Politiker - ta ert ansvar

Medianlönen ligger för hela riket på 28 150 kronor. Västervik intar en knappast hedrande 261-placering. Medianlönen ligger här i kommunen för LR:s medlemmar på 26 600 kr, det vill säga 1 550 kr under riksgenomsnittet, skriver Roger Sevedstam Kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Västerviks-Tidningen. 

Publicerad

Västerviks kommun ligger dessutom sämst till av alla kommuner i Kalmar län. Vad har Västervikslärarna och vägledarna gjort, eller inte gjort, som förtjänar denna placering? Frågar sig LR:s Roger Sevedstam.

Ett nytt avtal, HÖK 12, har nu tecknats mellan Lärarnas samverkansråd och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Avtalet ger ett utfall på 4,2 procent för arbetstagarna. I och med detta kommer lönerna för Lärarnas Riksförbunds medlemmar, lärare och studie- och yrkesvägledare i Västervik att ytterligare försämras i förhållande till medianlönen i Sverige.

Statistiska centralbyrån redovisar i sin statistik för 2011 de 295 kommuner och gymnasieförbund som har ett tillräckligt stort antal LR-medlemmar för säkerställd statistik. Medianlönen ligger för hela riket på 28 150 kronor. Västervik intar en knappast hedrande 261-placering. Medianlönen ligger här i kommunen för LR:s medlemmar på 26 600 kr, det vill säga 1 550 kr under riksgenomsnittet. Västerviks kommun ligger dessutom sämst till av alla kommuner i Kalmar län. Vad har Västervikslärarna och vägledarna gjort, eller inte gjort, som förtjänar denna placering?

Nu skall ju lönenivån höjas med i snitt 4,2 procent, vilket gör att LR:s medlemmar kommer att hamna ännu längre ifrån riksgenomsnittet. Nu kommer vi att ligga 1 615 kr under detta. Västerviks politiker har nu möjlighet att ta sitt ansvar och återföra de medel som tidigare var avsatta till "lärarlöner", men som nu benämns "skolsatsning". Den summan kommer långt ifrån att räcka till för att höja lönerna till rikssnittet, men det skulle hjälpa en bit på vägen och samtidigt visa lärarna och vägledarna att en uppvärdering av det arbete som sker inom skolornas väggar är ett måste, för att den vision som Harald Hjalmarsson har om "Sveriges bästa skola" överhuvudtaget skall kunna påbörjas!

Lönen är visserligen inte allt i sammanhanget, men varför skulle nyutbildade lärare och vägledare vilja börja arbeta här i kommunen, när man i våra närliggande kommuner Oskarshamn och Vimmerby får 1 500 kr mer i lön för samma jobb?

Lönespridningen är en annan sak som våra lönesättande chefer måste ha i åtanke. Sedan många år tillbaka har det visat sig att löneutvecklingen snabbt planar ut när någon passerar 50-årssträcket. Alla förtjänar en löneutveckling under hela sin yrkeskarriär och där ökad kunskap kombinerat med erfarenhet och ålder uppskattas och visar sig i form av en stigande lönekurva även de sista 15 åren av yrkesutövandet.

Till de som talar om kvalitet och hög måluppfyllelse, de som säger sig värna om god arbetsmiljö för sina anställda och de som fått i uppdrag att sköta och värna underlaget för Sveriges framtid nämligen SKL och alla skolpolitiker: Sluta hantera en hel yrkeskår så att snart ingen vill utbilda sig till lärare, för att högre löner lockar de bästa någon annanstans, eller för att en orimlig arbetsbörda och dålig arbetsmiljö leder till att utbildad och duktig personal inte längre vill stanna kvar i yrket!

I och med detta avtal har ni alla möjligheter att uppvärdera läraryrkets status och höja kvalitén för våra barn och elever.

Tag därför chansen och gör likt Alliansen i Stockholms Stad (SvD/Brännpunkt, 12 oktober). Det råder ingen tvekan i deras uttalande om att man får vad man betalar för och att kopplingen mellan läraryrkets attraktionskraft och en gynnsam framtida utveckling för svensk skola går hand i hand. I Stockholm har man redan har ett högre löneläge än övriga delar av Sverige, de satsar ändå!

Vill bara förtydliga att en satsning, innebär för oss lärare att ni tillför medel, inte att ni rationaliserar verksamheterna så att lönen ökar och gör sig bra i statistiken, medan klassernas storlek fortsätter att öka, liksom omfattningen av de övriga uppgifter vi lärare sätts att sköta.

Det är dags att ni politiker i Västervik redan nu avsätter medel högt över det så kallade "märket" i budgetarna för 2013 och 2014, så att vi inom en rimlig framtid kan nå upp, åtminstone till rikssnittet när det gäller våra löner!
Nu är det upp till bevis!

Roger Sevedstam, Kommunombud Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55