Låt staten ta över skolor som missköts

Kommuner med problem i skolan som exempelvis Göteborg måste få hjälp hos staten. Om problemen blir allvarligare måste staten gå in och inte tveka att ta över skolan, skriver bland andra Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborgsposten.

Publicerad

Det är illa ställt med Göteborgs skolor. Ja, inte bara där. Lärarnas Riksförbund ser att problemen i svenska skolan är stora och att skolans huvudmän har uppenbara svårigheter att klara sitt uppdrag. Staten måste därför överväga att gå in och ta över ansvaret för skolan i sådana kommuner.

Skolinspektionen har riktat tydlig kritik mot skolan i just Göteborg. Bristerna som inspektionen lyfter fram handlar förutom ordningsstörningar och kränkningar också bland annat om att rektorer inte ansvarar för skolans resultat och kvalitetsarbete. De ansvariga i kommunen erkänner klokt nog misslyckandet och säger själva att man inte gjort tillräckligt och att man inte har en likvärdig skola.

Men faktum är att arbetsvillkoren för lärarna har blivit hårdare även nationellt sett. Alltfler lärare säger att de utsatts för hot och våld och nio av tio upplever att arbetsbördan ökat. Olika reformer kräver mer dokumentation av lärarna utan att de får mer resurser eller tid att göra det. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning att hot och våld mot lärare ligger på en oacceptabel hög nivå.

Lärarnas situation har försämrats Drygt var tredje lärare — 36 procent — uppger att deras arbetssituation har försämrats. Våldsnivån ökar i skolan. 16 procent av lärarna har utsatts för hot, en ökning från 11 procent år 2003. Andelen som utsatts för våld har ökat från 3 till 7 procent under samma period.

Lärarna förutsätts leda arbetet med att höja kunskapsresultaten i skolan. Ändå får man mer administrativa arbetsuppgifter i stället för tid för planering och kompetensutveckling, och ingen lugn och ro för att förbereda lektioner eller bedöma elevuppgifter.

Att många lärare utsätts för hot och våld i skolan — vilket är oacceptabel i sig — leder självklart till missnöje med arbetssituationen, inte minst på grund av att det saknas rutiner att möta hot och våld. Ansvaret för att åstadkomma nödvändiga rutiner för detta vilar på skolledarna.

Staten måste gå in Den pressade arbetssituationen har fått många lärare att fundera på om de vill fortsätta arbeta som lärare. Intresset för lärarutbildningarna ligger stadigt på en mycket låg nivå. Samtidigt kommer det att behövas fler lärare för att täcka upp för pensionsavgångar de kommande åren.

Detta är en ekvation som inte kommer gå ihop. Därför menar vi i Lärarnas Riksförbund att kommuner med problem som exempelvis Göteborg måste få hjälp hos staten. Om problemen blir allvarligare måste staten också gå in och inte tveka för att ta över skolan.

I Göteborg är problemen särskilt stora i områden som Angered, något som återkommer i landets övriga storstadsområden där vissa delar har stora problem. Likvärdigheten är bristande såväl inom kommuner som mellan olika kommuner. Vi menar att klyftorna inte får fortsätta vidgas på detta vis mellan resursstarka och resurssvaga områden.

Kanske krävs det organisatoriska förändringar? Göteborgs stad behöver exempelvis en fungerande skolförvaltning för grundskolan.

Kanske krävs det också resursförstärkningar? De resurser som är avsedda för skolan måste också komma skolan till del. I Göteborg vet vi att bara drygt hälften av skolpengen går direkt till skolverksamhet. Det är ohållbart!

Skolhuvudmän som inte sköter sitt uppdrag måste veta att de inte kan fortsätta att missköta sitt ansvar för skolan år efter år.

Skolans huvuduppgift: undervisning med kvalitet för alla barn, måste vara i fokus och inte komma i andra hand. Det är avgörande för Sveriges framtid.

Metta Fjelkner ordförande Lärarnas Riksförbund

Gunnar Valinder ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborg

Peter Norell huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund i Göteborg

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55