Kommunerna måste satsa på skolan och lärarna

Slutreplik. I löneundersökningen "Lönebotten — kommunerna som inte har satsat på lärarna" har Lärarnas Riksförbund särskilt tittat på "ämneslärarnas" löner, det vill säga lärarnas löner i grundskolans senare år och gymnasieskolans allmänna ämnen, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Det är en stor och viktig grupp lärare. Det är illa att dessa lärare ligger på så låga nivåer efter att ha halkat efter i löneutveckling under många år. Det visar en låg respekt för deras viktiga arbete.

Lärarnas Riksförbund har alltså sammanställt lönerna i landets alla kommuner. I ett första skede har vi valt att gå ut med de femtio sämsta lönekommunerna avseende lärare som undervisar i grundskolans senare år, samt de femtio sämsta lönekommunerna avseende gymnasielärare som undervisar i allmänna ämnen. På motsvarande sätt undersöker och följer vi löneläget också för andra lärargrupper.

Som framgår av tabellerna i vår rapport baseras uppgifterna om medellöner för de båda valda lärargrupperna på partsgemensamt statistikunderlag, som i sin tur bygger på de uppgifter som kommunerna har lämnat till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Uppgifterna i rapporten avser den senaste mätningen i november 2011. I månadsskiftet mars/april 2013 får vi den partsgemensamma statistik som visar löneläget för olika lärargrupper vid mätningen i november 2012.

Vi är väl medvetna om att många mindre kommuner, som till exempel Malå, har stora svårigheter att klara ansvaret för skolan. Det gäller såväl lärarnas löner som deras arbetsvillkor och övriga resurser för verksamheten. Vi tror att Malå vill bättre och inser utmaningarna man står inför.

Bland annat på grund av de stora problemen med satsningar på lärarna och skolan menar Lärarnas Riksförbund att skolan i grunden behöver ett modernt statligt huvudmannaskap, som kan garantera likvärdigheten och även prioritera lärarnas löner.

Vi hoppas att alla kommuner på "sämstalistorna" nu inriktar sig på att följa det SKL uppmanar kommunerna att göra och satsar på lärarna - om man vill ha kvar ansvaret för skolan.

Metta Fjelkner ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55