärarbrist om inte fler söker sig till läraryrket. I vissa ämnen som matematik och naturvetenskap är bristen tydlig redan nu. Kanske måste en fullskalig lärarbrist brisera i politikernas ansikten innan förändringen sker? Kanske krävs det tomma lektionssalar och skolor utan lärare för att de ansvariga ska vakna och ta sitt ansvar? Frågan är om vi är på väg mot en akut lärarbrist som utvecklar sig till en permanent sådan? Som gör att lagstiftaren tvingas ändra lagen på så sätt att de skärpta behörighetsregler som numera gäller för lärare måste luckras upp? 

Det som skapar en bra skola är lärare som genom sin undervisning och sitt ledarskap hjälper eleverna att tillägna sig kunskaper och utvecklas. Internationella studier visar också att desto bättre betalda lärarna är, desto bättre blir studieresultaten. 

Lärarnas Riksförbunds medlemmar; lärare och vägledare i grundskolan och gymnasieskolan, påminner oss ständigt om att man nu förväntar sig ett första steg mot en uppvärdering av löneläget. Utan en början på en uppvärdering befarar vi att relationen mellan lärarna och den allra största arbetsgivarparten kommer att vara skadad för år framöver. Lärarna, de enskilda anställda ute på skolorna i Sverige, kommer då att tydligt uppleva att de inte uppskattas av arbetsgivarna. 

Många utbildade behöriga lärare har redan bytt till annat jobb eller överväger att byta yrke. De bakomliggande faktorerna är låga löner och en mycket hård arbetsbelastning. Skolorna i Sundsvall dras med fortsatt lågt löneläge för lärare. Detta trots att Sundsvalls Kommun gjort extra lönesatsningar 2010 och 2011. Många lärare ligger ändå under rikssnittet för lönerna i sin lärarkategori. Lärarnas Riksförbund i Sundsvall föreslår att Sundsvalls kommun tar ansvar för att kraftigt uppvärdera läraryrket lönemässigt så att målet att bli Sveriges bästa skolkommun 2021 verkligen blir möjligt att nå. Det är lärarna som ska göra jobbet, alltså måste vårt yrke bli attraktivt för att behålla de lärare som nu finns i skolorna i Sundsvall och för att trygga försörjningen av kvalificerade behöriga lärare i alla Sundsvalls skolor i framtiden. 

Efter Lärarnas Riksförbunds strejk i avtalsrörelsen 1989 tog det många år för att, i alla fall delvis, återupprätta förtroendet för arbetsgivarna ute på skolorna. Frågan är om Sverige har råd med en ny förtroendeknäck. Det tror inte vi. Det är inte bara lärarnas villkor och framtid som står på spel i denna avtalsrörelse — det är också Sveriges framtid som kunskapsnation. Sverige behöver ett Lärarlönelyft. Satsa på lärarna! 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Hillevi Sjöbom, ordförande i Lärarnas Riksförbund Sundsvall 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55