Avskaffa skriftliga omdömen i åk 6-9

Det är inte rimligt att en lärare ska göra både skriftliga omdömen och sätta betyg på samma elev i grundskolans årskurser 6-9. Det är onödigt dubbelarbete eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex, betyg med fler betygssteg, sex steg från A-F, skriver Bo Jansson förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Värmlands Folkblad.

Det är glädjande att alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Redan nu kan man dock besluta sig för att avskaffa de skriftliga omdömena eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex.

Miljöpartiet för nu fram krav på att minska dokumentationskraven, återanställa specialistkompetenser och ge lärare befogenhet att besluta om stöd. Moderaterna vill bland annat satsa på lärarsekreterare.

Vi behöver se mer konkreta förslag för att minska lärarnas administrativa börda. Alla förslag är välkomna eftersom lärarnas nuvarande arbetssituation är omöjlig.

Det är av stor betydelse att lärarna får ut mer tid med varje elev. Med en hög och ständigt ökande administrativ börda blir eleverna lidande.

Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning från 2011 visar att 90 procent av de tillfrågade lärarna säger att de administrativa uppgifterna har ökat de senaste fem åren. Och den här utvecklingen fortsätter. Nya undersökningar visar att 80 procent av lärarna säger att de administrativa uppgifterna fortsätter att öka.

Lärarnas arbetstid pressas med nya uppgifter som läggs på utan att andra tas bort. Vi har kunnat visa att en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan. Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Detta är helt orimligt.

Den dokumentation som läraren ska utarbeta måste på ett tydligt sätt vara kopplad till undervisningen och visa sig vara nödvändig för denna. Lärarnas Riksförbund för nu fram tre nya krav på hur lärarna ska få mer tid till sitt kärnuppdrag, undervisning och kunskapsförmedling.

  1. Avskaffa kommunala mallar för dokumentation och förbättra det nationella stödmaterialet.
  2. Ta bort skriftliga omdömen i grundskolans årskurser 6-9.
  3. Standardisera den dokumentation som lagar och förordningar kräver av lärarna.

Det är inte rimligt att en lärare ska göra både skriftliga omdömen och sätta betyg på samma elev i grundskolans årskurser 6-9. När lärarna skriver sina omdömen i november ska de redan i december skriva nya omdömen som betygen ska vila på. Det är onödigt dubbelarbete eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex, betyg med fler betygssteg, sex steg från A-F.

Vi menar att staten måste ta fram tydliga exempel för genomförande och hantering av dokumentation. Dokumentationen måste göras så enkel att kompetensutveckling inom området som regel inte ska behövas.

Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget. De måste få tillräckligt med tid för att kunna planera, alltså förarbeta samt även efterarbeta undervisningen.

Det är helt avgörande om vi ska kunna vända på kunskapstappet i svensk skola. Det hänger på lärarna. Men då måste lärarna också få möjlighet att utföra sitt viktiga arbete.

Det behövs tillräckliga resurser för att lärare ska kunna klara kunskapsuppdraget och det behövs tillit till att de kommer klara det.

Då måste vi lägga fokus på rätt saker. Renodla och förenkla. Standardisera och inför nationella modeller och underlag. Och avskaffa onödiga uppgifter som skriftliga omdömen i senare årskurser då betyg ges till dessa elever.

Bo Jansson, vice ordförande Lärarnas Riksförbund