Kommunerna har inte klarat uppdraget

Visa först att ni klarar uppdraget om en likvärdig skola där alla elever kan tillägna sig den kunskap de har rätt till. Det skriver Metta Fjelkner i en slutreplik till SKL:s ordförande Anders Knape som värjer sig mot krav på ökat statlig styrning av skolan.

Publicerad

Anders Knape har vänligt nog besvarat en debattartikel där Lärarnas Riksförbund lyfter fram några av orsakerna till den svenska skolans problem. Vi, liksom flera andra, menar att försämringen i skolan är i stora delar en följd av ett systemskifte, från en central styrning av vad eleverna ska kunna till att kommunens politiker tolkar läroplanen, vilket medfört att det blir en ekonomistyrning av skolan i stället för målstyrning. Därför förordar vi att staten tar ett större ansvar för skolan. Ska vi höja resultaten i skolan, så måste resursernas satsas rätt. Knape menar att Lärarnas Riksförbunds analyser utgår från löst tyckande i stället för beprövad forskning. Det är beklagligt att han inte ids läsa våra och andras rapporter, som ändå ger en annan bild än den han vill föra fram. Exempelvis att svensk skola satsar mindre än OECD-snittet när det gäller elevers undervisning – att elevresultaten då sjunker lär knappast förvåna någon!

Det stämmer visserligen som Knape skriver att Sverige satsar mycket resurser på skolan, men dessa måste användas på rätt sätt och fokuseras på det som spelar roll för elevernas resultat – alltså på undervisningen. Här misslyckas kommunerna! Bara lite drygt hälften av svenska skolans resurser går till undervisning, att jämföra med OECD-genomsnittet på över 60 procent! Skolverket har också i flera rapporter visat att kommunerna inte förmår ta ansvar för styrningen av den svenska skolan. Det finns en brist på samsyn om huvudmannaansvaret för att leda arbetet med kvalitet och mål för skolan.

Det är för långt avstånd mellan makten och befogenheten i kommunledningarna, och ansvaret för måluppfyllelse längre ned i kommunens organisation. Nationella mål sorteras bort och nationella kravnivåer sänks. Och fördelningen av resurser sker utan att tillräcklig hänsyn tas till olika skolors olika förutsättningar och behov.

Knape och SKL:s ledning borde läsa det som framkommer om skolans brister när det gäller styrning och fokusering på undervisning och lärarnas kunskapsuppdrag. SKL och Knape vädjar: låt oss lära av och bygga på det som fungerar i många skolor över hela landet. Vi instämmer. Men just ett sådant arbete sker bäst med nationellt övergripande ansvar. Precis det som vi strävar efter.

Lärarnas Riksförbund kämpar för en likvärdig skola som ger alla elever möjlighet att nå målen. Det har de inte i dag. Innan det kan bli fråga om att mildra kritiken mot kommunerna som huvudmän för skolan så måste ni visa först att ni klarar uppdraget om en likvärdig skola där alla elever kan tillägna sig den kunskap de har rätt till. Innan det klaras kommer jag och Lärarnas Riksförbund fortsätta lyfta fram de problem som lyckligtvis alltfler uppmärksammar.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55