Storsatsning krävs för att rädda nya betygssystemet, Björklund

En överväldigande majoritet av landets lärare är positiva till det nya betygssystemet, enligt en undersökning som vi på Lärarnas Riksförbund presenterar idag. Men alldeles för många uppger samtidigt att de inte får tillräcklig fortbildning för att känna sig trygga med de nya betygen. Utbildningsminister Jan Björklund måste agera nu, skriver Metta Fjelkner på SVT Debatt inför Agenda i SVT 2 den 25 november.

Betygssättning är myndighetsutövning. Den skall vara rättssäker, välgrundad och bygga på tydliga kriterier. De som numera får sätta betyg ska, till skillnad från tidigare, vara utbildade lärare i ämnena.

Lärarnas Riksförbund har verkat för ett nytt betygssystem sedan 2002, ett betygssystem i fler steg (A-F) som har tydliga kriterier som är nationella. Så småningom har vi fått gehör för kraven och vi välkomnar reformen. Men tyvärr ser vi stora problem med otillräcklig fortbildning för lärarna i det nya betygssystemet.

I vår rapport Att bedöma bildning utan fortbildning, som presenteras i SVT Agenda ikväll, den 25 november, undersöker Lärarnas Riksförbund betygssättande lärares syn på förändringarna i betygssystemet och på den fortbildning de fått. Vi har fått svar från 2 261 betygssättande lärare i grund- och gymnasieskola.

Undersökningen visar bland annat:

  • Att lärarna är positiva till de förändringar som har skett i betygssystemet. En stor majoritet — 87 procent — anser att det är bra att den nya betygsskalan innehåller fler steg än den tidigare. Hälften av lärarna anser att de nya kunskapskraven, som ersätter de tidigare betygskriterierna, kommer att leda till mer rättvisande bedömningar av elevernas kunskaper.
  • Att det finns en stor spridning i vilka typer av fortbildning lärarna fått ta del av. Variationen är mycket stor och spänner från lärare som fått ta del av fortbildning från både staten och sin huvudman samt som har fått mycket arbetstid till att arbeta med förändringarna, till den tiondel lärare som inte mottagit några fortbildningssatsningar alls.
  • Att lärarna i stor utsträckning anser att de fått för lite fortbildning i samband med förändringarna. 60 procent av lärarna i undersökningen anser att de fått för lite fortbildning för att kunna sätta betyg på rätt grunder detta läsår. En lika stor andel anger att de inte känner sig trygga med det nya betygssystemet. Det finns ett tydligt samband mellan hur mycket fortbildning lärarna har fått och hur trygga de känner sig med betygssystemet.
  • Det är inte konstigt att utbildade lärare behöver fortbildning för att kunna sätta betyg på rätt grunder, även om systemet förändrats. På samma sätt kräver ju en jurist ständig fortbildning i ny lagstiftning och vägledning av prejudicerande domar för att tillfullo kunna förstå lagstiftarens intentioner med lagarna, samt att tillämpa dem på rätt sätt.
  • Lärares betygssättning är en myndighetsutövning gentemot eleverna, och resultaten från denna undersökning måste tas på stort allvar. Många lärare uttrycker tydligt att de anser att de inte fått tillräckligt med fortbildning för att kunna sätta betyg på rätt grunder detta läsår. Problemet måste åtgärdas snarast.

Lärarnas Riksförbund anser att:

  • Likvärdigheten i betygssystemet hotas av bristande insatser. Undersökningen visar att det finns en stor variation i vilken utsträckning lärarna har fått ta del av olika insatser. Det finns kommuner och huvudmän som satsat mycket på fortbildning av sina lärare och de som knappt satsat alls.
  • Det krävs ett nytt statligt huvudmannaskap för skolan. Undersökningen bekräftar att det svenska skolväsendet drabbas av att det lyder under ett otydligt dubbelt huvudmannaskap. Ingen av de båda ansvariga instanserna — staten och kommunerna — tar det fulla ansvaret. De som drabbas värst är lärarna och eleverna.
  • Staten måste se till att lärare får fortbildning. Det går inte att vänta med detta till ett ökat statligt ansvarstagande genomförs. Elever har rätt till korrekt satta betyg. Lärare har rätt till fortbildning. Skolverket bör få i uppdrag att samordna en riktad fortbildningsinsats mot landets betygssättande lärare för att säkra likvärdigheten i betygssystemet.

Eftersom Lärarnas Riksförbund efterfrågat en förändring — och eftersom betyg skall sättas av lärare som, inte minst i årskurs 6, aldrig har satt betyg tidigare — känner vi också ett stort ansvar för att reformen blir bra. Ett nytt betygssystem, precis som betygen som företeelse, spelar stor roll för elevernas framtida val av yrke och framtid. Därför måste betygsreformen också innebära massiva fortbildningsinsatser.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55